[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 23, 1996

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal:

Vekst i utenriksøkonomien og husholdningenes konsum


BNP økte med 11,8 milliarder kroner målt i faste 1993-priser fra 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 1996. Det er en oppgang på 5,4 prosent. Eksporten og konsumet i husholdningene bidrog med henholdsvis 8,1 og 5,8 milliarder kroner til veksten.

Ifølge foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap skyldes veksten i BNP sterk eksportvekst og oppgang i husholdningenes konsum. Det offentlige konsumet viser også vekst, men i klart svakere grad. Bruttoinvesteringer i alt, målt i faste priser, er redusert fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Konsumvekst
Sammenlignet med 1. kvartal 1995 var husholdningenes konsum av
varer, regnet i faste priser, 7,9 prosent høyere i 1. kvartal 1996. I overkant av en tredel av veksten kan tilskrives økt kjøp av biler. Tjenestekonsumet økte med 2,3 prosent i samme periode. Justert for normale sesongvariasjoner vokste konsumet i husholdningene med 1,9 prosent. Konsumveksten i offentlig forvaltning er foreløpig beregnet til 2,2 prosent, med noe sterkere vekstrate i statsforvaltningen enn i kommuneforvaltningen.

Totale bruttoinvesteringer i fast kapital er i 1. kvartal 1996 redusert i forhold til tilsvarende kvartal året før, hovedsakelig som følge av lave investeringstall i oljevirksomheten. Investeringene i fast kapital for fastlandsnæringene viste en vekst på 2,3 prosent. Sesongjustert var investeringene i fast kapital i fastlandsnæringene tilnærmet uendret fra 4. kvartal 1995.

Overskudd overfor utlandet
Foreløpige tall for utenriksregnskapet viser at Norge hadde et overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet på 18,7 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Dette er 7,6 milliarder høyere, målt i løpende priser, enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i første rekke et høyere eksportoverskudd, men også redusert underskudd på rente- og stønadsbalansen bidrog til bedringen. Underskuddet på rente- og stønadsbalansen ble redusert som følge av økte inntekter på 1,4 milliarder kroner og reduserte utgifter på 0,8 milliarder.

Total eksportverdi var 8,6 milliarder kroner høyere i 1. kvartal 1996 sammenlignet med 1. kvartal 1995. Noe over to tredeler av veksten kan spores tilbake til oppgang i verdien av eksport av olje og gass. Total importverdi økte med 2,5 milliarder kroner som følge av vekst i vareimporten. Målt i faste priser var veksten i total eksport og total import på henholdsvis 9,2 og 2,9 prosent. Justert for sesongvariasjoner vokste eksporten med nærmere 5 prosent fra 4. kvartal 1995, mens importen viste en svak nedgang.

Ny statistikk

Kvartalsvis nasjonalregnskap,
1. kv. 1996.
Nasjonalregnskapstall publiseres hvert kvartal i Ukens statistikk, samt i Økonomiske analyser og Norges offisielle statistikk (NOS). Mer informasjon: Ann Lisbet Brathaug, tlf. 21 09 48 52, e-post: abr@ssb.no, Pia Tønjum, tlf. 21 09 48 34, e-post: pet@ssb.no eller Elisabeth Nørgaard, tlf.
21 09 49 25, e-post: eno@ssb.no (utenriksregnskapet).

Tabeller

Ukens statistikk nr. 23, 1996