Andre næringer

Denne grupperingen inkluderer næringsgruppene:
B: Bergverksdrift og utvinning
D: Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
E: Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
F: Bygge- og anleggsvirksomhet, samt næring A03: fiske, fangst og fiskeoppdrett.