Statistisk sentralbyrå

Utdanningsstatistikk, grunnskoler

1 Grunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolen1. Skoleåra 2000/01-2011/12
Skoleår Skolar i alt Skoleslag2 Elevar
Barneskolar Komb. barne- og ungdomsskolar Ungdomsskolar I alt Barnesteg Ungdomssteg Elevar i andre faste særskilde undervisningsgrupper3
2000/01 3 260 2 066  705  489  590 471  426 475  162 040 1 956
2005/06 3 160 1 943  737  480  619 640  429 207  187 856 2 577
2010/11 2 957 1 765  716  476  614 020  422 494  191 526 -
2011/12 3 000 1 749  758  493  614 374  423 351  191 023 -
1  Frå og med skoleåret 2011/2012, blir ikkje spesialskolar og elevar ved spesialskolar rekna for seg sjølve, men er medrekna i talet på ordinære grunnskolar. Talet på skolar og elevar er difor ikkje direkte samanliknbart med tidlegare år.
2  Frå og med skoleåret 2010/11 blir skolane delte inn i type etter GSI registrering om lågaste/høgaste årstrinn. Inndelinga etter skoleslag kan difor ikkje samanliknast med tidlegare år. Sjå "om statistikken" for meir informasjon.
3  Elevar i andre faste særskilde undervisningsgrupper er inkludert i totaltallet fra 2006/2007.

Standardtegn i tabeller