Domstolene og andre konfliktløsningsorganer

Området i StatRes er avgrenset til å omfatte Domstolsadministrasjonen, de alminnelige domstolene, forliksrådene, konfliktrådene, jordskiftedomstolene, Finnmarkskommisjonen og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. I denne publiseringen inngår tilnærmet hele området i indikatorene for ressursinnsats, mens aktivitets- og resultatindikatorene kun omfatter de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene – da med et avgrenset utvalg av domstolsaker.