[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1997

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kv. 1996:

BNP passerte 1 000 milliarder kroner


For første gang passerte bruttonasjonalproduktet (BNP) 1 000 milliarder kroner. Fra 1995 til 1996 vokste BNP i faste priser med 4,8 prosent. Dette viser de første nasjonalregnskapstallene for 1996.
Over 40 prosent av økningen i BNP kan forklares med sterk vekst i produksjonen av olje og gass. BNP i Fastlands-Norge økte med 3,2 prosent, og nærmere 60 prosent av denne veksten kom fra økt virksomhet i privat tjenesteyting. Særlig sterk var veksten innen varehandel og forretningsmessig tjenesteyting, begge med en produksjonsvekst på mellom 6 og 7 prosent. Ifølge de foreløpige beregningene vokste også produksjonen i transportnæringene godt over gjennomsnittet.

Økt sysselsetting i tjeneste-
ytende næringer

Produksjonsveksten gjenspeiles også i økt sysselsetting. Foreløpige beregninger viser at tallet på sysselsatte personer økte med 55 000, eller 2,6 prosent, fra 1995 til 1996. Økningen i utførte timeverk var noe lavere, på 2prosent, hovedsakelig på grunn av høyere fravær i 1996 enn i 1995. Sterkest sysselsettingsvekst hadde forretningsmessig tjenesteyting med nærmere 7 prosent og varehandel med vel 5 prosent.

Sterk vekst i husholdningenes konsum
Ifølge de foreløpige nasjonalregnskapsberegningene økte konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner med 4,7 prosent fra 1995 til 1996, regnet i faste priser. Husholdningenes konsum av varer økte med 6,2 prosent. Over halvparten av veksten i varekonsumet kan tilskrives sterk vekst i kjøp av nye biler. Til sammenligning økt tjenestekonsumet med 2,5 prosent. Justert for normale sesongvariasjoner vokste husholdningenes konsum gjennom 1996 og var 1,1 prosent høyere 4. kvartal enn 3. kvartal 1996.

Fra 1995 til 1996 er konsumveksten i offentlig forvaltning beregnet til 1,6 prosent, etter at den var tilnærmet uendret året før. Konsumet i kommunal forvaltning gikk opp med 1,5 prosent, mens konsumet i sivil statlig forvaltning økte med 2,2 prosent, ifølge de foreløpige nasjonalregnskapstallene. Militært konsum var om lag uendret fra 1995 til 1996 etter en nedgang fra 1994 til 1995.

Investeringsvekst
Bruttoinvesteringene i fast kapital vokste med 3,1 prosent fra 1995 til 1996 , regnet i faste priser. Justert for normale sesongvariasjoner viser de totale bruttoinvesteringene i fast kapital vekst gjennom 1996. Fra 3. til 4. kvartal vokste investeringene med vel 5 prosent hovedsakelig som følge av investeringsvekst i oljevirksomheten.

Rekordstort overskudd på driftsbalansen
Foreløpige tall for utenriksregnskapet viser at Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på over 75 milliarder kroner i 1996. Det er 47 milliarder kroner høyere enn i 1995. Økningen i overskuddet skyldes hovedsakelig at eksportoverskuddet økte fra 56 milliarder kroner i 1995 til 97 milliarder kroner i 1996. Hele forbedringen i eksportoverskuddet kan forklares med økt eksport av råolje og naturgass. Redusert underskudd på rente- og stønadsbalansen bidrar til en økning i driftbalansen med 5,5 milliarder kroner.

Eksporten regnet i faste priser, økte med 8,2 prosent og importen med 2,5 prosent fra 1995 til 1996. Foruten den sterke eksportveksten av olje og gass, vokste også eksporten av tradisjonelle varer noe sterkere enn total eksport. Sesongjusterte tall viser at tradisjonell vareeksport var tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal. Importen av tradisjonelle varer vokste klart sterkere enn samlet import i 1996, og sesongjustert vekst fra 3. til 4. kvartal var på vel 1 prosent.

Ny statistikk

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk, Økonomiske analyser og i Norges offisielle statistikk (NOS). Mer informasjon: Ann Lisbet Brathaug, tlf. 21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no, Pia Tønjum, tlf. 21 09 48 34, e-post: pet@ssb.no eller Halvard Hansen, tlf. 21 09 47 07, e-post: hah@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1997