Statistisk sentralbyrå

3   Sannsynligheten for å være yrkespassiv i alderen 50-66 år. Multivariat logistisk regresjonsmodell. 2003
  Kji-kvadrat Oddsratioet Signifikansnivå
Kjønn      
Kvinner 22,3 1,89 0,001
       
Utdanningsnivå      
Universitets- og høyskoleutdanning 43,7 0,30 0,001
       
Sivilstatus      
Gift eller samboende 24,3 2,04 0,001
       
Region      
Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger 5,6 0,70 0,019
       
Alder (sammenliknet med aldersgruppen 50-54 år)      
55-59 år 17,7 2,09 0,001
60-64 "  103,5 6,24 0,001
65-66 "  122,5 19,44 0,001
Kilde: EU-SILC 2003.

Standardtegn i tabeller