22. Import og eksport etter land og varegrupper. Tosifret SITC. 2009-2011. Millioner kroner External trade by country with commodity groups. Two-digit SITC. 2009-2011. NOK million
  Import Imports Eksport Exports
2009 2010 2011 2009 2010 2011
             
CW - - 2,0 - - 8,4
67 Jern og stål - - - - - 1,5
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - - 1,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - 2,0 - - 1,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - - - 1,0
             
             
AF AFGHANISTAN 6,3 2,2 1,6 12,8 18,6 14,7
64 Papir, papp og varer - - - 1,2 0,3 0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,8 1,2 1,0 4,6 6,6 4,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 0,0 0,9 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater 2,2 0,1 0,3 2,8 1,6 0,7
77 Elektriske maskiner og apparater 0,3 - - 0,0 0,6 1,4
78 Kjøretøyer for veg - - - 3,0 5,2 2,2
79 Andre transportmidler - - - - 0,0 2,0
84 Klær og tilbehør til klær - 0,0 - 0,6 1,5 1,0
             
             
AL ALBANIA 11,7 12,6 20,0 7,6 9,7 7,2
64 Papir, papp og varer 0,0 1,1 0,2 - - 0,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,1 - 0,0 3,0 -
84 Klær og tilbehør til klær 5,4 5,9 11,6 - 0,0 -
85 Fottøy 5,3 5,1 7,5 - 0,0 -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,1 0,1 0,0 6,4 4,6 4,8
             
             
DZ ALGERIE 5,2 4,1 242,7 125,7 68,1 833,6
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - 191,8 - 0,0 0,0
52 Uorganiske kjemiske produkter 3,7 2,5 47,6 - 0,5 0,4
53 Farge- og garvestoffer - - - 0,4 2,1 1,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - - - 3,3 13,8 11,8
58 Plast, halvfabrikata - - - 15,1 - 0,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 - - 0,5 1,0 1,0
67 Jern og stål - - - 0,0 2,2 184,0
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - - 2,7 3,7
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,4 - 2,9
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 - - 17,0 17,3 27,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 - 0,0 5,7 9,6 12,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,5 0,0 2,6 3,1 5,1 22,5
77 Elektriske maskiner og apparater - 0,8 - 3,3 1,2 3,8
78 Kjøretøyer for veg - 0,0 0,0 2,1 - 0,1
79 Andre transportmidler - - - 68,7 4,0 555,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 0,0 0,0 1,2 4,3 2,8
             
             
AD ANDORRA 19,7 3,4 5,3 0,2 0,1 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater 1,0 1,5 0,0 - - -
77 Elektriske maskiner og apparater 0,1 0,1 4,0 - - -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 18,4 1,7 0,3 0,0 0,1 0,0
             
             
AO ANGOLA 408,4 15,6 17,3 915,0 2 771,2 1 226,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 87,9 117,7 108,9
28 Malmer og avfall av metall - - - 3,1 - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 392,5 - - 0,2 0,3 203,4
52 Uorganiske kjemiske produkter - 3,2 0,1 0,0 - 1,6
57 Plastråstoffer - - - 0,1 2,0 1,4
58 Plast, halvfabrikata - 0,2 - 11,5 0,4 2,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,8 0,9 1,6
62 Varer av gummi, i.e.n. 0,0 0,0 0,1 2,9 10,1 38,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - 6,8 22,6 0,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 0,1 0,3 1,1
67 Jern og stål - 0,0 - 128,0 75,2 51,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,3 0,2 2,4 112,7 226,9 132,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,2 0,1 0,3 18,7 9,0 10,1
72 Maskiner for spesielle industrier 2,8 3,6 2,3 84,8 336,8 114,4
73 Metallbearbeidingsmaskiner - 0,0 0,5 0,1 4,7 0,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 4,3 1,7 5,7 357,5 1 545,1 343,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,2 0,7 0,4 1,2 5,0 6,3
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 0,7 0,3 5,2 4,0 3,6
77 Elektriske maskiner og apparater 0,4 0,2 0,2 20,2 341,6 41,0
78 Kjøretøyer for veg - - 0,0 4,6 4,9 1,2
79 Andre transportmidler - - - 32,4 2,6 15,4
84 Klær og tilbehør til klær 0,0 - - 0,8 0,5 1,6
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 6,4 4,5 4,9 28,8 49,6 140,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,1 1,5 8,7 3,5
             
             
AG ANTIGUA OG BARBUDA - - 1,4 121,2 5,1 4,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 4,2 3,6 1,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 102,9 0,1 -
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 3,5 0,0 0,0
79 Andre transportmidler - - - 10,4 1,2 1,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - 1,4 0,0 0,0 1,4
             
             
AN ANTILLENE (NL) 0,9 0,3 - 20,7 18,1 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1,7 4,3 -
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 1,2 1,0 -
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - - 1,3 4,3 -
72 Maskiner for spesielle industrier 0,7 0,0 - 8,0 0,7 -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 - - 1,1 2,3 -
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 3,1 1,8 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,2 - 2,3 1,3 -
             
             
AE ARABISKE EMIRATER 179,7 116,9 105,7 2 276,4 1 779,6 1 565,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 58,1 88,0 102,5
04 Korn og kornvarer - 0,4 0,1 0,2 1,2 15,1
11 Drikkevarer 0,0 - - 10,2 9,9 14,3
24 Tømmer, trelast og kork 0,0 - - 0,3 0,5 1,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,0 0,0 1,8 0,1 0,1 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,1 - - 4,0 1,7 1,9
28 Malmer og avfall av metall - - - 1,6 0,4 0,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 67,8 0,5 - 0,4 0,4 0,3
51 Organiske kjemiske produkter 0,2 - - 11,2 10,2 10,7
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,1 0,0 - 43,3 52,0 40,4
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,0 0,0 17,2 19,2 17,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - - 1,2 0,9 0,1 0,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,2 0,4 0,3 14,8 14,2 15,7
57 Plastråstoffer 0,0 0,3 0,0 14,7 19,9 22,9
58 Plast, halvfabrikata 0,0 1,5 0,8 1,7 2,7 1,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,6 0,0 0,8 19,3 116,1 34,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,2 2,5 1,2 3,2 10,8 7,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,2 0,2 0,1 5,8 4,6 4,6
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,0 18,0 5,5 10,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,8 3,1 1,9 13,9 20,2 7,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,2 6,0 9,7 6,4 7,3 3,8
67 Jern og stål 0,7 34,2 2,3 48,9 92,5 54,4
68 Metaller, unntatt jern og stål - 0,1 13,4 15,8 13,6 41,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 9,6 2,7 3,8 117,9 65,4 64,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 28,4 8,7 1,2 145,6 73,5 40,2
72 Maskiner for spesielle industrier 3,9 11,4 16,4 230,7 110,7 88,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,4 0,0 0,0 3,7 10,8 1,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 8,0 4,5 2,6 320,3 143,3 205,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 3,3 1,4 1,7 17,9 44,1 16,7
76 Telekommunikasjonsapparater 6,5 6,5 3,6 181,1 98,4 151,6
77 Elektriske maskiner og apparater 4,1 3,9 3,9 472,1 149,5 249,5
78 Kjøretøyer for veg 0,1 1,5 2,0 39,0 21,1 34,2
79 Andre transportmidler 2,0 1,4 0,1 47,3 271,2 58,8
81 Prefabrikerte bygninger 2,5 0,2 0,7 28,8 16,9 21,3
82 Møbler og deler 0,4 0,2 10,0 23,1 6,8 5,1
84 Klær og tilbehør til klær 2,8 2,2 2,7 2,6 2,0 0,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 15,8 11,3 6,3 308,6 259,1 195,6
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 0,6 0,2 0,3 0,9 0,4 6,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 14,0 10,9 15,1 23,0 11,3 15,4
97 Gull, ikke-monetært - - 0,1 1,6 3,4 3,4
             
             
AR ARGENTINA 239,4 266,9 371,0 156,5 170,8 256,6
01 Kjøtt og kjøttvarer 19,4 1,4 1,3 3,1 - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,4 0,3 0,6 2,9 4,4 4,6
04 Korn og kornvarer 0,6 23,9 8,2 0,1 0,1 0,1
05 Grønnsaker og frukt 77,4 85,0 91,8 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 3,3 3,0 3,0 - - -
11 Drikkevarer 41,4 37,7 36,0 0,1 0,1 0,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 34,7 26,5 42,9 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 2,1 1,9 0,3 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 9,3 37,1 54,6 - 0,1 -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 10,2 - - 0,1 - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - - 10,5 -
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 1,3 10,6 15,6 - - -
51 Organiske kjemiske produkter 7,2 4,1 0,7 1,3 1,4 1,7
53 Farge- og garvestoffer 1,1 0,5 0,0 4,9 6,6 3,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,0 - - 2,4 1,5 1,1
56 Kunstgjødsel 2) - - - 60,7 - -
57 Plastråstoffer 0,0 - - 3,5 1,8 2,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,0 1,8 1,4 1,0 97,4 155,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 16,3 18,3 13,9 - - -
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 - 24,0 3,1 5,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,1 0,2 0,1 3,9 4,7 2,1
67 Jern og stål 0,9 0,3 2,2 0,5 0,2 25,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,0 - - 0,2 0,2 5,7
69 Varer av metaller, i.e.n. 2,9 3,9 4,6 3,7 1,5 2,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,2 0,2 2,0 3,2 4,5 4,4
72 Maskiner for spesielle industrier 0,2 0,1 0,1 4,9 6,0 12,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,3 3,7 2,6 6,7 5,0 3,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,0 0,1 4,6 2,7 0,4
77 Elektriske maskiner og apparater 0,1 0,2 0,1 3,8 3,5 8,9
78 Kjøretøyer for veg 1,6 1,5 84,2 0,0 0,3 0,1
79 Andre transportmidler 2,1 0,7 - 8,3 0,0 0,6
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,9 1,1 2,3 0,0 - 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 0,3 0,3 0,1 1,1 0,1 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,4 0,1 0,3 3,8 6,9 6,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,2 1,1 0,1 4,9 4,5 7,6
             
             
AM ARMENIA 0,4 1,8 1,0 0,6 10,1 4,4
01 Kjøtt og kjøttvarer - - - - 3,0 0,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 0,4 0,4 3,7
79 Andre transportmidler - - - 0,1 6,4 -
84 Klær og tilbehør til klær 0,2 1,7 0,8 - - -
             
             
AZ ASERBAJDSJAN 16,7 7,4 14,4 76,7 121,8 259,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,2 0,1 - 4,4 5,6 13,2
53 Farge- og garvestoffer - - - 4,0 0,0 0,0
67 Jern og stål 1,4 - 0,6 2,2 6,5 5,3
69 Varer av metaller, i.e.n. 2,2 0,9 0,2 1,4 3,2 4,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,8 0,9 0,0 5,4 4,4 7,7
72 Maskiner for spesielle industrier 4,5 2,7 3,5 41,8 58,7 146,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 6,2 0,5 - 4,2 17,8 12,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 0,3 0,0 0,2 5,8 0,9
76 Telekommunikasjonsapparater - 0,3 0,3 1,9 9,4 16,3
77 Elektriske maskiner og apparater - 1,5 9,5 3,0 1,7 23,2
79 Andre transportmidler - 0,0 - 0,9 0,1 11,7
81 Prefabrikerte bygninger - - - 0,0 0,1 10,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,2 0,1 0,1 6,1 6,1 5,3
             
             
AU AUSTRALIA 599,1 617,4 569,9 1 338,9 1 441,5 1 500,8
01 Kjøtt og kjøttvarer 2,2 1,0 2,5 0,5 0,0 -
02 Meierivarer og egg - - - 100,9 99,8 103,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 3,3 3,5 4,5 93,2 124,4 143,9
04 Korn og kornvarer 0,3 1,1 1,4 1,9 2,2 1,9
05 Grønnsaker og frukt 23,3 35,9 22,4 0,0 0,0 -
06 Sukker, sukkervarer og honning 0,0 0,5 12,8 0,0 0,0 -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 0,0 0,6 0,1 0,1 8,4 3,6
09 Forskjellige matvarer 1,3 2,6 2,1 0,8 0,1 2,9
11 Drikkevarer 107,4 104,0 77,3 3,0 6,9 8,0
24 Tømmer, trelast og kork 0,5 0,2 0,2 1,9 0,1 0,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 3,7 - - 1,7 0,2 1,4
28 Malmer og avfall av metall 17,4 1,4 2,6 19,5 74,7 59,7
29 Animalske og vegetabilske råvarer 15,5 37,2 29,4 0,6 0,2 0,0
32 Kull, koks og briketter 32,5 52,7 32,4 - - -
41 Animalske oljer og fett - - 0,0 22,1 31,8 31,2
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - - - 26,7 45,8 40,5
51 Organiske kjemiske produkter 5,3 5,3 4,3 1,1 0,0 0,6
52 Uorganiske kjemiske produkter 1,2 5,1 0,2 21,3 19,0 34,9
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,0 0,1 0,8 1,7 1,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 38,1 43,1 60,8 3,1 4,3 8,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 41,9 39,6 26,2 0,4 1,6 0,7
56 Kunstgjødsel 2) - - - 34,3 - -
57 Plastråstoffer 0,0 0,3 1,0 17,3 13,6 15,7
58 Plast, halvfabrikata 0,2 0,4 0,9 6,5 2,9 3,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,4 1,1 4,5 10,7 83,3 71,8
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,6 1,2 1,9 0,0 - 0,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 0,7 1,6 0,3 11,1 9,3 6,9
64 Papir, papp og varer 2,4 4,2 6,3 22,4 33,2 21,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,4 5,1 3,5 17,4 4,7 5,4
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 3,4 1,2 2,6 0,9 2,4 3,8
67 Jern og stål 3,4 1,9 5,0 124,4 39,8 20,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 61,1 22,5 0,3 41,3 81,2 60,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 10,7 5,8 9,7 47,1 34,4 42,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 11,4 8,7 7,7 43,4 55,1 47,4
72 Maskiner for spesielle industrier 48,0 32,6 58,6 53,4 93,6 104,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,5 0,2 0,4 2,0 3,0 1,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 43,5 37,6 17,0 126,4 83,4 71,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 4,8 5,1 7,5 10,6 11,7 11,7
76 Telekommunikasjonsapparater 17,3 21,8 15,9 153,2 173,3 64,0
77 Elektriske maskiner og apparater 18,1 13,4 17,5 73,6 108,5 97,9
78 Kjøretøyer for veg 5,0 4,9 4,6 13,4 6,0 22,2
79 Andre transportmidler 3,5 9,8 17,3 14,9 28,6 212,2
81 Prefabrikerte bygninger 2,8 2,6 2,9 7,4 8,6 9,2
82 Møbler og deler 0,2 0,8 0,2 24,3 22,0 22,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,4 0,5 1,2 0,2 0,2 0,3
84 Klær og tilbehør til klær 2,5 3,5 5,6 0,4 0,2 0,8
85 Fottøy 1,7 3,7 4,1 0,2 0,1 0,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 31,1 43,3 46,3 104,8 108,4 107,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 0,8 1,5 3,5 1,3 0,4 1,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 23,3 45,6 43,1 75,7 11,1 29,7
93 Spesielle transaksjoner og varer 1,8 0,5 0,1 - - -
             
