Bruttoinvestering

Innkjøp minus sal av varige driftsmiddel.