[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 17, 1996

Færre unge omkom i trafikken


I 1. kvartal i år mistet 59 personer livet på veiene. Dette er 16 færre enn for 1. kvartal i fjor og 11 færre enn gjennomsnittet for perioden 1991-1995. Det var langt færre unge som omkom i årets tre første måneder.

Hittil i år omkom sju barn under 15 år, én bilpassasjer, én på moped, tre fotgjengere og to akende. Det er tre færre enn i 1. kvartal i fjor, men like mange som gjennomsnittstallet for femårsperioden 1991-1995.

Seks ungdommer (15-24 år)mistet livet i 1. kvartal i år. Det er 11 færre enn året før. Gjennomsnittstallet for 1991-1995 viste ti flere omkomne enn hittil i år. Fra 1986 til 1990 omkom gjennomsnittlig 21 ungdommer i årets tre første måneder. Av de seks omkomne i år, var tre bilførere, to bilpassasjerer og én mopedist.

Hittil i år var 25 av de omkomne mellom 25 og 64 år. Sju av disse var fotgjengere (ingen i fjor). 1. kvartal 1995 viste at i alt 31 mistet livet i denne aldersgruppen mens gjennomsnittet for 1991-1995 viste 30 omkomne.

Flere eldre omkom
21 personer over 64 år mistet livet fra januar til mars i år. Årets tre første måneder i fjor viste 17 omkomne mens gjennomsnittstallet i femårs-perioden viser 16. Av de 21 omkomne var ni bilførere (seks flere enn året før), tre var bilpassasjerer, én syklist, seks fotgjengere, én akende og én annen trafikant.

Laveste tall siden 1968
I mars mistet 13 personer livet i trafikken. Det er det laveste tallet for omkomne i mars siden statistikken ble fordelt etter måned i 1968. I fjor omkom 33 personer i marstrafikken. Gjennomsnittstallet for mars de siste fem årene viser 25 omkomne. Av de omkomne siste måned var fire bilførere, én bilpassasjer, to mopedister, én syklist og fem fotgjengere.

Foreløpige tall viser at 572 personer kom til skade i trafikken siste måned. Tilsvarende skadetall for mars i fjor viste 793. 2 176 ble skadd i årets tre første måneder. Tilsvarende tall for januar og mars i 1995 viste 2 565 skadde.

Endelige tall for hele 1995 viser 305 omkomne og 11 756 skadde.

Om statistikken

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at spesielt de mindre alvor-lige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Figur 1: Personer omkommet etter aldersgruppe. Januar-mars 1996 og gjennomsnitt 1986-1995
Personer omkommet i januar-mars 1987-1996


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, mars 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 17, 1996