Produktkjøp til husholdninger

Består av ordninger som sikrer at enkeltpersoner kan kjøpe visse produkter til lavere pris enn hva produktene ellers ville ha kostet. Offentlig forvaltnings utgifter består her av utbetalinger til de aktuelle barnehagene, legene, tannlegene, medisinprodusentene mv. Statsforvaltningen sto for 63 prosent og kommuneforvaltningen for 37 prosent av disse utgiftene i 2013.

Resterende direkte stønader Disse ytelsene består av barnetrygd, kontantstøtte, arbeidsløshetsstønader, utdanningsstønader, sosialhjelp, pensjoner utenom alders- og uførepensjon og ulike andre stønader.