[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 49, 1996

Kraftig nedgang i elforbruk og produksjon


I oktober var bruttoforbruket av elektrisitet på 8 783 GWh. Det er en nedgang på 10 prosent fra samme måned i fjor. Produksjonen av elektrisitet var i oktober på 7 184 GWh, og det er en nedgang på 30 prosent fra samme måned i fjor. Importen var på 1 767 GWh, og dekket 20 prosent av forbruket denne måneden.

Det reduserte forbruket i oktober har trolig sammenheng med det høye prisnivået på elektrisitet, og at det var relativt mildt denne måneden. Gjennomsnittlige spotpriser på elektrisitet var i oktober 28 øre/kWh, mens de i tilsvarende måned i fjor var om lag 10 øre/kWh. Forbruk innen kraftintensiv industri var i oktober på 2 325 GWh, ned 3,4 prosent fra samme måned i fjor. Nedgangen var størst innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, som ble redusert med 14 prosent fra samme måned året før. I bruttoforbruket inngår forbruk innen alminnelig forsyning og kraftintensiv industri, samt tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og elverkenes eget forbruk av elektrisitet. Nedgangen i bruttoforbruket i oktober kan til dels skyldes redusert nettap, pumpekraftforbruk og eget forbruk i elverkene. Dette ble i tredje kvartal i år redusert med henholdsvis 13, 78 og 30 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Mindre bruk av tilfeldig kraft
Innenlands nettoforbruk ble i tredje kvartal i år redusert med 4 prosent fra samme periode i fjor, viser en kvartalsvis statistikk over produksjon og forbruk. Dette skyldes hovedsakelig en sterk reduksjon i forbruk av tilfeldig kraft. Forbruk av tilfeldig kraft var i tredje kvartal på 375 GWh, noe som er 65 prosent lavere enn i samme tidsrom året før. Forbruk av fastkraft (kontraktskraft) ble i denne perioden redusert med kun 0,4 prosent.

Redusert produksjon
I fylker med høy elektrisitetsproduksjon, over 10 000 GWh i året, ble produksjonen i oktober mest redusert i Hordaland, Telemark og Sogn og Fjordane. I disse fylkene var produksjonen henholdsvis 54, 48 og 47 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor. I tredje kvartal i år ble den totale produksjonen redusert med hele 30 prosent fra samme periode i fjor, mens importen var omtrent 13 ganger så høy. Hittil i år er produksjonen redusert med om lag 12 prosent fra samme periode i fjor.

Lav fyllingsgrad
Fyllingsgraden i vannmagasinene er fortsatt lav i forhold til det normale nivået. I oktober og begynnelsen av november steg fyllingsgraden noe, og var i uke 46 på 66,5 prosent. Dette er 13 prosentenheter lavere enn minimum fyllingsgrad for dette tidspunktet i perioden 1982-1991. I uke 48 var den imidlertid på 64,1 prosent, noe som er 21 prosentenheter under det normale nivået. Fyllingsgraden synker vanligvis fra midten av november og fram til begynnelsen av mai, da det i denne perioden ikke er noe særlig tilsig til vannmagasinene.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport (eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene). Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige.

Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt, og er delt inn i følgende næringsgrupper:

1) Produsenter av kjemiske råvarer,

2) Produsenter av jern, stål og ferrolegeringer og

3) Produsenter av aluminium og andre metaller.

[Figur 13]

Figur 13: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GW


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1996.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg @ ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 49, 1996