Avtalte årsverk eksklusive lange fravær

Årsverk er her summen av antall heltidsjobber og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Årsverk beregnes som prosentandel av vanlig full stilling (37,5 timer per uke), med utgangspunkt i arbeidstiden på referansetidspunktet, som er en uke i november. Se nedenfor om forskjeller på SSBs og Politidirektoratets tall.