Avtalte årsverk eksklusive lange fravær

Årsverk er her summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Årsverk beregnes som prosentandel av vanlig full stilling (37,5 timer per uke), med utgangspunkt i arbeidstiden på referansetidspunktet, som er en uke i november. SSB-målte årsverkstall i november kan dermed være annerledes enn årsverkstall som baserer seg på flere målinger i løpet av hele året. Differanser mellom årsverkstallene fra SSB og etatens egne tall har sammenheng med avgrensning og definisjoner. Ulikhet i måleperioder kan også bidra til at det ikke er samvariasjon mellom statistikkene over årsverk og utgifter til lønnskostnader.