[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 39, 1996

Veitrafikkulykker med personskade, august 1996:

Færre bilpassasjerer omkom i trafikken


25 personer mistet livet i augusttrafikken. Dette var fem flere enn for august i fjor. Tallet på trafikkdrepte viser likevel fortsatt en positiv tendens etter årets første åtte måneder. Fra januar til august i år har 164 personer mistet livet på veiene, mot 203 i fjor. 30 av dødsofrene hittil i år var bilpassasjerer. I tilsvarende periode i fjor omkom 56 personer i denne trafikantgruppen.

Den største nedgangen i antall omkomne bilpassasjerer var i aldersgruppene 15-24 og 25-64 år, med henholdsvis ti og ni omkomne i år, mot 21 og 23 omkomne i fjor. Også gjennomsnittstallet for denne trafikantgruppen fra 1991 til 1995 viste åtte flere omkomne mellom 15 og 24 år og ni flere omkomne mellom 25 og 64 år enn hittil i år.

Av de øvrige bilpassasjerene som mistet livet i 1996, var fire barn under 15 år, mot seks i fjor. Sju personer var over 64 år, én mer enn året før og tre flere enn for femårsperioden 1991-1995.

Av de i alt 82 omkomne bilførerne hittil i år, var 18 mellom 15 og 24 år. Dette var åtte færre enn for 1995. Derimot har antall omkomne bilførere over 64 år økt fra 15 i 1995 til 21 i 1996.

Antall omkomne motorsyklister og syklister har også vist en nedgang hittil i år sett i forhold til fjorårstallene. Sju motorsyklister har mistet livet hittil i 1996, mot 17 i fjor. Fra januar til august i fjor omkom åtte syklister, mens tre personer hittil i år har mistet livet i slike ulykker. Femårsperioden 1991-1995 viste 13 omkomne i denne trafikantgruppen.

Derimot har flere fotgjengere/akende mistet livet i årets første åtte måneder, med 35 omkomne i år og 26 i fjor. De øvrige omkomne hittil i 1996 var fire mopedister og tre andre trafikanter. Her var det små forandringer sammenliknet med tidligere år.

Av de 25 omkomne siste måned var seks personer mellom 15 og 24 år, 11 var i aldersgruppen 25-64 år og åtte personer var 65 år eller eldre.

Ifølge den første oversikten kom 1021 personer til skade i trafikken i august. Tilsvarende oversikt i fjor viste 1025 skadde. Foreløpige tall hittil i 1996, viser 7083 skadde personer. Tilsvarende skadetall i fjor viste 7 245.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer drept i januar-august. 1987-1996


[Figur 2]

Figur 2: Bilførere og bilpassasjerer drept, etter alder. 1991-1995 og 1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, august 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 39, 1996