Statistisk sentralbyrå

2   Sannsyn for å bli vist til spesialist siste tolv månader. Logistisk regresjonsanalyse. (N). 2003
Alder    
(25-44 år referansekategori)    
16-24 år 0,9 1,1
45-66 år 1,2 1,1
67-79 år 1,3 1,2
80 år og eldre 0,9 0,9
Kjønn    
Kvinner 1,1 1,0
Utdanning    
(Vidaregåande skole og universitets- og høgskoleutdanning, lågare nivå = referansekategori)    
Ungdomsskole eller kortare 0,8 0,6**
Universitets- og høgskoleutdanning, høgare nivå 1,0 1,0
Eigenvurdert helse    
God 1,3* 1,3
Verken god eller dårleg 1,8** 1,8**
Dårleg/svært dårleg 2,8** 2,8**
Kronisk sjukdom1    
Kronisk sjukdom i 1999 1,4** 1,1
Alderen til legen2    
(38-59 år referansekategori)    
< 37 år 1,1 1,1
> 60 1,5* 1,6**
Kjønnet til legen2    
Kvinne 1,3 1,4*
Spesialiteten til legen2    
Spesialist i allmennmedisin/samfunnsmedisin 1,1 1,1
Organisering av praksis2    
(gruppepraksis = referansekategori)    
Solopraksis 1,0 1,0
To-lege-praksis 1,1 1,2
Arbeidsbyrde2    
(< 377 færre og > 76 flere pasienter på lista enn ønskt = referansekategori)    
> 377 færre pasientar på lista enn ønskt 1,0 1,0
< 76 fleire pasientar på lista enn ønskt 1,0 0,9
Turnuskandidatar3    
> 20 prosent turnuskandidatar i bustadkommunen 1,1 1,1
Sentralitet4    
0 Minst sentrale kommunar 1,0 1,0
3 Mest sentrale kommunar 1,2* 1,3*
(N=1 414)  
*  For p<0,05, ** For p<0,01. For tolking av P-verdi og oddsrate, sjå Bild mfl. 1998.
1  Svar på spørsmålet "Har du noen sykdom eller lidelse av mer varig natur, noen medfødt sykdom eller virkning av skade? Med varig sykdom eller lidelse menes sykdom/lidelse som har vart i minst 6 måneder eller nyere sykdom/lidelse som en regner med vil blir varig". Henta frå panelundersøkinga i 1999.
2  Kjelde: Risktrygdeverkets register over fastlegar pr. 31.03.2003.
3  Kjelde: Kommunale helse- og omsorgstenester, Statistisk sentralbyrå.
4  Sentralitetsinndelinga byggjer på Standard for kommuneklassifisering 1994, Statistisk sentralbyrå.
Kjelde: Statistisk sentralbyrås levekårspanel 2003.

Standardtegn i tabeller