             
BS BAHAMAS 5,6 7,7 7,1 285,3 13,6 1 061,2
11 Drikkevarer 5,5 5,8 5,5 0,0 - 0,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 274,5 - 1,9
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - - - 252,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - - - 6,1
69 Varer av metaller, i.e.n. - 0,3 0,3 4,2 0,4 8,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - 0,6 0,3 3,8 31,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 0,7 1,6 3,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - 0,0 0,2 1,8 14,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,8 - 0,1 0,3 1,9
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,2 - 0,0 0,2 1,3
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,2 - 0,0 1,0 5,1
79 Andre transportmidler - - - - 0,6 718,6
82 Møbler og deler - - - - 0,3 1,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,0 - 4,8 3,2 6,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - - 0,0 0,3 0,3 4,1
             
             
BH BAHRAIN 34,5 71,1 174,6 203,4 32,3 53,1
02 Meierivarer og egg - - - 1,6 0,3 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,8 4,1 4,7
11 Drikkevarer - - - 0,6 1,0 0,7
24 Tømmer, trelast og kork - - - 1,5 0,1 0,1
28 Malmer og avfall av metall - 23,9 44,8 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 0,0 0,0 2,8
53 Farge- og garvestoffer - - - 2,7 1,2 2,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 0,2 0,2 1,1
67 Jern og stål 1,9 0,3 0,6 0,1 0,1 0,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 25,4 31,3 110,7 0,0 0,1 0,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,0 13,5 18,1 8,5 0,5 0,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,1 - 4,3 4,7 2,1
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,1 - 3,5 1,3 2,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 - - 4,6 2,7 26,6
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,1 - 5,3 6,2 2,5
77 Elektriske maskiner og apparater 1,5 0,7 - 162,9 1,3 0,9
79 Andre transportmidler 4,3 0,2 - 0,2 0,5 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,4 0,6 0,0 1,7 6,2 2,8
             
             
BD BANGLADESH 652,9 752,9 914,1 96,4 257,3 136,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 30,6 24,9 15,6 - 0,1 0,2
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - 1,1 - -
28 Malmer og avfall av metall - - - - 2,4 0,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,1 - - 1,6 1,5 1,5
57 Plastråstoffer - - - 3,6 1,5 4,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 1,0 1,4 1,1
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,0 0,0 0,0 7,8 9,7 7,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 62,5 72,0 87,5 0,0 - -
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 16,1 19,8 18,5 - - 0,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,0 0,1 48,5 230,2 110,4
72 Maskiner for spesielle industrier 0,5 0,3 0,6 - 3,1 0,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,0 0,5 4,6 0,7 0,5
76 Telekommunikasjonsapparater 0,6 0,1 0,0 1,1 4,6 0,3
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,1 0,2 4,0 0,9 3,9
79 Andre transportmidler - - - 20,8 - -
82 Møbler og deler 0,1 0,5 1,1 - - -
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,7 1,0 0,6 - - -
84 Klær og tilbehør til klær 538,4 627,9 779,6 - - 0,4
85 Fottøy 1,6 2,9 6,5 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,0 0,2 1,7 0,2 4,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 1,0 1,2 1,1 0,3 0,0 0,0
             
             
BB BARBADOS 0,1 0,6 0,3 7,5 11,3 24,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 4,2 5,3 6,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - - - 1,4 1,0 0,7
67 Jern og stål 0,0 - - 0,3 1,7 0,3
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,1 0,9 15,5
             
             
BE BELGIA 8 334,0 8 567,8 9 308,7 18 440,1 20 313,3 24 702,4
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 1,0 3,6 2,5 0,1 0,1 0,0
01 Kjøtt og kjøttvarer 3,7 2,5 1,2 0,9 0,7 0,4
02 Meierivarer og egg 2,6 3,4 14,2 7,9 11,0 5,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 3,9 1,5 3,4 339,9 418,2 365,9
04 Korn og kornvarer 182,4 171,9 192,1 0,1 0,2 0,2
05 Grønnsaker og frukt 295,4 300,4 299,4 0,8 0,5 1,3
06 Sukker, sukkervarer og honning 45,1 53,3 45,5 0,0 - 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 179,6 155,7 207,3 0,3 0,7 1,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 54,8 44,4 28,3 0,2 0,2 1,4
09 Forskjellige matvarer 85,1 113,1 107,2 7,0 7,1 5,7
11 Drikkevarer 43,7 43,9 59,1 0,3 1,1 0,2
12 Tobakk og tobakksvarer 5,9 5,5 6,2 - - -
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå - - 0,0 30,1 51,9 45,7
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 5,5 4,6 5,2 0,1 - -
23 Rågummi 3,5 1,9 2,9 - 2,2 0,0
24 Tømmer, trelast og kork 9,2 9,8 1,8 90,1 104,1 83,8
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 1,0 0,4 47,5 33,1 114,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 9,8 8,0 9,8 - 0,0 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 19,8 - - 57,2 67,2 59,7
28 Malmer og avfall av metall 17,1 38,5 139,9 39,7 82,6 84,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer 26,0 56,1 43,0 20,6 0,0 0,1
32 Kull, koks og briketter 9,5 28,2 13,1 16,7 - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 945,8 1 120,4 1 099,5 1 169,5 1 627,8 3 085,4
34 Gass, naturlig og tilvirket 4,2 23,9 0,0 11 496,6 12 123,4 14 501,5
41 Animalske oljer og fett 10,4 4,2 11,6 1,2 0,5 0,8
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 29,4 14,0 87,2 - 0,1 0,0
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 1,0 0,6 0,4 1,0 3,7 4,6
51 Organiske kjemiske produkter 446,2 421,5 553,0 299,1 219,0 469,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 184,0 97,0 132,9 107,1 189,7 165,8
53 Farge- og garvestoffer 85,5 86,0 88,4 11,9 10,7 9,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 272,1 310,4 346,3 856,7 1 254,2 750,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 84,9 96,8 82,1 18,1 13,4 14,5
56 Kunstgjødsel 2) 103,4 - - 85,5 - -
57 Plastråstoffer 279,3 225,7 242,9 57,2 110,1 350,3
58 Plast, halvfabrikata 133,5 106,7 105,6 22,8 25,5 27,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 414,8 690,4 476,8 475,5 636,0 567,3
62 Varer av gummi, i.e.n. 115,8 118,9 102,7 5,9 5,7 3,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 93,0 99,3 122,3 30,6 29,2 27,8
64 Papir, papp og varer 199,3 180,1 149,6 733,0 686,8 642,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 219,1 220,0 213,7 82,6 82,4 109,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 201,3 171,9 185,3 2,0 1,7 2,1
67 Jern og stål 342,1 311,8 307,8 492,3 529,5 660,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 133,5 122,3 86,8 828,5 928,3 968,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 252,2 252,1 327,4 74,9 51,0 37,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 88,2 64,0 50,2 37,2 26,7 23,4
72 Maskiner for spesielle industrier 377,4 355,9 565,0 99,3 97,9 213,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner 21,2 15,5 22,8 6,1 1,3 8,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 349,9 299,3 267,9 93,8 138,9 164,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 50,0 36,3 77,4 20,5 12,5 18,6
76 Telekommunikasjonsapparater 106,0 84,7 71,1 86,4 63,7 47,8
77 Elektriske maskiner og apparater 334,9 279,8 396,7 140,5 151,7 97,6
78 Kjøretøyer for veg 901,7 1 181,6 1 418,9 279,0 243,1 343,6
79 Andre transportmidler 11,9 27,9 8,3 6,2 9,9 434,8
81 Prefabrikerte bygninger 49,7 46,5 40,8 12,6 14,4 16,8
82 Møbler og deler 24,9 20,8 25,2 49,1 50,6 48,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 34,6 45,1 53,6 0,0 0,0 0,3
84 Klær og tilbehør til klær 41,1 25,5 26,0 1,3 1,9 2,8
85 Fottøy 8,5 7,5 10,2 0,0 0,1 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 88,1 102,6 71,9 37,5 55,9 48,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 58,5 36,8 33,7 1,4 0,9 1,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 231,2 215,3 262,1 57,9 133,9 65,5
             
             
BZ BELIZE 1,4 0,1 0,3 1,1 9,7 1,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - - - 1,1
67 Jern og stål - - - 0,0 4,9 -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,4 - - 0,1 3,8 -
             
             
BJ BENIN 0,0 0,0 0,0 37,0 9,8 8,5
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 33,9 6,6 -
78 Kjøretøyer for veg - - - 0,4 0,2 6,4
             
             
BM BERMUDA 0,2 226,1 0,2 392,2 331,1 1 458,5
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - - - 57,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 - - 0,2 0,0 3,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 1,0 0,5 15,8
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,0 - - 2,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 0,3 0,1 1,3
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,0 1,0 3,0
79 Andre transportmidler - 188,3 - 389,7 329,3 1 372,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - 37,7 - 0,2 - 0,1
             
             
BT BHUTAN - - - 25,4 14,2 4,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,2 4,0 -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 25,1 9,8 4,7
             
             
BO BOLIVIA 11,3 9,0 17,5 24,6 35,1 38,8
05 Grønnsaker og frukt 6,7 4,9 11,6 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,7 1,9 1,2 - - -
53 Farge- og garvestoffer - - - 1,8 1,7 5,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,9 0,9 1,2 - - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 1,3 8,4 7,2
78 Kjøretøyer for veg 0,0 0,0 0,0 19,5 23,3 24,7
84 Klær og tilbehør til klær 0,8 0,6 2,5 - - -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,2 0,0 1,3 0,5 0,4
             
             
BA BOSNIA-HERCEGOVINA 52,6 56,8 80,9 17,8 11,5 18,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 0,3 1,0 -
05 Grønnsaker og frukt 2,0 1,7 2,9 - - -
53 Farge- og garvestoffer 0,1 0,9 1,8 - - -
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 2,6 1,7 2,6 0,0 0,0 -
64 Papir, papp og varer - - - 0,0 0,6 1,1
67 Jern og stål 1,1 1,1 1,1 0,2 0,5 -
69 Varer av metaller, i.e.n. 15,5 11,5 20,0 1,2 1,4 0,8
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 - 0,2 3,6 1,9 1,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5
77 Elektriske maskiner og apparater 0,4 1,4 1,2 7,6 1,8 1,5
78 Kjøretøyer for veg 1,0 2,6 3,5 0,5 0,3 7,6
81 Prefabrikerte bygninger 0,8 0,5 0,4 - - 1,1
82 Møbler og deler 13,7 14,6 16,2 0,1 - 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 5,2 5,2 8,2 0,6 0,8 0,4
85 Fottøy 5,0 10,2 11,7 0,0 0,1 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2,3 3,3 7,8 0,1 0,3 0,5
             
             
BW BOTSWANA 1 775,6 2 794,1 1 868,1 5,2 0,4 1,5
01 Kjøtt og kjøttvarer 54,1 64,6 22,3 - - -
28 Malmer og avfall av metall 1 721,4 2 729,4 1 845,8 - - -
76 Telekommunikasjonsapparater - - - 4,3 - 0,0
             
             
BR BRASIL 5 281,8 6 348,0 7 643,5 3 044,1 5 747,8 4 781,3
01 Kjøtt og kjøttvarer 26,4 6,0 9,7 0,2 0,0 0,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,2 0,2 0,3 1 007,0 1 301,2 1 329,0
04 Korn og kornvarer 0,2 0,0 1,1 0,0 0,1 0,1
05 Grønnsaker og frukt 237,8 233,8 240,3 0,0 0,0 0,0
06 Sukker, sukkervarer og honning 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 265,6 351,2 613,0 0,1 0,1 0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 161,3 166,2 204,7 - - -
09 Forskjellige matvarer 611,5 1 245,8 1 514,5 0,0 0,1 0,1
11 Drikkevarer 0,6 0,0 0,7 0,0 0,1 1,3
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 1 164,1 991,9 1 119,4 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 2,0 0,8 2,1 0,9 - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 6,3 2,6 3,8
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 3,0 - - 4,0 43,6 23,0
28 Malmer og avfall av metall 2 291,5 2 672,4 3 057,6 58,8 69,5 107,6
29 Animalske og vegetabilske råvarer 3,2 4,8 6,5 0,1 - 0,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,0 - 172,5 0,1 0,0 229,6
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 222,0 614,6 -
41 Animalske oljer og fett - - - 2,7 5,3 5,1
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 0,0 0,4 1,0 - - -
51 Organiske kjemiske produkter 16,4 17,9 26,4 4,6 6,6 5,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 71,2 89,5 87,6 11,8 12,7 23,6
53 Farge- og garvestoffer 0,6 0,1 0,1 7,5 21,5 24,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1,3 0,6 1,2 12,1 9,5 14,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,5 2,9 4,6 9,9 11,2 13,7
56 Kunstgjødsel 2) - - - 244,7 - -
57 Plastråstoffer 0,3 1,2 0,2 15,0 18,3 14,7
58 Plast, halvfabrikata 1,0 5,2 6,7 1,9 2,5 4,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,2 4,6 1,9 39,2 441,3 635,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 99,8 150,5 164,1 - 0,0 0,2
62 Varer av gummi, i.e.n. 8,4 3,2 4,9 3,7 17,9 7,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 10,8 11,3 12,1 2,1 1,5 1,0
64 Papir, papp og varer 0,3 0,4 0,2 0,1 10,2 71,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,7 1,4 2,2 50,3 2,1 2,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 4,3 24,5 11,4 3,7 5,1 2,4
67 Jern og stål 0,5 4,7 6,5 12,6 60,8 85,5
68 Metaller, unntatt jern og stål 59,0 212,0 243,5 55,0 82,5 76,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 14,3 13,9 12,7 107,2 70,7 76,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 17,3 22,6 12,7 159,8 628,7 176,3
72 Maskiner for spesielle industrier 88,9 17,9 25,6 257,2 254,7 293,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,1 0,1 0,3 1,7 1,0 0,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 31,9 5,6 9,9 314,9 1 169,5 789,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,7 0,9 0,5 20,9 39,6 35,5
76 Telekommunikasjonsapparater 3,1 2,8 1,4 33,3 42,0 61,0
77 Elektriske maskiner og apparater 6,2 2,9 6,6 180,6 455,4 206,5
78 Kjøretøyer for veg 8,8 10,4 4,4 28,1 50,2 46,9
79 Andre transportmidler 3,1 5,3 7,9 9,3 48,7 62,0
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 0,0 0,0 5,7 7,9 5,1
82 Møbler og deler 4,6 1,1 0,3 10,3 11,2 8,0
84 Klær og tilbehør til klær 1,8 3,3 0,9 0,3 0,1 0,3
85 Fottøy 29,6 20,7 19,6 0,0 0,0 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 16,7 28,8 8,3 118,3 218,4 216,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 0,3 0,1 0,0 11,1 0,7 0,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2,7 2,3 2,1 9,1 7,6 120,7
93 Spesielle transaksjoner og varer 5,1 4,2 4,8 0,0 0,0 -
             
