[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]
Ukens statistikk nr. 04, 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-desember 1996:

Over 10 prosent vekst i skatteinntektene


I løpet av 1996 ble det betalt inn nærmere 244 milliarder kroner i skatt, en økning på 23 milliarder kroner. Dette er en vekst på 10,5 prosent i forhold til 1995. Holdes oljeskattene utenfor var skatteinntektene på 221 milliarder kroner, en vekst på 9,9 prosent.
Kommunene har fått økt sine skatteinntekter med 3,2 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 6,3 prosent, og kommunene har dermed mottatt 54,7 milliarder skattekroner.

Fylkeskommunene har hatt en skattevekst på 5,5 prosent eller 1,1 milliarder kroner. Fylkesskatten har dermed økt til 22,3 milliarder kroner. Den største kroneveksten finner vi på Skattefordelingsfondet med en økning på nærmere 8,5 milliarder kroner. Det utgjør en prosentvis vekst på 21,5. Den kraftige veksten må ses på bakgrunn av endrede skattører for kommuner og fylkeskommuner. For kommunene er maksimalsatsen for personlige skatteytere redusert med 0,5 prosentenheter til 11,75 prosent i 1996. Fylkeskommunene fikk fra 1995 redusert maksimalskattøren for etterskuddspliktige med 1,25 prosentenheter til 2,75 prosent. Maksimalskattøren for Skattefordelingsfondet for 1995 og 1996 er økt tilsvarende.

Forskudds- og etterskudds-skatteordningene
Forskuddsskatten som står for over 80 prosent av de totale skatteinntektene i 1996, utgjør 200 milliarder kroner. Denne skatteordningen har hatt en vekst på 8,3 prosent eller 15,2 milliarder kroner.

Etterskuddsskatten eksklusive oljeinntektene står for 9 prosent av skatteinntektene og utgjør 22,3 milliarder kroner. Etterskuddsskatten har hatt en kronevekst på nærmere 4,8 milliarder kroner, eller 27,3 prosent. Samlet utgjør oljeskattene 9 prosent av skatteinntektene i 1996. Oljeskattene har økt med nærmere 3,2 milliarder kroner og har dermed hatt en vekst på 17 prosent.

Fylkesfordelte skatter
De totale skatteinntektene fylkesfordelt, viser at det er ni fylker som har hatt en skattevekst på over 10 prosent. Av disse igjen er det fire fylker som har hatt en vekst på 11 prosent eller mer. Høyest vekst finner vi i Oslo med 12,8 prosent etterfulgt av Østfold, Akershus og Buskerud med henholdsvis 11,6, 11,0 og 11,0 prosent. Lavest finner vi Finnmark med 4,0 prosent vekst etterfulgt av Oppland og Nordland med henholdsvis 6,5 og 6,6 prosent vekst. I fylkene er det store variasjoner kommunene imellom.

Årlig skattevekst
De siste tre årene har det vært en høy årlig vekst i skatteinnbetalingene. I 1994 og 1995 var skatteveksten på 8,3 og 7,8 prosent. Ikke siden 1990 har vi hatt tilsvarende skattevekst som i det foregående året. I 1991 ble skatte-veksten redusert mens det i 1992 var et fall i skatteinntektene på 3,2 prosent. I 1993 økte skatteinnbetalingene med 1,5 prosent.

Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogdnivå.

[Figur 4]

Figur 4: Skatteinngangen fordelt på fylker. Prosentvis endring fra 1994 til 1995 og fra 1995 til 1996


Ny statistikk

Skatteregnskapsstatistikk, januar-desember 1996.
Statistikken utgis i Ukens statistikk. Hovedstørrelser er tilgjengelige i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres i (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Tove Brynildsen, tlf. 21 09 47 72, e-post: tbr@ssb.no eller Hjørdis Eeg-Henriksen, tlf. 21 09 45 27, e-post: heh@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 04, 1997