Helse- og omsorgstenester i institusjon

Direkte brukarretta oppgåver ifm. helse- og omsorgstenester i institusjon . Omfattar blant anna døgn-, dag- og nattopphald, og tidsavgrensa opphald på slike institusjonar, t.d. (re)habilitering og avlastning. Betalingar for utskrivingsklare pasientar inngår òg (funksjon 253).