             
BN BRUNEI - 0,0 0,8 15,9 28,2 20,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 1,4 0,0 0,0
62 Varer av gummi, i.e.n. - - - 0,0 15,4 0,1
67 Jern og stål - - - 0,0 0,0 1,4
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 2,4 1,0 2,4
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,0 0,8 1,9 3,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - 0,7 0,3 2,5 6,2
77 Elektriske maskiner og apparater - - 0,0 0,1 0,1 1,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 8,8 5,4 2,5
             
             
BG BULGARIA 259,3 279,2 335,4 130,0 91,2 100,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 18,5 19,2 6,2
04 Korn og kornvarer 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 0,9 0,8 2,0 - - -
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 15,7 19,6 32,4 - - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - - 0,3 5,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,2 0,2 - 16,1 17,0 19,8
51 Organiske kjemiske produkter 4,0 - - 0,8 1,0 2,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - 3,9 5,7 1,7 1,3 2,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,7 3,9 3,7 0,1 0,2 0,4
57 Plastråstoffer 0,0 0,3 0,0 1,9 0,8 1,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,7 0,8 0,5 1,3 13,8 21,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 2,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0
64 Papir, papp og varer 0,3 0,6 2,4 8,0 9,0 5,6
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 50,3 66,3 73,0 0,2 0,5 0,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 3,1 3,3 3,1 0,5 1,5 0,9
67 Jern og stål 1,5 1,0 1,1 0,2 - 0,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 1,3 0,4 4,7 45,9 - 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 6,2 7,9 9,6 1,0 1,1 1,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 8,3 17,7 22,9 0,7 0,7 0,1
72 Maskiner for spesielle industrier 0,7 3,3 1,8 2,5 4,1 3,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 8,3 5,1 8,1 1,2 1,1 6,1
76 Telekommunikasjonsapparater 4,5 4,3 2,5 14,2 2,2 4,1
77 Elektriske maskiner og apparater 17,1 16,1 20,7 6,3 1,7 7,0
78 Kjøretøyer for veg 2,7 2,6 3,8 1,6 1,2 1,3
79 Andre transportmidler 4,2 0,0 0,2 - 0,1 1,4
81 Prefabrikerte bygninger 2,7 2,8 2,1 0,1 - 0,0
82 Møbler og deler 19,5 22,4 27,8 0,2 0,1 0,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 2,6 0,1 0,5 - 0,0 -
84 Klær og tilbehør til klær 72,8 65,0 61,9 0,0 0,1 0,0
85 Fottøy 1,7 2,4 3,8 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,3 3,6 3,0 1,3 2,0 4,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 17,9 20,8 33,7 4,0 10,7 4,5
             
             
BF BURKINA FASO 0,6 11,3 0,3 1,7 0,2 0,6
05 Grønnsaker og frukt 0,6 2,7 0,0 - - -
97 Gull, ikke-monetært - 8,6 - - - -
             
             
CA CANADA 9 511,3 14 953,3 20 635,0 16 245,3 13 175,3 14 467,4
02 Meierivarer og egg - - - 52,4 67,3 76,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 196,9 208,7 185,2 231,5 223,7 328,9
04 Korn og kornvarer 7,7 13,9 7,4 1,3 1,6 1,5
05 Grønnsaker og frukt 53,3 21,6 29,3 0,3 0,3 0,3
06 Sukker, sukkervarer og honning 2,2 2,3 2,4 - 0,0 -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 0,9 4,3 6,2 0,0 0,1 0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 2,7 2,3 2,4 0,7 0,8 1,2
09 Forskjellige matvarer 14,0 19,0 14,0 1,8 9,6 3,7
11 Drikkevarer 3,5 1,1 8,9 4,8 4,8 4,3
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 0,6 0,0 - 1,6 0,8 1,4
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 5,5 182,6 202,8 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 3,6 44,1 3,1 - 0,1 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 19,3 - - 0,5 5,6 0,1
28 Malmer og avfall av metall 6 897,5 9 578,7 15 273,8 5,5 0,0 17,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer 2,2 11,6 3,5 0,1 0,3 0,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 206,7 2,1 430,4 14 891,4 11 206,1 12 639,5
34 Gass, naturlig og tilvirket - 3,4 - - - -
41 Animalske oljer og fett 20,9 27,5 17,6 8,5 4,0 2,4
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,0 0,5 0,0 4,1 19,2 7,4
51 Organiske kjemiske produkter 3,2 60,5 468,5 7,5 3,2 3,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 144,4 694,6 565,5 3,8 2,9 13,2
53 Farge- og garvestoffer 1,5 2,3 5,3 6,0 3,0 1,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 46,2 20,1 29,9 14,1 20,2 18,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 19,3 25,0 23,5 2,5 1,6 0,9
56 Kunstgjødsel 2) 0,1 - - 4,6 - -
57 Plastråstoffer 5,4 7,9 3,0 17,9 21,4 16,8
58 Plast, halvfabrikata 3,2 3,2 7,0 5,0 3,0 2,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 23,7 216,3 229,4 48,8 32,9 33,9
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,4 0,8 1,3 1,2 2,2 0,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 9,9 6,5 9,8 10,7 13,2 11,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 2,8 0,6 1,2 0,6 0,9 0,4
64 Papir, papp og varer 17,0 6,4 19,2 17,4 29,8 53,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 8,6 11,6 10,1 3,6 8,8 10,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 3,6 3,7 5,1 7,1 7,5 7,6
67 Jern og stål 54,5 14,8 24,9 145,8 366,8 275,8
68 Metaller, unntatt jern og stål 61,3 1 953,6 1 766,2 2,7 3,9 4,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 51,5 39,6 45,6 60,1 69,5 78,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 58,5 42,4 78,1 27,4 78,9 54,3
72 Maskiner for spesielle industrier 61,3 78,2 250,7 167,3 81,1 83,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,6 1,2 3,0 1,2 1,9 6,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 85,1 89,2 122,4 78,8 103,9 118,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 46,7 44,4 40,4 11,7 8,5 10,3
76 Telekommunikasjonsapparater 65,1 93,3 88,7 48,5 53,9 67,0
77 Elektriske maskiner og apparater 51,2 54,1 48,3 44,9 50,5 35,0
78 Kjøretøyer for veg 102,1 90,5 80,6 3,2 17,3 11,2
79 Andre transportmidler 924,3 928,1 154,0 14,4 97,7 84,9
81 Prefabrikerte bygninger 5,6 13,2 14,1 7,9 134,3 44,4
82 Møbler og deler 2,2 3,5 4,2 4,4 21,4 24,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 2,2 1,6 1,0 0,1 0,4 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 31,1 43,6 73,5 4,2 4,4 4,7
85 Fottøy 4,0 3,4 7,4 0,1 2,0 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 104,3 177,0 171,0 143,8 122,2 164,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 8,7 6,5 6,5 1,7 0,4 0,9
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 61,7 83,0 86,2 121,5 261,2 143,1
96 Mynter unntatt betalingsmidler 0,1 8,3 1,8 - 0,2 -
             
             
KY CAYMANØYENE - 16,2 - 201,2 132,5 74,4
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 73,9 - 73,5
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 0,1 126,8 -
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 103,7 - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 22,6 0,4 -
77 Elektriske maskiner og apparater - - - - 2,3 0,0
79 Andre transportmidler - 16,2 - - - 0,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,0 2,7 -
             
             
XC CEUTA OG MELILLA - - - 4,6 0,1 0,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - - - 4,5 0,0 -
             
             
CL CHILE 874,7 625,9 609,4 305,4 484,2 518,9
01 Kjøtt og kjøttvarer 0,1 0,1 1,1 - - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 2,4 3,6 3,9 10,2 15,0 0,3
05 Grønnsaker og frukt 164,7 169,5 198,5 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 2,3 1,6 0,8 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 201,7 75,9 28,4 0,0 0,1 0,3
11 Drikkevarer 89,6 82,5 84,3 0,0 0,2 0,2
24 Tømmer, trelast og kork 7,3 5,2 7,2 - - -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 1,2 - - 0,8 1,6 1,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer 72,2 43,3 44,4 0,3 0,3 -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - - 174,4 -
41 Animalske oljer og fett 104,4 57,5 42,1 - 0,1 0,1
51 Organiske kjemiske produkter 0,8 - 0,3 0,6 0,4 1,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 71,4 133,0 143,4 2,9 8,0 30,7
53 Farge- og garvestoffer - - - 1,3 1,2 18,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - 0,0 0,1 24,9 89,8 154,3
56 Kunstgjødsel 2) - - - 1,9 - -
57 Plastråstoffer - 0,3 0,0 2,2 3,5 3,9
58 Plast, halvfabrikata 0,9 0,9 1,2 1,4 - 0,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 3,5 0,0 0,1 34,2 39,8 29,8
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,1 0,2 0,4 0,2 1,3 0,1
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 15,3 29,2 30,3 1,0 0,3 -
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,6
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,3 0,2 1,3 6,9 0,2 0,2
67 Jern og stål - 0,1 - 2,0 2,3 2,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,7 4,0 0,4 10,4 6,7 2,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,2 0,0 0,0 37,6 4,0 17,8
72 Maskiner for spesielle industrier 4,2 9,8 2,9 49,9 58,8 88,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner - 0,0 0,1 0,7 2,8 4,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,1 2,2 0,4 45,3 15,8 30,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 0,1 0,0 0,4 0,7 3,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,5 2,0 7,8 11,3 1,2 4,6
77 Elektriske maskiner og apparater 0,7 0,4 1,0 21,1 15,2 17,3
78 Kjøretøyer for veg 0,0 0,0 2,2 2,4 6,3 8,4
79 Andre transportmidler 125,3 0,0 3,8 3,3 1,5 3,0
81 Prefabrikerte bygninger 1,5 1,0 0,1 2,1 0,1 1,3
82 Møbler og deler 0,0 0,0 0,0 1,3 1,8 0,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,9 0,2 22,9 13,1 39,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,4 0,4 0,7 4,4 15,4 50,7
             
             
CO COLOMBIA 368,0 461,1 526,3 165,0 130,7 244,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,4 0,3 0,3 9,0 2,6 3,9
05 Grønnsaker og frukt 112,4 96,9 56,0 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 143,1 175,0 247,3 - - -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,2 - - 0,7 1,1 1,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer 6,4 6,0 6,0 0,1 0,1 0,0
32 Kull, koks og briketter 94,4 160,3 187,8 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 3,9 3,9 19,6 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - 0,0 0,1 1,2 0,5
53 Farge- og garvestoffer - 0,0 - 2,5 0,1 -
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter - 0,0 - 0,6 1,4 1,3
56 Kunstgjødsel 2) - - - 57,2 - -
58 Plast, halvfabrikata 0,1 0,1 0,2 43,0 - 21,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 7,7 75,7 154,5
64 Papir, papp og varer 0,7 0,1 0,1 0,0 0,2 17,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,0 3,1 4,1 0,1 0,4 0,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,1 0,0 0,0 1,8 1,5 1,3
67 Jern og stål - 0,5 0,0 3,0 1,4 0,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,0 - - 0,0 0,0 1,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,4 0,3 0,2 6,1 1,4 16,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - 0,0 2,3 1,1 0,3
72 Maskiner for spesielle industrier 0,1 10,2 - 12,7 22,5 2,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,0 0,1 6,8 1,8 5,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,0 0,0 1,7 1,1 0,3
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 - 0,1 2,7 5,1 0,2
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,0 0,1 2,8 6,2 7,3
84 Klær og tilbehør til klær 1,3 2,7 2,0 - 0,0 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,1 0,0 2,3 3,1 7,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,4 1,3 2,0 0,4 0,2 0,1
             
             
CK COOKØYENE 0,1 0,0 - 0,1 0,0 1,3
79 Andre transportmidler - - - - - 1,2
             
             
CR COSTA RICA 248,6 229,6 267,8 4,4 49,5 74,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - 0,0 - 1,0 1,1 1,1
05 Grønnsaker og frukt 226,0 198,4 213,9 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,7 0,9 1,6 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 5,2 4,4 3,8 0,0 0,0 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 - - 0,6 42,6 68,2
72 Maskiner for spesielle industrier 0,2 0,3 0,1 0,2 2,3 1,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,1 0,0 5,2 - 0,2 0,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 2,6 2,4 0,7 0,0 0,3 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater 1,2 1,4 0,7 0,6 - 0,3
77 Elektriske maskiner og apparater 6,6 13,3 9,8 0,0 0,1 1,9
79 Andre transportmidler - - 19,5 - - 0,0
84 Klær og tilbehør til klær - 0,2 1,2 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,1 2,1 4,2 0,2 1,6 0,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2,9 3,8 4,7 0,0 0,1 0,1
             
             
CU CUBA 8,3 9,3 9,6 4,7 16,0 15,1
05 Grønnsaker og frukt 1,6 3,5 3,2 - - -
11 Drikkevarer 2,2 1,7 2,0 - - -
12 Tobakk og tobakksvarer 3,4 3,5 3,3 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - - 8,9 10,7
64 Papir, papp og varer - - - 1,5 1,7 -
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - - 1,8 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 0,5 0,1 2,8
78 Kjøretøyer for veg - - - 1,1 - -
81 Prefabrikerte bygninger - - - - 1,2 -
             
