Årsverk

Beregnet som avtalte årsverk rapportert til NAVs Aa-register, fratrukket legemeldt sykefravær og personer i fødselspermisjon.