[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.42, 1996

Barnevern, 1995:

Færre mister omsorgen – flere får hjelp


Antall omsorgsovertakelser i barnevernet går ned. Samtidig blir flere barn plassert i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner uten at dette medfører omsorgsovertakelse. Andre former for hjelpetiltak har også økt. Totalt var det flere barn som fikk hjelp av barnevernet i fjor enn året før.

Vel 21 100 barn fikk hjelpetiltak i 1995. Det er nær 450 flere enn året før. Økningen, som tilsvarer 2 prosent, skyldes at barnevernet satser mer aktivt på hjelpetiltak i stedet for å overta omsorgen for barna.

Ved utgangen av 1995 hadde barnevernet overtatt omsorgen for 5 100 barn. Det er 250 færre enn året før og en nedgang på 5 prosent. Av de 5 100 barna som var under omsorg av barnevernet, var vel 4 200 plassert i fosterhjem, vel 400 i barne- og ungdomshjem og nær 450 i andre omsorgstiltak.

Ifølge ny lov om barneverntjenester kan barn nå plasseres utenfor hjemmet uten at det treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Vi har fra 1993 fått en økning av barn plassert i fosterhjem som hjelpetiltak; fra 300 i 1993 til nær 750 i 1995. Tilsvarende har det vært en økning av barn plassert i barne- og ungdomshjem som hjelpetiltak; fra vel 150 i 1993 til vel 350 barn i 1995. Til tross for nedgang i omsorgsovertakelser de siste tre årene, var det om lag 100 flere barn plassert i fosterhjem og barnevernsinstitusjon ved utgangen av 1995 enn året før.

Hjelpetiltak vanligst
Av de vel 21 100 barna som fikk hjelp fra barnevernet ved utgangen av fjoråret, fikk 16050 barn ett eller flere hjelpetiltak. Tre av fire barn med hjelp fra barnevernet mottok bare hjelpetiltak. I alt steg tallet på barn med hjelpetiltak fra vel 15 300 i 1994 til vel 16 000 i 1995. Det er en økning på 5 prosent. Når det gjelder antall barn under omsorg var det en nedgang på hele 5 prosent, fra 5 350 til 5 100 barn, sammenliknet med året før. De hyppigst brukte hjelpetiltakene er fortsatt besøks- og avlastningshjem, støttekontakt og barnehage.

Store fylkesvise forskjeller
Det var 20 barnevernsklienter per 1 000 barn under 18 år ved utgangen av 1995. Det er samme andel som i 1994. Hedmark og Østfold hadde størst andel barnevernsklienter ved utgangen av 1995, med 26 klienter per 1 000 barn. Nord-Trøndelag hadde 25, Oslo og Aust-Agder 24. Lavest andel hadde Sogn og Fjordane med 14. Akershus, Oppland og Hordaland hadde 16 per 1 000 barn.

Om statistikken
Barnevernstatistikken er en individstatistikk hvor det samles inn opplysninger om alle barn som meldes til barnevernet, barn med undersøkelsessak i barnevernet og barn med tiltak etter lov om barneverntjenester. Den nye barnevernloven som trådte i kraft 1. januar 1993 åpnet for at barn kan plasseres utenfor hjemmet uten at det må treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Aldersgrensene for hvem loven omfatter ble også endret. Loven gjelder nå for barn under 18 år, med mulighet til å forlenge tiltaket til barnet fyller 20 år når det selv samtykker. For 1995 manglet det oppgaver for en kommune. For denne er det benyttet tall fra året før.

[Figur 1]

Figur 1: Barn med barneverntiltak ved utgangen av året per 1 000 barn 0-17 år. Fylke. 1994 og 1995


Ny statistikk

Barnevern, 1995.

Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon: Trygve Kalve, tlf. 21 09 46 49, e-post: tak@ssb.no og Johanna Sørøy, tlf. 228646 41, e-post: jsr@ssb.no.
Tabeller

Ukens statistikk nr.42, 1996