             
DK DANMARK 29 023,8 29 011,3 32 164,6 29 357,2 25 383,6 32 372,7
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 42,5 46,8 46,2 6,0 6,4 10,5
01 Kjøtt og kjøttvarer 121,9 112,2 119,8 49,0 57,0 46,3
02 Meierivarer og egg 242,8 244,7 286,2 27,0 29,8 31,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 274,5 320,5 412,2 3 051,4 3 997,4 3 587,1
04 Korn og kornvarer 437,1 413,6 451,6 34,3 39,7 44,6
05 Grønnsaker og frukt 88,6 105,1 103,9 25,8 30,8 15,1
06 Sukker, sukkervarer og honning 583,0 624,0 655,2 15,2 6,2 4,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 68,1 59,9 72,0 46,1 46,1 54,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 895,7 888,9 995,0 232,1 282,7 273,4
09 Forskjellige matvarer 316,1 452,0 291,2 40,1 36,5 38,2
11 Drikkevarer 124,2 119,2 151,9 43,0 43,9 50,1
12 Tobakk og tobakksvarer 310,7 265,7 209,1 15,8 1,5 0,6
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 2,6 0,8 2,0 71,3 81,7 94,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 18,1 12,1 15,2 0,1 0,1 0,1
23 Rågummi 16,8 14,6 23,8 0,3 0,3 1,3
24 Tømmer, trelast og kork 81,7 124,3 97,0 86,6 112,2 116,7
25 Papirmasse og papiravfall 6,3 9,0 11,5 48,3 49,0 48,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 3,4 3,1 4,1 0,6 0,3 0,7
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 97,2 - - 243,0 226,4 228,6
28 Malmer og avfall av metall 86,3 136,8 252,0 15,9 9,6 16,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer 315,7 403,0 433,7 51,7 55,1 71,4
32 Kull, koks og briketter 6,3 3,6 2,1 71,3 117,9 123,8
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 2 434,1 2 649,7 4 184,4 9 705,4 7 661,1 11 102,5
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,1 19,5 9,5 3 269,0 3 614,5 6 300,7
35 Elektrisk strøm 462,7 1 826,8 1 154,8 1 150,8 571,0 1 064,6
41 Animalske oljer og fett 315,8 502,9 433,8 40,5 31,4 60,6
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 107,9 187,6 100,7 27,5 92,8 75,9
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 7,6 39,7 55,7 1,4 1,3 12,0
51 Organiske kjemiske produkter 102,4 131,5 216,9 108,3 129,3 119,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 71,7 63,5 65,8 166,5 139,7 154,3
53 Farge- og garvestoffer 236,0 226,6 240,8 118,9 121,3 137,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1 342,7 1 320,2 1 328,7 338,9 291,4 262,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 641,4 554,2 708,0 117,1 115,2 115,4
56 Kunstgjødsel 2) 9,4 - - 83,5 - -
57 Plastråstoffer 87,2 91,6 97,0 316,2 286,6 301,5
58 Plast, halvfabrikata 468,0 456,5 447,8 128,8 98,2 118,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 307,7 292,0 338,8 63,2 170,6 223,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 17,9 15,5 14,1 4,5 2,5 1,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 98,1 106,1 98,5 46,4 21,4 29,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 244,8 235,6 258,5 144,3 125,5 145,6
64 Papir, papp og varer 432,1 416,1 455,5 340,4 231,1 294,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 341,8 306,9 312,8 113,9 109,8 108,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 724,8 709,2 718,9 151,7 108,5 113,0
67 Jern og stål 783,1 546,2 543,6 315,6 388,2 635,9
68 Metaller, unntatt jern og stål 110,4 110,6 119,9 1 041,2 1 204,3 1 366,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 920,9 1 657,9 2 010,4 797,4 573,1 670,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 614,8 313,1 872,2 240,5 213,5 189,7
72 Maskiner for spesielle industrier 1 352,0 1 202,8 1 364,7 610,4 434,7 478,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 84,2 74,3 73,9 18,9 11,4 19,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 2 019,8 1 695,1 1 781,5 460,5 425,9 378,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 236,0 216,5 226,0 83,4 98,9 147,7
76 Telekommunikasjonsapparater 443,5 558,4 482,1 271,7 222,9 286,7
77 Elektriske maskiner og apparater 899,3 845,7 936,3 340,2 568,6 348,1
78 Kjøretøyer for veg 924,6 897,1 947,5 255,4 206,4 186,1
79 Andre transportmidler 349,7 230,9 810,8 2 975,8 633,4 887,4
81 Prefabrikerte bygninger 281,4 239,2 290,8 93,4 93,2 78,2
82 Møbler og deler 1 894,2 1 827,6 1 937,2 412,4 364,4 324,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 28,3 24,9 26,7 2,7 2,2 3,1
84 Klær og tilbehør til klær 344,6 272,4 170,8 74,0 81,0 73,1
85 Fottøy 102,6 88,6 86,7 23,2 20,1 22,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 709,9 645,5 655,2 159,9 164,1 145,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 51,1 36,0 33,7 18,7 14,4 18,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2 885,9 2 652,7 2 536,2 512,0 452,5 462,0
93 Spesielle transaksjoner og varer 365,4 350,9 361,4 0,6 0,5 0,2
96 Mynter unntatt betalingsmidler 0,6 0,9 2,3 0,0 0,0 -
97 Gull, ikke-monetært 27,8 12,4 18,0 37,3 56,4 54,1
             
             
DO DEN DOMINIK. REPUBL. . 52,4 67,1 68,3 268,4 323,8 428,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 250,4 242,7 235,0
05 Grønnsaker og frukt 20,4 17,0 15,1 - - -
12 Tobakk og tobakksvarer 1,4 1,3 1,3 - - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - - 63,6 171,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,1 9,6 18,8 - 0,0 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - 0,0 0,2 1,5 1,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 - 1,1 0,2 0,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,7 0,3 0,1 1,7 1,3
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 2,6
77 Elektriske maskiner og apparater 4,5 3,9 4,8 0,0 0,3 0,0
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 - - - 1,0 -
84 Klær og tilbehør til klær 0,2 0,1 1,0 - 0,0 -
85 Fottøy 6,1 10,1 8,4 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 18,2 22,7 16,4 0,1 0,7 0,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,4 0,7 1,4 15,2 11,0 15,0
             
             
DJ DJIBOUTI - - 0,0 1,8 1,2 3,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - 0,3 2,5
             
             
DM DOMINICA - - - 2,7 1,2 1,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,6 1,2 0,9
             
             
EC ECUADOR 255,8 199,5 237,5 95,5 41,6 66,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 1,0 0,5 0,9 - - -
05 Grønnsaker og frukt 226,6 178,4 222,8 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 2,1 1,6 1,4 0,0 - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 37,9 - -
41 Animalske oljer og fett 9,3 8,7 - - - -
51 Organiske kjemiske produkter 0,2 6,2 0,2 0,0 - 0,0
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 0,5 0,4 1,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,1 0,1 0,1 0,2 0,2 -
56 Kunstgjødsel 2) - - - 19,7 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 0,0 - 3,3 26,9 47,8
64 Papir, papp og varer 0,7 0,2 3,2 0,8 - 0,6
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,0 0,1 0,0 2,6 - 0,0
72 Maskiner for spesielle industrier 0,5 0,0 0,1 0,4 1,2 0,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,9 0,9 1,2 0,2 0,2 1,9
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,0 0,0 2,8 3,0 8,5
77 Elektriske maskiner og apparater 1,3 0,2 2,7 4,2 2,4 1,1
84 Klær og tilbehør til klær 0,2 0,4 1,3 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 6,3 0,2 0,2 20,0 5,0 3,9
             
             
EG EGYPT 301,2 264,5 283,3 714,5 594,4 552,6
02 Meierivarer og egg - - - 2,7 1,1 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 118,7 203,9 181,1
05 Grønnsaker og frukt 83,2 53,6 43,2 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning - 3,4 4,5 - - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 0,1 0,2 6,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 29,7 - - 1,7 1,3 0,4
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,4 44,7 61,6 1,9 1,8 3,2
32 Kull, koks og briketter - 5,6 - - - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 35,0 - -
51 Organiske kjemiske produkter 1,5 1,6 2,8 5,7 3,4 6,8
52 Uorganiske kjemiske produkter - - 31,8 0,8 2,1 1,6
53 Farge- og garvestoffer - - - 11,0 9,4 7,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,1 0,5 0,6 0,9 1,9 2,2
56 Kunstgjødsel 2) 0,0 - - 31,0 - -
57 Plastråstoffer 0,0 1,9 0,3 23,9 6,8 6,0
58 Plast, halvfabrikata 2,6 1,0 0,3 0,2 0,7 0,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 24,2 46,3 31,1 6,2 37,7 42,9
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,0 6,7 6,2 60,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 32,3 34,2 37,0 0,7 0,4 0,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 2,8 9,1 14,2 0,1 0,3 0,0
67 Jern og stål 0,0 0,2 1,1 234,7 48,3 10,9
68 Metaller, unntatt jern og stål - 0,0 0,0 38,1 6,2 0,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 10,2 0,7 5,0 15,2 7,2 10,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,3 0,0 0,2 6,5 8,1 9,6
72 Maskiner for spesielle industrier 52,0 0,1 1,0 34,5 44,7 42,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,0 0,0 0,0 4,3 - 0,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,1 4,1 0,9 28,3 30,0 9,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 0,5 0,1 6,0 3,4 6,9
76 Telekommunikasjonsapparater 3,1 1,0 0,2 53,1 75,7 9,5
77 Elektriske maskiner og apparater 0,6 0,2 0,4 13,1 67,0 17,5
78 Kjøretøyer for veg 0,2 0,1 5,4 12,1 6,6 2,6
82 Møbler og deler 0,6 0,6 0,9 1,5 0,7 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 44,2 37,1 24,6 0,0 0,0 -
85 Fottøy 6,3 12,5 6,4 0,1 - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 2,5 1,2 6,8 18,1 16,1 109,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 1,5 2,9 1,5 0,8 1,2 1,3
             
             
GQ EKVATORIAL-GUINEA 1 243,2 19,6 759,5 14,6 20,7 51,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - - 0,3 1,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 1 228,6 - 758,8 - 0,0 -
57 Plastråstoffer - - - 1,7 1,2 1,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,1 2,4 0,1
67 Jern og stål - - - - 3,7 0,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 - - 0,8 0,0 15,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,2 - 0,0 3,0 0,5 2,6
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,3 0,6 4,2 4,0 0,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 14,1 14,7 0,0 1,8 5,0 28,9
76 Telekommunikasjonsapparater - 0,4 - 1,5 0,4 0,2
77 Elektriske maskiner og apparater - 4,1 - 0,5 0,8 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,3 - - 0,5 1,2 0,3
             
             
SV EL SALVADOR 8,8 7,2 15,4 3,1 2,4 1,9
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 4,9 2,0 10,6 - - -
64 Papir, papp og varer - 0,0 0,0 1,3 1,3 1,2
77 Elektriske maskiner og apparater 0,6 0,8 1,8 0,0 0,1 -
84 Klær og tilbehør til klær 2,4 2,8 1,7 - - -
             
             
CI ELFENBEINSKYSTEN 6,0 9,7 28,0 93,1 117,4 24,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 40,6 22,0 14,2
05 Grønnsaker og frukt 4,8 5,4 3,0 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier - 0,2 1,4 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) - 3,4 7,1 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 0,3 62,3 -
53 Farge- og garvestoffer - - - 0,3 1,2 -
56 Kunstgjødsel 2) - - - 1,9 - -
57 Plastråstoffer - - - 3,4 1,8 1,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,2 1,3 -
64 Papir, papp og varer - - - 5,3 1,0 -
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - 0,0 1,4 - -
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 11,5 - -
67 Jern og stål - 0,0 - - 4,1 -
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - 7,7 - -
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,3 0,0 0,0 2,1 0,5 0,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - - 3,9 0,5 3,3
72 Maskiner for spesielle industrier 0,1 - - 3,4 0,2 1,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 0,0 16,1 2,0 4,1 1,6
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 1,3 0,7 0,6
79 Andre transportmidler - - - 0,1 11,9 0,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,4 0,4 - 5,9 4,2 0,3
             
             
ER ERITREA 0,0 0,0 0,0 2,0 6,4 15,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - 4,8 7,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,3 0,1 0,4
78 Kjøretøyer for veg - - - 0,1 0,2 6,3
             
             
EE ESTLAND 2 077,4 2 555,6 3 093,1 1 039,5 1 393,9 1 270,6
02 Meierivarer og egg 8,4 7,9 6,5 6,9 3,5 2,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 27,0 20,2 44,7 66,5 125,7 130,7
04 Korn og kornvarer 0,0 3,6 4,7 0,6 0,4 0,2
05 Grønnsaker og frukt 0,7 6,1 3,4 0,9 0,3 0,7
06 Sukker, sukkervarer og honning 3,4 3,1 3,8 0,4 0,3 0,4
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,1 0,2 0,2 - 0,0 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 20,5 26,8 12,8 2,6 - -
09 Forskjellige matvarer 11,2 5,9 9,8 2,1 2,3 1,0
11 Drikkevarer 0,3 0,1 3,4 0,0 0,0 0,1
23 Rågummi 2,5 2,1 0,0 0,1 0,2 0,2
24 Tømmer, trelast og kork 134,6 232,1 289,0 2,5 3,0 2,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,0 0,0 0,0 7,8 5,0 7,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,8 - - 17,2 27,6 31,5
28 Malmer og avfall av metall 8,4 4,0 19,1 0,0 - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,6 0,5 0,4 0,3 1,4 0,7
32 Kull, koks og briketter 1,0 2,0 5,4 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,2 23,8 1,1 394,1 201,9 164,1
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,0 0,0 - - 10,0 -
51 Organiske kjemiske produkter 10,8 0,1 0,2 4,3 0,1 0,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,2 0,1 108,3 0,2 1,5 1,7
53 Farge- og garvestoffer 5,5 4,3 7,4 2,9 9,8 5,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,0 0,1 0,1 14,8 13,8 11,2
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 1,3 0,9 1,6 2,0 1,5 1,6
57 Plastråstoffer 1,7 2,4 3,1 50,4 90,6 78,7
58 Plast, halvfabrikata 18,3 50,5 57,7 6,1 5,4 7,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 19,9 85,6 6,2 2,7 4,5 4,5
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,1 1,3 0,8 8,0 4,6 11,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 7,4 6,7 5,8 0,7 1,8 0,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 174,6 202,1 256,7 5,8 9,9 10,2
64 Papir, papp og varer 9,4 10,8 18,5 3,2 7,2 7,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 25,8 28,0 36,2 29,8 26,2 30,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 25,5 63,2 78,7 2,9 2,6 1,8
67 Jern og stål 6,8 7,9 4,2 23,3 26,3 20,9
68 Metaller, unntatt jern og stål 171,3 29,8 2,1 52,7 31,2 36,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 178,9 144,5 160,5 18,9 40,3 28,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 27,5 7,3 9,7 9,9 21,4 20,9
72 Maskiner for spesielle industrier 38,4 38,7 67,1 70,5 43,9 60,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner 2,1 4,7 6,5 3,5 0,8 2,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 65,7 53,3 91,8 72,7 71,1 58,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 1,8 2,1 4,9 1,4 1,7 1,5
76 Telekommunikasjonsapparater 18,5 34,3 83,9 3,0 3,1 5,6
77 Elektriske maskiner og apparater 87,6 134,9 188,6 45,9 51,5 66,6
78 Kjøretøyer for veg 52,6 81,0 104,8 32,0 41,5 92,5
79 Andre transportmidler 90,8 140,6 186,3 8,3 438,4 228,0
81 Prefabrikerte bygninger 319,5 485,3 485,8 23,6 27,3 23,7
82 Møbler og deler 155,0 172,2 184,4 2,7 2,6 3,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 4,3 5,4 3,8 1,8 1,5 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 115,9 111,6 155,9 2,8 3,0 3,9
85 Fottøy 15,4 17,2 43,3 1,1 0,5 0,6
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,8 4,7 8,5 2,5 4,1 26,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 0,4 0,7 1,0 0,1 0,0 0,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 191,6 259,9 263,5 23,8 20,3 33,1
97 Gull, ikke-monetært 4,7 25,2 50,8 2,1 0,6 44,1
             
