Statistisk sentralbyrå

3   Totale offentlige utgifter til primærlegetjenesten per innbygger. 2002
  Komm. nettoutgifter Statens turnustilskudd Folketrygden Off. utgifter til primærlegetjenesten Kommunene, andel Staten, andel Folketrygden, andel
Totalt for 116 kommuner 1 610 14  426 1 050 58 1 41
               
0-1 999 1 677 59  295 2 031 83 3 14
2 000-4 999 1 099 40  382 1 521 72 3 25
5 000-9 999  704 19  434 1 157 61 2 37
10 000-19 999  538 10  421  969 56 1 43
20 000-29 999  455 9  420  884 51 1 48
30 000-49 999  424 6  405  835 51 1 48
50 000+  473 5  458  936 50 1 49
1  Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, (Kjelvik 2004).

Standardtegn i tabeller