[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Utenriksregnskap, juli 1996:

4,5 milliarder i overskudd


Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 4,5 milliarder kroner i juli 1996. For perioden
januar-juli 1996 var overskuddet på 37,5 milliarder kroner. Tilsvarende periode i fjor gav et overskudd på 21,1 milliarder kroner.

Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var i de sju første månedene i år på 50,7 milliarder kroner, 13,6 milliarder kroner mer sammenlignet med tilsvarende periode i 1995. Overskuddet i 1996 fordeler seg på varer og tjenester med henholdsvis 45,0 og 5,7 milliarder kroner.

For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 1,2 milliarder kroner i juli 1996, mens gjennomsnittlig underskudd per måned til og med juli i år var 1,9 milliarder kroner. For perioden januar-juli under ett var underskuddet på rente- og stønadsbalansen 13,2 milliarder kroner.

Omvurderinger av fordringer og gjeld, hovedsakelig som følge av valutakurssvingninger, gir for perioden januar-juli 1996 et nettotap for Norge på 2,3 milliarder kroner. Norges
nettofordringer på utlandet økte med 35,1 milliarder kroner i de sju første månedene av 1996, og er ved utgangen av juli 1996 anslått til 51 milliarder kroner.

Om statistikken
Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formuesinntekter og -utgifter i form av renter og aksjeutbytte osv., samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

Ny statistikk

Utenriksregnskap, juli 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Tore Halvorsen, tlf. 21 09 48 48, e-post: toh@ssb.no eller Halvard Hansen, tlf. 21 09 47 07, e-post: hah@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.40, 1996