             
ET ETIOPIA 38,2 81,8 85,1 13,0 17,2 13,4
06 Sukker, sukkervarer og honning 3,8 7,3 2,4 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 4,1 31,3 26,2 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 29,4 42,3 54,5 - - -
56 Kunstgjødsel 2) - - - 1,7 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - 1,7 0,3
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 - - 0,5 1,0 0,1
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 1,3 3,4 1,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 0,1 0,1 1,8
78 Kjøretøyer for veg - - 0,0 3,4 6,1 4,0
81 Prefabrikerte bygninger - - - 4,3 2,5 3,0
             
             
FK FALKLANDSØYENE - - - 0,1 1,5 56,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - - 0,2 2,8
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 0,1 0,4 46,6
79 Andre transportmidler - - - - - 5,5
             
             
FJ FIJI 0,0 0,0 0,4 1,4 0,3 1,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - 0,0 1,3 - 0,7
             
             
PH FILIPPINENE 219,8 219,4 234,2 199,2 436,3 738,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,7 3,1 2,4 32,3 46,1 76,6
04 Korn og kornvarer 0,8 1,3 1,1 0,0 0,0 0,0
05 Grønnsaker og frukt 14,1 13,8 19,2 - - -
09 Forskjellige matvarer 2,3 3,1 3,8 3,4 4,2 4,5
25 Papirmasse og papiravfall - - - 9,1 24,0 21,8
29 Animalske og vegetabilske råvarer 14,5 2,1 3,8 0,7 - -
51 Organiske kjemiske produkter - - - 0,8 0,6 1,8
56 Kunstgjødsel 2) - - - 18,9 - -
57 Plastråstoffer 0,0 - 0,0 4,7 1,1 1,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 1,5 5,2 69,0 317,9 557,2
62 Varer av gummi, i.e.n. 6,4 10,9 5,4 1,2 0,0 0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,2 3,1 1,1 1,2 0,1 0,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,4 1,4 1,2 0,5 0,0 0,0
67 Jern og stål 0,0 0,0 - 0,1 2,1 -
69 Varer av metaller, i.e.n. 8,0 7,1 7,8 2,1 1,7 1,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,2 0,2 0,2 1,7 1,7 6,3
72 Maskiner for spesielle industrier 1,5 2,2 1,8 17,2 3,2 0,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,2 2,7 3,3 7,1 1,7 10,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 22,7 26,9 24,8 1,1 0,7 0,7
76 Telekommunikasjonsapparater 18,2 13,7 21,3 5,0 5,9 1,2
77 Elektriske maskiner og apparater 78,9 79,3 78,7 4,5 6,8 28,3
78 Kjøretøyer for veg 2,7 0,6 1,8 1,9 0,9 3,6
82 Møbler og deler 4,9 3,3 1,9 0,0 0,1 -
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 6,0 9,5 11,6 0,2 0,0 -
84 Klær og tilbehør til klær 11,7 14,0 17,8 0,0 0,0 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 3,7 3,4 3,1 8,6 11,2 17,6
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 3,2 2,1 1,3 - 0,0 -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 11,9 11,4 11,0 4,5 3,0 2,4
             
             
FI FINLAND 12 525,8 11 919,2 12 908,3 8 878,2 9 879,5 14 127,4
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 0,5 0,5 0,4 1,4 2,5 1,9
01 Kjøtt og kjøttvarer 3,2 6,4 12,2 0,1 0,2 0,5
02 Meierivarer og egg 12,3 5,3 9,4 0,6 0,8 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,6 0,2 1,1 859,8 1 008,8 1 096,5
04 Korn og kornvarer 41,8 58,0 115,1 26,0 26,8 30,9
05 Grønnsaker og frukt 12,9 15,9 19,4 9,8 9,6 5,1
06 Sukker, sukkervarer og honning 23,9 25,0 20,4 25,5 9,6 6,4
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 34,8 19,2 16,1 4,0 5,6 3,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 2,9 16,0 38,5 117,7 129,9 129,5
09 Forskjellige matvarer 37,2 38,6 43,0 19,1 26,7 25,4
11 Drikkevarer 18,0 16,8 19,8 13,5 13,2 14,3
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 0,0 0,2 0,1 153,8 213,5 185,5
23 Rågummi 23,9 12,9 5,5 5,2 5,4 4,0
24 Tømmer, trelast og kork 111,5 138,5 150,1 0,4 0,3 1,0
25 Papirmasse og papiravfall 2,9 2,2 2,3 15,1 46,5 42,9
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 27,0 - - 31,8 30,1 29,3
28 Malmer og avfall av metall 71,1 96,3 144,7 37,5 139,7 234,5
29 Animalske og vegetabilske råvarer 7,0 87,2 189,0 14,6 16,4 18,6
32 Kull, koks og briketter 9,5 11,4 13,2 0,1 0,1 0,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 366,9 346,1 359,6 2 812,9 2 137,8 6 547,8
34 Gass, naturlig og tilvirket 7,1 6,5 6,8 326,9 406,0 365,8
35 Elektrisk strøm 39,8 70,1 55,0 32,7 42,9 42,5
41 Animalske oljer og fett 2,0 1,4 0,7 9,8 8,9 7,2
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 188,8 219,1 74,1 22,0 7,6 9,5
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 1,7 5,6 8,0 0,1 - -
51 Organiske kjemiske produkter 456,4 118,3 106,6 22,9 26,0 20,5
52 Uorganiske kjemiske produkter 78,3 116,9 120,6 148,1 168,1 222,4
53 Farge- og garvestoffer 113,4 90,9 95,9 36,6 27,5 22,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 121,3 130,6 134,9 57,2 73,5 71,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 61,0 41,7 35,1 37,8 26,4 23,0
56 Kunstgjødsel 2) 126,7 - - 11,4 - -
57 Plastråstoffer 282,7 326,5 382,4 195,4 356,3 186,9
58 Plast, halvfabrikata 336,4 356,1 366,7 32,9 35,0 31,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 88,0 287,7 358,8 492,3 550,2 569,6
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 5,8 6,5 5,6 2,1 0,5 8,3
62 Varer av gummi, i.e.n. 270,3 369,8 423,8 12,8 11,5 7,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 360,5 380,8 352,2 30,3 34,0 32,8
64 Papir, papp og varer 724,7 695,2 711,3 66,4 63,6 35,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 48,8 49,3 48,8 34,7 32,6 27,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 184,7 170,4 204,8 46,0 59,8 55,3
67 Jern og stål 797,5 868,9 980,1 539,5 913,3 915,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 136,3 214,3 246,8 684,1 1 252,0 1 211,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 568,2 594,7 772,5 184,5 97,3 107,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 653,4 604,0 487,2 93,8 97,9 88,4
72 Maskiner for spesielle industrier 1 029,4 981,3 1 393,6 175,4 215,1 178,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 46,1 39,9 37,7 2,7 6,0 4,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1 107,1 880,3 909,4 237,4 152,8 181,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 33,1 39,8 30,3 24,5 26,8 52,2
76 Telekommunikasjonsapparater 838,9 552,3 420,6 165,8 234,4 183,5
77 Elektriske maskiner og apparater 803,1 630,3 672,0 267,3 326,6 312,0
78 Kjøretøyer for veg 822,3 697,3 685,2 112,8 149,5 131,4
79 Andre transportmidler 242,7 352,5 326,9 44,9 53,9 25,6
81 Prefabrikerte bygninger 227,8 243,4 302,8 71,9 75,0 73,9
82 Møbler og deler 111,2 97,5 90,8 69,9 85,4 88,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 5,6 3,6 2,9 0,7 0,4 0,9
84 Klær og tilbehør til klær 32,2 34,6 34,8 24,8 26,0 29,4
85 Fottøy 77,4 82,9 75,1 2,9 2,6 2,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 177,5 154,4 202,8 97,7 93,8 73,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 3,7 2,8 2,3 5,4 3,2 4,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 433,9 370,0 367,6 253,8 229,8 258,4
97 Gull, ikke-monetært 71,5 133,8 213,8 50,2 83,7 87,0
             
             
FR FRANKRIKE 15 563,0 16 693,7 16 540,9 57 899,0 49 495,0 58 428,8
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 3,2 1,9 4,3 0,0 0,1 0,0
01 Kjøtt og kjøttvarer 14,5 14,5 11,8 6,5 6,5 6,6
02 Meierivarer og egg 133,3 137,5 150,5 0,0 - 0,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 32,0 39,5 32,2 4 704,3 5 267,0 5 081,9
04 Korn og kornvarer 208,8 260,7 287,2 0,2 0,5 1,3
05 Grønnsaker og frukt 220,8 341,8 475,9 1,5 2,9 1,7
06 Sukker, sukkervarer og honning 26,9 28,2 31,3 - 0,0 0,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 67,0 74,5 90,1 0,3 0,9 1,7
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 139,5 147,7 123,4 15,5 10,4 14,9
09 Forskjellige matvarer 119,0 102,1 90,6 6,1 4,2 9,0
11 Drikkevarer 995,9 954,6 1 002,7 6,4 6,3 9,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 11,4 5,0 0,1 0,1 0,0 0,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 0,2 0,4 28,7 - - -
23 Rågummi 18,6 13,7 6,7 0,0 0,8 0,1
24 Tømmer, trelast og kork 1,0 3,3 2,6 40,6 34,1 31,8
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 5,3 0,0 34,8 57,3 49,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 1,9 2,1 3,4 - - 0,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 29,6 - - 104,9 119,7 94,9
28 Malmer og avfall av metall 57,1 86,4 73,0 94,2 81,6 16,4
29 Animalske og vegetabilske råvarer 24,5 127,0 98,8 13,8 0,3 2,0
32 Kull, koks og briketter 6,1 - - 117,0 - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 426,1 652,7 668,9 21 745,4 16 753,3 21 998,1
34 Gass, naturlig og tilvirket 1,2 1,8 7,7 25 079,3 21 323,2 24 681,4
41 Animalske oljer og fett 3,5 1,6 0,3 17,0 18,5 26,9
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 22,1 55,1 255,3 - 0,0 29,7
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,8 0,8 2,1 31,6 39,0 42,7
51 Organiske kjemiske produkter 119,7 133,5 155,3 191,3 132,4 230,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 62,5 96,6 61,8 98,2 155,5 107,5
53 Farge- og garvestoffer 286,0 210,5 214,2 8,1 6,4 16,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 413,4 388,9 386,0 67,4 106,7 99,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 849,6 786,8 798,2 13,7 6,2 9,7
56 Kunstgjødsel 2) 1,3 - - 35,5 - -
57 Plastråstoffer 211,2 192,5 232,5 91,2 63,5 97,8
58 Plast, halvfabrikata 110,4 100,9 90,0 58,0 10,5 10,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 433,9 441,7 542,3 114,5 195,8 193,2
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 4,9 3,9 3,2 42,9 20,3 12,7
62 Varer av gummi, i.e.n. 290,4 330,4 378,7 5,2 3,2 3,4
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 32,1 40,6 44,2 22,0 15,6 16,4
64 Papir, papp og varer 156,5 126,6 102,6 83,6 86,7 87,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 101,2 86,4 84,8 32,2 18,0 24,5
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 182,2 194,7 184,6 5,4 6,3 10,0
67 Jern og stål 292,4 243,5 325,3 123,7 111,2 77,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 221,4 200,3 304,8 1 656,1 1 956,1 2 284,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 299,0 764,2 282,6 136,7 173,4 114,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 472,6 437,1 388,5 1 122,4 886,5 950,1
72 Maskiner for spesielle industrier 722,7 749,1 750,8 302,8 257,1 269,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner 37,2 35,3 28,7 6,5 3,1 6,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 944,5 1 046,8 917,7 186,9 140,4 137,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 357,9 310,5 267,3 27,6 21,7 35,4
76 Telekommunikasjonsapparater 550,8 501,8 572,4 249,8 220,6 159,5
77 Elektriske maskiner og apparater 893,1 966,4 739,5 169,0 153,6 311,0
78 Kjøretøyer for veg 1 896,0 2 619,8 2 924,3 109,5 161,6 174,1
79 Andre transportmidler 1 742,0 1 326,0 732,6 102,9 105,1 74,6
81 Prefabrikerte bygninger 66,0 57,0 72,6 15,8 4,4 4,5
82 Møbler og deler 72,9 69,5 72,2 236,1 238,2 191,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 25,6 29,3 30,3 0,5 1,3 0,4
84 Klær og tilbehør til klær 164,4 150,7 142,6 6,3 5,3 9,6
85 Fottøy 31,6 25,7 30,0 0,9 1,4 1,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 361,8 339,0 423,2 262,9 260,8 258,4
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 49,1 55,9 47,1 2,0 2,1 2,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 531,6 553,5 737,6 291,7 237,3 347,0
93 Spesielle transaksjoner og varer 9,7 19,5 23,3 0,0 0,0 -
97 Gull, ikke-monetært 0,2 0,4 1,3 0,0 - -
             
             
GF FRANSK GUYANA 0,1 - - 13,2 18,3 13,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1,3 1,3 1,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - - - 11,8 17,0 11,5
             
             
PF FRANSK POLYNESIA 0,2 0,2 0,1 0,7 3,6 1,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,1 2,3 -
             
             
FO FÆRØYENE 427,4 264,9 277,2 833,7 901,8 1 353,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 335,7 225,4 227,8 1,6 9,7 38,9
04 Korn og kornvarer - - - 2,5 2,6 3,4
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 68,4 0,0 9,2 2,6 0,9 6,5
09 Forskjellige matvarer - - 0,3 2,5 2,7 3,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - 6,1 5,1 5,3
29 Animalske og vegetabilske råvarer 4,5 6,3 10,8 20,6 48,6 19,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - 4,0 424,6 671,3 815,6
41 Animalske oljer og fett 4,4 - - - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 0,1 0,3 1,6
53 Farge- og garvestoffer 0,3 - 0,7 0,3 2,2 1,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,1 0,0 - 1,1 1,1 1,4
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,6 1,1 0,4 0,0 0,1 0,0
58 Plast, halvfabrikata 2,6 2,3 2,1 1,4 0,9 1,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 0,3 - 2,6 6,4 1,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,0 0,0 - 1,6 1,6 0,9
64 Papir, papp og varer 0,3 0,1 0,6 10,0 4,8 6,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,6 0,2 2,9 6,6 5,5 3,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,0 - - 1,6 0,4 0,5
67 Jern og stål - - - 1,4 2,7 6,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 3,0 0,9 2,4 10,4 12,4 14,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,2 0,3 0,2 4,2 6,5 10,6
72 Maskiner for spesielle industrier 1,3 1,3 1,4 6,5 20,8 7,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,5 0,8 6,9 7,4 10,2 9,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 0,1 0,1 1,1 0,6 2,4
76 Telekommunikasjonsapparater 0,4 0,7 2,4 0,5 1,6 5,2
77 Elektriske maskiner og apparater 0,2 0,1 0,1 4,9 5,6 2,8
78 Kjøretøyer for veg 0,6 0,0 0,2 0,1 1,1 1,4
79 Andre transportmidler 0,1 21,2 0,9 293,1 59,4 359,9
84 Klær og tilbehør til klær 0,0 0,1 0,0 3,0 2,3 2,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,6 1,2 0,6 5,4 5,4 10,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 1,5 1,8 2,4 4,5 6,5 6,1
             
