[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 23, 1998

Levekårsundersøkelsen, 1997. Boforhold, organisajsonsliv, fritid og vold

Skogsveier for motorkjøretøyer, 1997

Spesialisthelsetjenesten, psykiatri, 1996. Endelige tall

Befolkningsstatistikk. Utenlandske statsborgere, 1. januar 1998

Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kv. 1998

Volumindeks for engroshandel, 4. kv. 1997

Innenlandske transportytelser, 1997

Lastebilundersøkelsen, 1 kv. 1998 Nasjonale transporter

Pleie- og omsorgstjenester, 1997. Foreløpige tall

Sjølmeldingsstatistikk for folketrygdpensjonister, 1996

Investeringsstatistikk. Oljevirksomheten, 2. kv. 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1998

Hotellstatistikk

Harmonisert konsumprisindeks

Byggjearealstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]