Midlertidige botilbud

Botilbud der det ikke er inngått husleiekontrakt, men hvor man kan oppholde seg hele døgnet. Eksempel på midlertidige botilbud er pensjonater, hospits eller campinghytter.