             
GA GABON 238,2 256,5 511,9 105,3 75,4 64,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 4,9 21,5 23,9
28 Malmer og avfall av metall 237,7 253,7 510,1 - - -
51 Organiske kjemiske produkter - - - 3,8 2,7 2,9
57 Plastråstoffer - - - 19,7 16,6 13,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 1,2 0,8 1,0
62 Varer av gummi, i.e.n. - - - 0,1 1,3 0,5
67 Jern og stål - - 0,0 0,2 2,0 1,3
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 0,9 0,7 1,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,9 0,1 1,6 0,9 0,7
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 1,6 0,7 43,1 1,1 2,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 0,1 0,0 14,4 1,0 1,3
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 - 0,8 0,1 0,1 1,1
79 Andre transportmidler - - - 0,0 1,2 9,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,0 0,0 13,9 22,6 2,6
             
             
GM GAMBIA 0,5 0,0 0,0 7,6 3,2 1,8
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 3,4 0,1 0,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,4 0,4 0,0
78 Kjøretøyer for veg - - - 1,1 1,3 0,6
             
             
GE GEORGIA 0,6 31,7 181,8 15,6 21,1 43,2
01 Kjøtt og kjøttvarer - - - 0,1 2,6 2,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 5,1 12,4 30,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,1 - 143,1 - - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 2,9 0,8 1,6
67 Jern og stål - - - - - 4,2
68 Metaller, unntatt jern og stål - 30,7 37,6 - - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 1,3 1,5 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater - - - 1,8 0,4 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,0 - 0,9 0,0 2,4
             
             
GH GHANA 33,5 65,0 92,1 104,1 201,1 184,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 - 0,0 1,2 8,3 3,2
05 Grønnsaker og frukt 1,1 0,9 0,9 0,1 - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 2,2 0,0 0,0 - - -
28 Malmer og avfall av metall 26,4 60,1 74,4 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 1,4 - 0,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,2
56 Kunstgjødsel 2) - - - 42,5 - -
57 Plastråstoffer - - - 0,9 0,4 1,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 0,0 0,0 16,2 104,4 87,8
62 Varer av gummi, i.e.n. - - - 0,7 0,2 1,2
64 Papir, papp og varer - - - 1,3 2,6 0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,3 0,1 0,2 0,9 2,3 1,5
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,0 - - 0,0 19,6 0,2
67 Jern og stål - 0,2 0,4 0,1 0,0 4,0
69 Varer av metaller, i.e.n. - - 10,3 5,2 2,8 4,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,4 0,1 5,1 10,0 10,0
72 Maskiner for spesielle industrier 0,8 0,1 3,4 6,9 22,3 23,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,1 0,4 4,2 7,3 14,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 1,8
76 Telekommunikasjonsapparater 0,8 0,2 0,4 2,4 1,0 3,9
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,1 0,2 1,4 3,3 9,6
78 Kjøretøyer for veg - - - 1,6 2,4 7,5
79 Andre transportmidler - - - 0,1 0,1 1,5
81 Prefabrikerte bygninger - - 0,0 2,0 1,8 1,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,2 1,5 0,2 4,3 8,8 3,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,1 0,2 0,1 1,5 1,0 0,3
             
             
GI GIBRALTAR 4,8 0,3 0,1 11,4 94,2 121,3
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - - 82,3 91,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - 2,6 0,5 2,2
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 0,8 0,9 1,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr 4,8 0,3 - 4,0 1,0 16,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,1 1,1 1,7 1,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - 0,0 - 0,8 1,5 1,6
76 Telekommunikasjonsapparater - - - 0,1 0,5 1,2
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,0 3,3 0,3
79 Andre transportmidler - - - 1,0 0,1 1,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,5 1,9 2,3
             
             
GD GRENADA 0,7 0,7 0,6 48,7 6,0 4,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 6,1 5,8 4,4
79 Andre transportmidler - - - 42,5 - -
             
             
GL GRØNLAND 65,2 78,7 159,7 96,3 111,2 161,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 61,2 71,9 89,8 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 2,8 5,9 2,1 0,2 0,2 0,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 79,0 93,6 124,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,0 - - 0,1 0,3 11,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 - - 0,3 1,2 0,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 2,1 1,3 5,7
72 Maskiner for spesielle industrier 0,7 - 0,0 0,4 2,5 0,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,9 1,8 2,4
76 Telekommunikasjonsapparater - - 0,0 0,2 1,4 0,7
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 - - 1,5 0,5 0,3
79 Andre transportmidler 0,0 - 67,0 6,5 1,1 5,4
84 Klær og tilbehør til klær - - 0,0 1,4 1,8 1,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,5 0,2 0,4 0,8 3,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - 0,0 0,0 1,1 1,9 1,4
             
             
GP GUADELOPE - - - 14,2 11,8 11,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 14,2 11,3 11,1
             
             
GU GUAM - - - 4,0 3,5 5,8
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,5 3,2 3,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,6 - 1,3
             
             
GT GUATEMALA 94,6 133,2 159,9 143,2 161,6 207,7
05 Grønnsaker og frukt 16,7 15,8 31,4 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 76,7 116,3 126,9 - - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 119,1 76,7 108,4
56 Kunstgjødsel 2) - - - 20,2 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,0 80,1 95,2
64 Papir, papp og varer - 0,0 0,0 1,8 2,7 1,8
             
             
GN GUINEA 0,6 0,7 0,7 73,3 55,7 35,0
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - - 42,8 -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 1,5 - -
62 Varer av gummi, i.e.n. - - - 1,6 0,8 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. - - 0,2 12,5 1,0 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,3 0,0 1,5
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 - 0,5 53,7 6,2 6,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - 0,0 0,0 0,7 1,1 24,5
             
             
GW GUINEA-BISSAU - - 0,0 - 7,8 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - 5,2 -
78 Kjøretøyer for veg - - - - 2,0 0,1
             
             
GY GUYANA 0,1 0,1 0,1 9,8 0,7 1,2
79 Andre transportmidler - - - 9,5 - -
             
             
HT HAITI 0,0 0,2 0,4 8,3 18,8 8,8
04 Korn og kornvarer - - - - 2,9 -
09 Forskjellige matvarer - - - 7,7 5,6 5,9
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - - - - 1,3 0,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - 0,0 - 2,0 -
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,0 0,2 1,7
81 Prefabrikerte bygninger - 0,0 - - 4,2 -
             
             
GR HELLAS 339,8 259,6 285,8 1 562,6 1 798,8 1 267,8
02 Meierivarer og egg 1,8 1,9 1,9 0,8 0,0 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 1,5 1,3 2,1 133,9 154,1 254,8
04 Korn og kornvarer 1,6 1,7 8,0 0,5 0,5 0,6
05 Grønnsaker og frukt 69,1 54,3 60,0 - - 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 0,0 - - 20,0 13,6 3,8
09 Forskjellige matvarer 22,1 3,2 0,9 0,1 0,2 0,1
11 Drikkevarer 1,3 1,3 1,3 3,2 1,2 0,6
25 Papirmasse og papiravfall - - - 0,1 0,1 7,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 5,8 - - 1,8 1,8 0,7
28 Malmer og avfall av metall 4,0 3,1 3,2 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,0 6,3 6,9 1,1 0,2 0,6
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 509,7 761,1 117,3
41 Animalske oljer og fett 0,0 - - 71,8 94,5 124,8
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 6,8 6,8 6,2 - - -
51 Organiske kjemiske produkter - - 0,0 9,2 16,3 15,7
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,5 - 0,0 6,5 14,2 12,4
53 Farge- og garvestoffer 12,3 0,9 0,6 2,2 4,8 2,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 25,6 11,3 12,9 42,4 46,3 36,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 20,8 24,0 23,3 7,2 5,9 5,5
56 Kunstgjødsel 2) - - - 56,7 - -
57 Plastråstoffer 0,2 2,0 0,3 93,9 68,6 57,2
58 Plast, halvfabrikata 2,2 2,5 0,4 0,4 0,4 0,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,2 1,3 0,3 22,0 144,8 139,2
64 Papir, papp og varer 9,0 5,7 5,7 8,9 15,8 20,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 35,1 16,2 17,6 0,5 0,6 0,2
67 Jern og stål 4,2 3,7 1,4 32,2 22,2 52,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 5,0 4,2 5,8 184,9 261,3 301,3
69 Varer av metaller, i.e.n. 4,6 2,4 7,8 11,2 5,0 4,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,9 6,2 1,7 8,2 19,6 4,1
72 Maskiner for spesielle industrier 1,6 2,2 8,5 25,4 12,6 15,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,5 0,0 - 2,1 - 0,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 8,3 11,2 5,9 36,2 17,0 10,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 3,2 0,4 1,1 2,7 2,2 1,2
76 Telekommunikasjonsapparater 1,9 0,4 0,5 8,4 6,6 12,4
77 Elektriske maskiner og apparater 9,2 12,0 17,2 14,4 9,3 30,5
78 Kjøretøyer for veg 0,7 0,6 1,1 14,0 3,7 2,3
79 Andre transportmidler 15,2 15,3 15,6 192,6 73,7 13,0
81 Prefabrikerte bygninger 3,0 5,1 11,3 1,1 0,3 0,0
82 Møbler og deler 0,7 0,5 0,6 0,4 4,8 4,9
84 Klær og tilbehør til klær 36,0 27,3 23,3 0,9 0,5 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,6 6,3 3,2 26,4 10,3 10,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 15,1 16,7 26,5 6,9 4,3 3,7
             
             
HN HONDURAS 26,7 19,8 25,7 110,7 5,6 5,7
05 Grønnsaker og frukt 8,9 8,0 10,0 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 14,9 8,3 13,3 - - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 106,6 - -
56 Kunstgjødsel 2) - - - 1,1 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,6 4,7 3,6
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - - 1,1
79 Andre transportmidler - - - 1,7 - -
84 Klær og tilbehør til klær 2,7 3,3 2,3 - - -
             
             
HK HONG KONG 1 313,3 1 418,4 1 010,2 1 184,6 1 640,2 1 404,7
01 Kjøtt og kjøttvarer - - - 4,9 6,3 8,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 3,4 0,6 0,6 481,0 780,2 578,8
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 0,0 - - - 3,4 -
09 Forskjellige matvarer 1,7 1,9 1,6 0,3 0,1 0,3
11 Drikkevarer 0,0 0,0 - 1,6 2,6 0,8
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå - - - 28,8 29,0 16,5
24 Tømmer, trelast og kork 0,3 2,6 0,3 - - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 0,2 1,2 5,5
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,2 - - 0,1 0,5 1,2
28 Malmer og avfall av metall - 0,0 - 156,9 128,9 102,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,0 0,9 1,4 0,6 0,6 1,9
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 67,2 - -
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,4 1,9 2,5 0,0 0,8 16,2
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,4 1,2 0,8 5,2 1,0 12,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 8,2 8,8 11,4 3,4 4,4 3,3
56 Kunstgjødsel 2) - - - 5,2 - -
57 Plastråstoffer 0,6 0,0 0,0 8,6 10,7 8,4
58 Plast, halvfabrikata 1,0 4,6 5,5 1,1 2,0 2,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,6 5,2 1,3 7,9 59,3 172,2
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,4 0,7 2,3 5,5 3,4 1,6
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,8 1,7 2,9 0,6 0,4 0,4
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,9 2,6 2,5 0,8 0,0 0,0
64 Papir, papp og varer 7,0 5,8 5,7 14,6 1,0 3,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 16,8 19,2 10,5 4,7 3,3 6,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 16,7 22,9 23,3 9,8 3,0 1,6
67 Jern og stål 0,3 2,9 2,9 1,1 1,2 8,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,5 1,2 0,9 33,8 40,5 34,8
69 Varer av metaller, i.e.n. 115,8 45,6 50,8 24,3 40,0 11,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 27,6 3,8 9,9 38,2 19,6 23,5
72 Maskiner for spesielle industrier 3,0 3,0 4,6 32,3 39,1 42,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 77,7 13,3 12,6 44,5 32,1 27,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 117,9 91,4 71,0 9,5 7,8 4,5
76 Telekommunikasjonsapparater 108,1 158,7 91,5 96,6 111,1 72,3
77 Elektriske maskiner og apparater 205,1 221,0 120,8 26,1 47,4 61,0
78 Kjøretøyer for veg 12,4 17,1 15,7 3,5 14,4 11,0
79 Andre transportmidler 0,0 204,4 0,6 0,6 141,4 0,4
81 Prefabrikerte bygninger 19,9 25,5 21,4 1,4 4,0 0,7
82 Møbler og deler 27,8 18,5 10,9 1,6 2,2 0,5
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 26,5 20,1 21,5 0,1 0,0 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 191,6 224,4 215,4 1,5 0,4 0,6
85 Fottøy 31,9 18,5 19,1 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 36,8 28,6 19,4 47,0 57,9 101,6
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 64,3 72,7 80,5 2,3 15,3 23,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 183,1 164,7 165,6 9,9 21,3 35,0
             
             
BY HVITERUSSLAND 871,7 857,7 892,7 343,1 379,2 321,9
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 305,7 354,5 311,5
04 Korn og kornvarer 4,5 3,6 - - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) - 3,6 11,1 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer - 12,9 - - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 109,8 83,1 - 0,1 - 0,0
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 65,9 32,6 - - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter 15,7 12,1 6,7 - 0,0 -
53 Farge- og garvestoffer - - - 0,1 8,3 5,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter - - - 1,2 1,1 0,4
56 Kunstgjødsel 2) 641,2 - - - - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 665,4 798,8 0,2 0,0 0,0
67 Jern og stål 17,0 23,2 60,8 - - -
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - 28,9 5,9 0,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 2,1 6,4 5,8 0,1 0,2 0,1
72 Maskiner for spesielle industrier 0,7 1,7 2,4 - - -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 0,0 0,1 - 3,8 0,5
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,0 0,1 1,2 1,7 1,7
78 Kjøretøyer for veg 0,1 0,2 0,2 1,6 0,3 0,4
82 Møbler og deler 1,8 0,6 0,2 0,0 - 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 9,3 8,6 3,1 0,1 0,1 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,6 1,5 0,6 0,3 1,7 0,0
             
