Inntektsavhengige

betegner i denne artikkelen personer med sosialhjelp som hovedinntekt.