Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember 2013 til og med februar 2014 mot september til og med november 2013.

Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.