             
IN INDIA 2 116,4 2 223,2 3 058,4 3 465,9 2 549,2 2 470,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 12,5 8,0 13,8 3,3 5,1 3,8
04 Korn og kornvarer 34,1 36,2 32,9 0,1 0,1 0,1
05 Grønnsaker og frukt 80,6 69,7 69,5 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 3,9 10,3 0,9 - 0,0 -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 33,1 38,2 43,2 0,2 0,3 -
09 Forskjellige matvarer 5,4 5,1 4,3 - 0,2 0,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå - 0,0 0,0 9,1 6,1 4,5
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 9,7 9,7 10,3 - 0,2 -
25 Papirmasse og papiravfall - - 0,0 13,0 1,8 4,3
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 1,5 2,0 0,4 3,2 2,6 2,6
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 20,8 - - 54,8 92,8 93,2
28 Malmer og avfall av metall 1,1 - 0,1 47,4 37,6 87,8
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,2 20,1 21,4 0,2 0,3 0,3
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,3 0,1 75,7 0,0 203,0 0,1
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,1 0,1 0,0 - - 359,8
41 Animalske oljer og fett - - - 2,2 0,8 1,7
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 0,7 0,9 1,5 - - -
51 Organiske kjemiske produkter 16,0 20,0 23,9 57,5 47,2 18,6
52 Uorganiske kjemiske produkter 15,3 8,5 8,2 33,9 28,0 31,4
53 Farge- og garvestoffer 2,9 6,4 8,5 6,1 4,9 19,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 10,3 26,9 67,5 24,4 24,8 29,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 4,3 3,2 3,6 1,2 1,2 1,3
56 Kunstgjødsel 2) - - - 16,8 - -
57 Plastråstoffer 0,7 1,5 0,4 70,4 114,1 173,3
58 Plast, halvfabrikata 7,9 13,4 6,5 4,8 8,0 8,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 26,7 11,7 38,0 337,4 136,0 87,9
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 17,7 23,6 25,5 0,1 - 0,2
62 Varer av gummi, i.e.n. 32,0 32,6 38,5 2,4 1,1 2,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 7,8 8,9 9,1 0,2 0,7 1,3
64 Papir, papp og varer 4,9 5,9 4,7 3,9 6,2 5,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 308,2 335,2 400,0 7,5 10,4 9,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 64,3 58,4 53,0 2,8 4,6 2,6
67 Jern og stål 16,8 19,2 27,9 106,8 178,4 140,5
68 Metaller, unntatt jern og stål 2,6 6,5 8,0 231,9 346,1 349,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 88,5 98,0 111,3 27,2 60,7 86,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 6,7 4,0 18,8 161,6 228,5 89,0
72 Maskiner for spesielle industrier 8,0 4,8 7,9 98,8 71,9 136,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,4 2,0 2,4 0,7 9,8 1,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 59,0 46,3 45,7 504,2 309,3 269,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 3,3 4,6 2,6 7,4 12,7 11,8
76 Telekommunikasjonsapparater 15,4 20,2 42,0 78,3 102,7 55,7
77 Elektriske maskiner og apparater 64,8 69,5 74,9 236,3 94,9 90,4
78 Kjøretøyer for veg 125,7 109,6 67,6 3,3 11,8 5,5
79 Andre transportmidler 0,0 0,1 548,5 1 136,1 90,3 114,0
81 Prefabrikerte bygninger 40,2 50,0 50,0 5,5 11,8 5,1
82 Møbler og deler 61,4 71,3 69,9 2,9 7,9 4,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 39,1 47,6 62,0 0,1 0,0 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 703,8 723,6 761,4 0,1 0,1 0,2
85 Fottøy 52,1 69,1 72,3 - 0,0 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 25,3 20,5 8,7 113,1 194,2 95,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 0,6 2,4 3,6 2,4 1,0 5,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 77,1 96,2 110,1 46,4 78,0 58,6
             
             
ID INDONESIA 771,8 873,0 986,2 392,9 901,0 565,2
01 Kjøtt og kjøttvarer 0,0 0,1 0,1 0,5 0,8 1,8
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 11,2 7,8 4,7 20,2 40,7 62,8
05 Grønnsaker og frukt 19,3 24,9 22,1 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 2,4 2,3 1,3 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 11,2 12,9 12,4 - - -
09 Forskjellige matvarer 1,3 1,0 1,3 0,4 0,8 0,9
24 Tømmer, trelast og kork 55,0 59,4 86,1 - 0,3 -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 24,6 30,7 32,5
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,1 - - 1,3 0,8 2,1
28 Malmer og avfall av metall 0,7 0,8 1,0 - 0,2 -
51 Organiske kjemiske produkter 13,0 27,8 28,6 0,1 0,1 46,0
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,9 0,0 0,2 9,0 14,3 6,9
53 Farge- og garvestoffer 1,0 2,2 1,7 6,4 17,5 8,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,4 0,4 0,9 1,4 0,3 0,4
56 Kunstgjødsel 2) - - - 63,5 - -
57 Plastråstoffer - 0,0 0,0 7,6 3,5 3,2
58 Plast, halvfabrikata 0,5 2,2 8,1 0,0 14,1 12,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,4 0,5 10,2 30,4 76,1 112,6
62 Varer av gummi, i.e.n. 13,4 19,1 7,7 0,4 0,1 1,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 32,8 11,6 14,0 0,7 0,2 0,8
64 Papir, papp og varer 5,6 5,5 3,5 9,7 1,0 3,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 20,6 23,6 24,7 1,2 7,3 21,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 13,9 20,7 21,7 0,1 1,6 0,3
67 Jern og stål 0,0 0,8 0,5 7,1 3,1 12,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,0 2,0 3,9 2,8 1,3 2,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 5,2 4,4 6,5 8,4 105,0 17,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,2 0,3 22,6 4,7 7,7
72 Maskiner for spesielle industrier 7,7 5,4 4,5 8,1 4,4 53,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 2,6 1,6 7,3 136,1 30,2 21,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 37,8 34,4 27,4 1,2 0,3 3,9
76 Telekommunikasjonsapparater 72,3 81,0 105,3 5,1 9,5 3,2
77 Elektriske maskiner og apparater 30,2 35,9 45,9 15,7 61,5 70,2
78 Kjøretøyer for veg 26,7 30,3 24,2 0,4 0,0 18,4
79 Andre transportmidler - - - 0,1 448,6 4,7
82 Møbler og deler 73,1 87,9 76,2 0,7 0,8 1,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 4,0 6,8 11,0 - - -
84 Klær og tilbehør til klær 99,0 118,3 161,3 0,0 0,0 0,2
85 Fottøy 119,8 141,1 153,8 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,2 0,5 10,9 5,7 19,2 27,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 39,9 42,7 45,0 0,1 0,1 0,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 48,2 54,2 49,8 0,5 1,4 1,2
             
             
IQ IRAK 0,1 0,5 0,0 80,5 32,1 39,5
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - - - 1,9
53 Farge- og garvestoffer - - - 0,1 5,2 -
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 1,6 0,1 2,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,2 1,3 1,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 3,7 4,4 7,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr - - - 1,1 0,2 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 - - 2,8 1,4 2,0
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 - - 1,3 0,8 14,0
78 Kjøretøyer for veg - - - 29,9 14,4 8,1
81 Prefabrikerte bygninger - - - - 1,9 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - - 1,2 0,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,5 0,0 39,0 0,1 0,1
             
             
IR IRAN 61,7 151,8 38,2 219,7 288,2 179,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 - 0,0 7,8 6,8 22,6
05 Grønnsaker og frukt 6,8 7,4 12,0 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,5 2,7 2,9 - - -
09 Forskjellige matvarer 0,3 0,7 1,2 - 0,2 -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,1 0,1 0,1 - 1,4 -
51 Organiske kjemiske produkter 12,1 16,8 - - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - 91,0 - 0,2 0,3 0,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,2 0,1 0,1 5,0 1,1 0,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,4 0,1 0,1 0,6 1,2 2,5
57 Plastråstoffer 0,2 - - 0,0 0,5 1,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,1 0,2 0,0 5,0 6,5 11,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 0,0 - 0,0 0,0 1,0 0,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,0 0,0 - 2,5 3,7 8,7
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,0 3,5 1,6 0,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 19,4 11,2 15,3 7,1 3,5 2,0
67 Jern og stål 1,0 1,4 1,1 0,4 2,5 0,8
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - - 20,2 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,1 0,2 0,1 2,1 10,3 1,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - - 2,9 29,6 3,5
72 Maskiner for spesielle industrier 0,6 0,0 0,1 24,3 46,3 26,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,5 0,1 0,5 11,2 88,3 21,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 9,9 12,4 0,7 3,8 0,2 0,2
76 Telekommunikasjonsapparater 2,0 0,1 0,0 2,0 7,9 1,9
77 Elektriske maskiner og apparater 0,8 1,0 0,1 4,0 42,6 11,7
78 Kjøretøyer for veg 0,3 0,6 0,3 8,9 2,1 1,5
79 Andre transportmidler - - - 105,9 0,0 44,9
82 Møbler og deler 0,0 0,0 0,2 - 1,0 0,6
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,3 0,1 0,1 18,0 7,6 11,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2,4 4,0 1,6 2,0 0,8 0,4
             
             
IE IRLAND 4 604,8 4 821,8 4 598,7 7 309,6 8 433,7 9 785,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 4,4 4,2 5,7 0,5 0,3 0,2
01 Kjøtt og kjøttvarer 1,6 1,9 3,5 - 0,3 -
02 Meierivarer og egg 1,2 0,7 30,5 - - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 91,7 72,0 173,8 52,1 125,3 69,7
04 Korn og kornvarer - 0,0 7,7 - - -
05 Grønnsaker og frukt 1,3 0,1 0,3 3,6 4,5 3,8
06 Sukker, sukkervarer og honning 7,4 5,1 5,2 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 3,3 9,2 4,5 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 1,5 18,1 2,4 9,9 0,2 -
09 Forskjellige matvarer 9,1 19,8 19,0 2,5 2,8 1,3
11 Drikkevarer 186,6 153,6 139,5 0,1 - 0,1
24 Tømmer, trelast og kork 21,8 26,8 12,8 0,2 0,0 0,2
25 Papirmasse og papiravfall 10,9 21,1 23,1 - - 0,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 2,2 0,8 0,9 - - 0,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,6 - - 2,6 5,9 2,8
28 Malmer og avfall av metall 352,6 535,0 572,8 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 4,3 6,4 6,2 68,7 21,6 0,4
32 Kull, koks og briketter - - 24,9 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 350,1 909,5 810,1 5 575,1 6 538,5 7 846,3
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,0 0,0 - - - 12,7
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 1,3 1,1 1,3 0,2 0,8 0,2
51 Organiske kjemiske produkter 9,1 7,8 6,5 1 133,1 1 081,5 1 136,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 24,8 16,3 27,5 65,8 57,2 98,9
53 Farge- og garvestoffer 11,1 12,9 5,4 0,0 4,3 7,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 850,9 603,3 688,2 6,9 81,9 200,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 528,6 484,2 471,7 4,4 2,1 8,2
56 Kunstgjødsel 2) 1,2 - - 89,0 - -
57 Plastråstoffer 2,4 0,4 1,2 2,5 2,1 3,0
58 Plast, halvfabrikata 6,2 5,1 2,9 2,7 2,3 2,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 234,8 224,8 240,8 4,4 140,7 105,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 2,6 3,0 2,0 - - 0,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,6 2,1 1,4 0,9 0,6 0,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 59,9 68,6 68,7 12,4 8,9 7,8
64 Papir, papp og varer 8,5 7,0 6,4 2,2 2,7 6,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 4,4 3,9 3,4 1,9 2,8 2,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,7 2,2 3,2 1,0 0,8 0,7
67 Jern og stål 2,6 2,5 6,3 8,0 0,5 0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 1,5 2,6 2,0 18,1 16,4 20,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 36,1 47,0 35,4 4,8 5,5 2,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 44,8 19,3 25,6 53,5 0,9 29,1
72 Maskiner for spesielle industrier 43,1 46,7 47,0 42,7 28,6 35,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,3 0,3 0,2 - 0,2 0,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 142,5 114,8 131,8 6,8 5,7 8,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 553,2 562,5 307,9 7,4 6,0 7,9
76 Telekommunikasjonsapparater 203,1 116,5 45,4 9,4 9,7 7,9
77 Elektriske maskiner og apparater 97,7 85,2 63,7 46,6 122,7 29,3
78 Kjøretøyer for veg 3,9 13,0 9,0 3,1 2,0 0,4
79 Andre transportmidler 185,5 9,8 68,9 21,8 108,4 103,4
81 Prefabrikerte bygninger 2,2 1,3 1,2 6,9 4,3 5,5
82 Møbler og deler 0,8 0,5 0,8 3,5 0,5 0,5
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 1,1 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 4,6 4,1 1,4 1,4 0,6 0,1
85 Fottøy 1,1 1,4 2,5 - 0,0 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 69,1 94,2 67,2 3,6 9,1 4,7
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 37,7 38,8 48,4 0,8 0,9 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 373,4 432,0 359,1 28,0 23,3 11,7
             
