Drivstoffindeksen

Byggjer på faktiske pumpeprisar som kvar månad blir henta frå forhandlarar over heile landet. Sjølv om det kan vere avvik i enkelte månader, viser samanlikningar at utviklinga i pumpeprisane over tid er svært lik utviklinga i prisane på dieselavtalene til dei store drivstoffleverandørane.