Samhandlingsreformen

Ett av formålene med Samhandlingsreformen er å redusere liggetiden til pasientene på sykehusene. Fra og med 2012 må kommunene betale 4 000 kroner for hvert døgn pasientene blir liggende etter at de er utskrivningsklare. Om virkemiddelet har ønsket effekt, vil den gjennomsnittlige liggetiden ved somatiske sykehus gå ned som en konsekvens av Samhandlingsreformen.