Direkte stønader til enkeltpersoner

Tilsvarer det som i nasjonalregnskapet betegnes som stønader til husholdninger, og består av en rekke ulike ordninger der offentlig forvaltning overfører penger til enkeltpersoner. Statsforvaltningen sto for 97 prosent og kommuneforvaltningen for 3 prosent av disse utgiftene i 2013. Detaljer om de ulike stønadene fremgår av Tabell: 09681.