Anna førebyggjande helsearbeid

Anna førebyggande helsearbeid enn helsestasjons- og skulehelseteneste inkluderer blant anna miljøretta helsevern, bedriftshelseteneste og anna førebyggande arbeid, og frisklivssentralar (funksjon 233).