Samhandlingsreforma

Er ei stor helsereform som har som intensjon å betre samarbeidet mellom ulike nivå i helsetenesta (kommunale helse- og omsorgstenester og spesialisthelsetenester) og effektivisere behandlinga av pasientane. Reforma fører til nokre organisatoriske endringar i helsetenestene, samstundes inkluderer reforma nokre økonomiske verkemiddel for å gjennomføre endringane.