Inntektsforskjellen

For å sammenligne inntektene til forskjellige typer husholdninger er det vanlig å benytte såkalte ekvivalensskalaer, eller beregne inntekten per forbruksenhet (her er EU-skalaen benyttet). En ekvivalensskala tar hensyn til stordriftsfordelene ved at flere bor sammen.