[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 34, 1996

Human-Etisk Forbund i stadig vekst


I løpet av de siste 10 år er medlemstallet i livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund nesten fordoblet. Antallet har økt fra snaut 33000 medlemmer i 1986 til drøyt 64 000 medlemmer i 1996. Siden i fjor har medlemstallet økt med 2700.

Human-Etisk Forbund hadde flest medlemmer i Oslo og Akershus, med til sammen 24 000 medlemmer fordelt på 17 lokallag. Forbundet hadde lokallag i samtlige fylker i landet.

Totalt var 302000 personer medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Dette er samlet en nedgang på 3000 i forhold til 1995.

Nesten 240 000 er medlemmer i trossamfunn
Per 1. januar i år hadde trossamfunn utenfor Den norske kirke til sammen 238 000 medlemmer, 222 000 i registrerte trossamfunn og 15000 i uregistrerte trossamfunn.

Islam i fremgang
Muslimske trossamfunn har hatt en sterk vekst de seneste år og var per 1.januar 1996 det største trossamfunn utenfor Den norske kirke, med vel 42 000 medlemmer. Medlemmene i de muslimske trossamfunnene var fordelt på 59 forskjellige menigheter, 78 prosent av medlemsmassen var tilknyttet fylkene Oslo og Akershus. De største muslimske menighetene for øvrig var i Buskerud, Rogaland og Vest-Agder.

De største registrerte trossamfunn etter Islam var pinsemenighetene med 40 000 medlemmer og Den romersk-katolske kirke med 35 000 medlemmer.

De frie evangeliske forsamlinger var det største uregistrerte trossamfunn med 4200 medlemmer.

Om statistikken
Statistikken bygger på oppgaver fra fylkesmenn over tros- og livssynssamfunn som har fått statstilskudd. Som registrerte trossamfunn regnes trossamfunn som lar seg registrere ifølge lov av 13. juni 1969. Etter lovtilføyelsen av 12. juni 1981 kan også uregistrerte tros- og livssynssamfunn søke om tilskudd fra stat og kommune. Registrerte og uregistrerte trossamfunn som ikke søker om statstilskudd, inngår ikke i statistikken.

[Figur 3]

Figur 3: Medlemmer i Human-Etisk Forbund. 1986-1996


[Figur 4]

Figur 4: Medlemmer i trossamfunn1 utenfor Den norske kirke. Rangert etter medlemstall for 1996. 1990 og 1996


Ny statistikk

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, pr. 1. januar 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Thorstein Ouren, tlf. 62 88 52 71, e-post tou@ssb.no, eller Vera Thrane, tlf. 62 88 52 57, e-post vet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 34, 1996