Realkapital

Verdien av bustader og andre faste eigedommar.