Investeringer

Tilsvarer summen av det som i nasjonalregnskapet er betegnet som henholdsvis bruttoinvestering i ikke-finansiell kapital og netto anskaffelse av tomter og grunn. I 2013 var utgiftene her jevnt fordelt mellom statsforvaltningen og kommuneforvaltningen.