Ukens statistikk

Tabelloversikt for nr. 51-52, 1996


Institusjoner for rusmiddelbrukere, 1995

Lastebilundersøkelsen, 1. halvår 1996

Utdanningsstatistikk. Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 1995

Årsregnskap for private barnehager, 1995

Terminvis omsetningsstatistikk, 2. termin 1996

Rutebilstatistikk, 1995

Terminvis omsetningsstatistikk, 2. termin 1996

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, 1995

Overformynderienes virksomhet, 1995

Utslipp fra kommunale avløpsrenseanlegg, 1995

Eiendomsomsetning, 1-3 kv. 1996

Villreinjakt, 1996

Skatteregnskapsstatistikk, januar-november 1996.

Offentlige finanser. Ofentlig innkjøp, 1995

Salg av petroleumsprodukter, november 1996

Offentlig finanser. Balanse for offentlig forvaltning, 1995

Utenrikshandelen med varer, november 1996

Konsumprisindeksen, per 15. november 1996

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 3. termin 1996

Industristatistikk, 1995. Varetall

Finansinstitusjoner, 3. kv. 1996

Konsumprisindeksen

Veitrafikkulykker

Månedsstatistikk over Utenrikshandelen


[ Innholdsfortegnelse ] [ Figurer ]