Samhandlingsreforma

Skal betre samarbeidet mellom ulike nivå i helsetenesta (kommunale helse- og omsorgstenester og spesialisthelsetenester) og effektivisere behandlinga av pasientane. Reforma fører til organisatoriske endringar i helsetenestene (t.d. desentralisering av einskilde helsetenester) og inkluderer nokre økonomiske verkemiddel (t.d. kommunal medfinansiering av somatiske tenester i spesialisthelsetenesta).