Straffesak

En straffesak er en sak mellom en person som påstås å ha begått en straffbar handling og det offentlige ved påtalemyndigheten (eller den fornærmede selv). I denne statistikken inngår både straffesaker med avgjørelser om skyldspørsmålet og straff og straffesaker med beslutninger om bruk av tvangsmidler i forbindelse med etterforskning (fengsling, pågripelse, ransaking, kommunikasjonskontroll med mer.).