[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 28-29, 1998

Pilotundersøkelse om bruk av IT innenfor utvalgte næringsgrupper i transport og kommunikasjon. 1996

Befolkningsstatistikk. Flyktninger, 1. januar 1997.

Campingstatistikk, mai 1998.

Produksjonsindeks for industrien, mai 1998

Skatteregnskapsstatistikk, januar-juni 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1998

Produsentprisindeksen, per 15. juni 1998.

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar/februar 1998.

Byggjekostnadsindeks, bustader, juni 1998.

Lønnsstatistikk. Timeforteneste i industri og privat byggje- og anleggsverksemd, 1. kvartal 1998.

Lønnsstatistikk. Statens embets- og tjenestemenn, per 1. oktober 1997

Konsumprisindeksen

Harmonisert konsumprisindeks

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen

Hyttegrendstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]