Forsørgerytelser

Med forsørgerytelser mener vi her kontantstøtte og enslig forsørgerstønad. Også personer med nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak, er inkludert i denne gruppen. Dette er personer som venter på vedtak om de er aktuelle for arbeidsrettede tiltak, og personer som ikke er aktuelle for slike tiltak. Siden disse er svært få sammenlignet med mottakere av kontantstøtte og enslig forsørgerstønad, har vi omtalt denne samlegruppen som «forsørgerytelser, med mer» i tabellene og som «forsørgerytelser» i teksten.