             
IS ISLAND 1 417,5 1 258,8 1 447,2 2 426,7 1 572,7 3 636,9
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 6,6 5,5 3,7 0,1 - -
01 Kjøtt og kjøttvarer 24,7 24,4 26,8 - 0,2 0,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 30,7 64,4 56,5 57,2 96,8 112,4
04 Korn og kornvarer 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 5,1
05 Grønnsaker og frukt - - 0,0 0,7 1,1 0,5
06 Sukker, sukkervarer og honning 0,1 0,1 0,2 1,5 1,0 0,8
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,1 0,8 0,5 4,9 4,4 5,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 652,7 543,9 604,1 0,2 0,3 0,4
09 Forskjellige matvarer 0,0 8,3 0,4 15,9 16,2 16,2
11 Drikkevarer - 0,0 0,1 0,7 1,0 1,4
24 Tømmer, trelast og kork 0,0 1,1 0,2 3,5 3,0 1,4
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,6 - - 22,3 19,8 23,2
28 Malmer og avfall av metall 0,2 18,8 13,8 - 6,4 8,6
29 Animalske og vegetabilske råvarer 7,0 9,8 17,4 0,8 16,8 1,6
32 Kull, koks og briketter - - - - 2,1 -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,0 1,8 0,2 1 027,1 142,0 2 069,4
41 Animalske oljer og fett 346,6 218,2 360,3 38,9 10,2 17,5
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,5 - 0,3 1,0 1,8 1,0
51 Organiske kjemiske produkter 0,1 0,2 1,2 4,5 4,5 4,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 3,4 0,1 6,4 40,6 2,7 33,0
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,0 0,3 21,4 22,6 24,9
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1,8 1,8 2,0 48,5 35,9 33,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,3 0,4 0,6 3,5 3,2 4,3
56 Kunstgjødsel 2) - - - 14,7 - -
57 Plastråstoffer 0,0 0,1 0,1 4,2 3,3 3,7
58 Plast, halvfabrikata 0,3 0,2 1,5 4,6 11,5 2,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,6 0,3 4,1 38,0 58,3 100,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 0,4 0,1 0,7 3,4 3,9 5,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,0 0,2 1,2 9,6 8,3 7,1
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,3 32,7 19,8 15,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,3 2,3 2,3 26,4 17,7 15,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 48,3 0,4 1,1 17,1 15,5 15,6
67 Jern og stål 8,1 5,4 11,5 10,6 6,3 9,5
68 Metaller, unntatt jern og stål 4,6 15,1 5,0 11,9 11,5 11,3
69 Varer av metaller, i.e.n. 2,3 3,5 6,6 17,6 25,9 22,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 2,1 0,5 0,9 13,7 13,1 18,5
72 Maskiner for spesielle industrier 38,8 67,9 44,2 14,4 16,2 61,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 35,8 40,0 68,9 27,5 32,6 57,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 2,4 1,6 1,1 4,1 5,7 1,8
76 Telekommunikasjonsapparater 5,4 3,1 1,3 6,1 5,4 5,5
77 Elektriske maskiner og apparater 27,0 69,2 102,4 798,7 836,0 824,5
78 Kjøretøyer for veg 34,6 18,9 16,7 4,7 4,0 5,3
79 Andre transportmidler 110,4 99,8 39,6 6,2 10,8 5,5
81 Prefabrikerte bygninger 0,5 0,6 1,5 3,8 7,3 15,2
82 Møbler og deler 0,6 0,3 0,2 4,8 4,2 5,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 1,3
84 Klær og tilbehør til klær 1,0 0,9 1,7 14,6 14,9 19,2
85 Fottøy 0,0 0,0 0,8 3,8 2,7 3,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,9 4,3 3,7 10,4 14,6 17,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 11,9 22,8 33,0 21,1 21,2 19,0
             
             
IM ISLE OF MAN - - - - - 320,6
79 Andre transportmidler - - - - - 320,4
             
             
IL ISRAEL 615,4 653,3 722,2 529,5 587,9 621,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,2 2,2 3,0 246,0 390,6 485,0
05 Grønnsaker og frukt 119,2 134,1 137,1 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 2,3 2,6 3,1 - - -
09 Forskjellige matvarer 7,0 8,0 6,5 - - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 0,0 33,8 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 12,1 - - 0,2 0,3 1,0
28 Malmer og avfall av metall 1,6 2,2 1,4 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 8,2 22,9 19,2 1,4 0,7 0,1
41 Animalske oljer og fett - - 0,4 0,5 1,6 0,6
51 Organiske kjemiske produkter 0,4 1,3 2,0 2,5 1,6 0,4
52 Uorganiske kjemiske produkter 17,7 50,4 72,5 0,4 0,4 1,0
53 Farge- og garvestoffer 1,9 2,6 4,1 0,1 0,0 -
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 28,2 27,7 16,2 2,7 1,7 2,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 11,3 17,0 28,7 1,2 1,8 2,4
56 Kunstgjødsel 2) 10,0 - - - - -
57 Plastråstoffer 0,2 0,1 1,8 0,7 2,0 1,1
58 Plast, halvfabrikata 10,8 5,6 11,1 31,6 7,9 4,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,7 5,9 4,0 6,4 10,6 13,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 10,0 11,6 10,4 0,1 0,1 0,1
64 Papir, papp og varer 0,2 0,3 0,4 5,5 6,7 2,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 3,0 9,2 12,6 0,1 0,1 0,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 10,4 20,2 13,2 7,4 4,0 3,4
67 Jern og stål 4,9 4,7 5,1 23,9 1,1 0,8
68 Metaller, unntatt jern og stål 5,4 1,2 1,2 109,4 13,8 6,8
69 Varer av metaller, i.e.n. 27,9 32,7 31,2 2,1 2,0 1,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 8,6 6,1 4,2 2,8 10,3 9,6
72 Maskiner for spesielle industrier 11,4 13,7 9,8 3,0 2,0 11,6
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,5 2,9 6,3 0,1 0,1 0,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 47,0 29,7 36,1 1,8 2,3 3,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 29,0 36,7 27,1 2,7 1,6 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater 36,9 31,6 36,1 12,3 13,3 11,1
77 Elektriske maskiner og apparater 108,6 90,4 128,8 23,2 18,1 13,5
78 Kjøretøyer for veg 5,1 4,6 2,7 2,0 3,0 2,1
79 Andre transportmidler 0,1 0,2 0,1 - 21,9 10,1
81 Prefabrikerte bygninger 0,6 1,3 1,1 0,4 0,7 0,4
82 Møbler og deler 4,2 3,6 5,6 0,1 0,1 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 4,4 5,7 6,1 0,0 0,1 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 18,5 19,4 16,6 25,6 26,9 28,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 1,8 1,2 1,9 0,7 0,7 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 42,6 42,6 52,8 12,0 4,5 1,5
             
             
IT ITALIA 13 373,8 12 663,3 13 175,5 22 149,7 19 275,0 20 643,9
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 0,1 0,3 0,7 - 4,1 -
01 Kjøtt og kjøttvarer 27,8 26,8 30,1 6,0 5,4 6,0
02 Meierivarer og egg 64,4 62,3 56,8 0,1 - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 4,0 3,9 3,8 1 365,6 1 433,7 1 321,8
04 Korn og kornvarer 200,3 184,1 217,6 8,1 5,9 0,8
05 Grønnsaker og frukt 615,6 642,3 651,0 0,3 0,3 0,8
06 Sukker, sukkervarer og honning 5,8 9,5 7,3 0,9 1,0 0,7
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 53,3 48,2 46,7 0,7 - 3,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 8,7 14,1 22,0 2,7 8,9 11,5
09 Forskjellige matvarer 70,8 90,9 118,4 2,4 11,3 5,5
11 Drikkevarer 673,1 726,4 782,7 2,9 2,4 3,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 1,5 1,0 0,0 24,3 49,5 64,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 0,7 1,4 0,2 0,0 0,0 -
23 Rågummi 5,0 4,3 3,0 - 0,6 -
24 Tømmer, trelast og kork 6,3 6,6 5,7 6,7 10,4 11,2
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 0,0 0,1 27,3 36,5 20,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 1,8 3,5 5,6 0,0 0,0 0,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 15,0 - - 129,5 176,7 156,7
28 Malmer og avfall av metall 29,7 27,6 18,2 0,8 28,3 58,6
29 Animalske og vegetabilske råvarer 26,7 37,8 52,7 4,9 4,6 7,8
32 Kull, koks og briketter 0,0 0,1 17,2 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 2,5 5,3 8,4 5 921,1 3 988,1 2 830,6
34 Gass, naturlig og tilvirket 1,9 1,2 1,5 10 305,7 9 476,4 12 488,6
41 Animalske oljer og fett 0,0 0,0 0,0 2,1 2,7 9,2
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 31,0 28,5 34,0 0,0 0,0 0,1
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,2 - - 3,4 2,4 2,8
51 Organiske kjemiske produkter 28,3 25,0 33,0 70,7 82,0 55,6
52 Uorganiske kjemiske produkter 21,9 9,8 7,6 39,8 38,7 48,7
53 Farge- og garvestoffer 26,9 33,5 29,1 30,2 42,9 43,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 369,0 409,5 388,6 48,7 46,8 42,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 168,3 181,0 180,2 24,4 29,0 22,8
57 Plastråstoffer 135,0 119,0 82,0 103,2 86,4 94,6
58 Plast, halvfabrikata 174,4 216,1 209,6 3,9 2,5 2,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 141,8 156,2 161,1 60,9 120,6 184,9
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 108,2 112,7 107,4 21,6 8,6 1,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 125,4 125,9 140,8 4,8 1,6 3,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 34,1 31,3 32,7 33,9 26,9 29,0
64 Papir, papp og varer 121,0 118,9 101,0 341,6 410,6 267,6
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 124,8 128,6 142,5 16,5 22,4 13,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 381,3 361,5 356,4 13,7 12,6 15,6
67 Jern og stål 437,7 400,0 511,6 271,6 404,2 426,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 137,8 146,2 183,3 1 211,6 1 456,3 1 339,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 759,9 684,0 593,5 96,9 87,9 121,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 251,0 238,4 247,9 154,6 64,6 36,4
72 Maskiner for spesielle industrier 670,3 696,0 845,7 406,3 104,4 138,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner 150,0 63,4 115,0 4,7 7,3 6,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 2 581,2 2 081,4 2 005,3 243,4 178,6 183,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 45,0 41,8 41,4 12,4 14,0 9,9
76 Telekommunikasjonsapparater 197,1 158,4 138,7 272,5 172,3 93,1
77 Elektriske maskiner og apparater 1 015,0 945,0 918,5 183,5 205,0 85,5
78 Kjøretøyer for veg 697,5 843,2 745,9 67,2 70,3 57,8
79 Andre transportmidler 150,0 159,0 375,2 276,9 67,0 33,4
81 Prefabrikerte bygninger 175,3 156,2 178,9 12,5 16,8 9,2
82 Møbler og deler 479,2 450,0 445,2 20,8 23,5 21,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 33,1 30,4 38,0 0,2 0,1 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 709,2 675,3 712,5 8,5 5,9 11,9
85 Fottøy 304,1 281,3 299,9 2,7 0,6 0,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 156,9 140,8 145,6 191,1 151,0 134,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 96,6 88,8 84,4 7,8 3,3 2,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 519,3 427,9 492,5 75,2 60,7 105,2
97 Gull, ikke-monetært 0,8 1,1 0,7 0,0 0,2 -
             
             
JM JAMAICA 390,1 628,5 409,5 129,9 141,8 131,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 123,4 135,1 128,9
11 Drikkevarer 1,5 2,1 2,0 - - -
28 Malmer og avfall av metall 387,1 625,1 407,2 - - -
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 - 0,4 1,3 -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 0,1 0,0 1,0 0,6 0,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 0,1 0,0 2,4 3,4 0,2
             
             
JP JAPAN 10 656,5 10 236,3 11 063,4 7 928,3 9 555,2 10 334,5
01 Kjøtt og kjøttvarer - - - 2,0 2,3 0,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 8,5 7,5 6,9 2 096,1 2 497,1 2 868,0
04 Korn og kornvarer 1,7 1,4 1,0 1,4 1,1 1,6
05 Grønnsaker og frukt 1,0 1,2 1,0 - - 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 6,5 6,1 3,4 - - 0,2
09 Forskjellige matvarer 8,1 8,0 11,6 4,4 11,5 22,9
11 Drikkevarer 1,0 1,5 0,9 1,3 1,7 1,7
23 Rågummi 0,1 0,0 1,3 - - 0,0
24 Tømmer, trelast og kork 0,0 0,0 0,0 11,5 28,3 19,5
25 Papirmasse og papiravfall - - - 243,2 192,2 259,8
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 1,0 - - 7,0 4,5 1,5
28 Malmer og avfall av metall 0,7 1,7 2,7 0,5 1,1 -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 4,8 3,5 4,3 4,8 9,7 2,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 1,8 4,3 4,9 204,9 436,3 609,4
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,0 - - 305,8 374,4 1 147,9
41 Animalske oljer og fett - - - 0,8 1,0 1,6
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - - 0,2 1,7 3,4 2,3
51 Organiske kjemiske produkter 41,4 22,2 60,1 513,1 609,1 450,0
52 Uorganiske kjemiske produkter 150,7 141,2 126,2 625,1 387,7 374,7
53 Farge- og garvestoffer 10,6 8,1 4,7 0,0 0,7 0,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 33,3 32,9 37,3 10,7 31,1 2,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 24,6 21,3 20,2 7,0 6,9 6,4
56 Kunstgjødsel 2) - - - 29,7 - -
57 Plastråstoffer 21,7 9,6 15,8 7,0 5,5 37,1
58 Plast, halvfabrikata 18,3 33,9 32,2 1,6 1,7 1,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 66,2 142,1 138,0 1 646,2 1 400,1 1 364,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 155,1 190,0 180,1 1,4 2,5 1,7
64 Papir, papp og varer 16,3 13,4 12,9 20,5 29,1 29,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 22,1 20,0 19,3 2,8 2,1 3,5
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 56,2 61,7 78,9 5,3 4,4 4,1
67 Jern og stål 2 047,1 718,4 1 387,3 25,1 217,7 197,9
68 Metaller, unntatt jern og stål 1,4 3,9 2,0 511,1 1 104,7 1 393,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 118,6 186,1 137,6 178,2 213,0 415,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 357,1 392,4 399,7 32,0 89,0 103,7
72 Maskiner for spesielle industrier 314,7 350,4 478,0 131,4 89,5 106,9
73 Metallbearbeidingsmaskiner 120,4 102,0 126,5 1,8 2,8 1,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 303,4 304,9 281,8 653,4 1 132,2 491,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 874,8 811,4 715,8 6,1 9,8 4,8
76 Telekommunikasjonsapparater 1 061,4 843,9 750,9 92,9 137,2 57,2
77 Elektriske maskiner og apparater 501,9 423,8 580,5 124,6 142,6 50,8
78 Kjøretøyer for veg 3 188,4 3 996,9 4 304,5 6,4 7,7 10,7
79 Andre transportmidler 125,1 399,0 168,5 137,9 67,0 6,4
81 Prefabrikerte bygninger 3,3 3,3 3,7 6,6 8,9 6,7
82 Møbler og deler 6,8 7,7 5,3 64,6 75,6 75,8
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 2,5 2,0 2,1 0,3 0,2 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 9,1 8,4 12,3 2,5 2,1 2,8
85 Fottøy 1,5 1,3 1,6 0,2 0,1 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 221,5 202,8 251,8 181,4 193,8 174,6
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 256,1 248,4 290,5 2,5 2,2 1,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 488,7 497,0 397,3 11,9 12,8 14,5
             
             
YE JEMEN 0,7 0,1 0,4 17,4 65,2 18,2
04 Korn og kornvarer - - - - - 2,8
24 Tømmer, trelast og kork - - - 10,3 31,2 4,8
53 Farge- og garvestoffer - - - 1,9 - -
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) - - - - - 4,9
64 Papir, papp og varer - - - 2,1 - 2,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - - 29,6 0,0
             
             
VG JOMFRUØYENE(GB) - - 59,6 389,4 186,9 64,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,5 2,5 1,3
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 238,1 - -
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - - - 2,4
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - - 1,3 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - 42,6 0,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - - 29,1 0,0
79 Andre transportmidler - - 59,6 148,5 109,9 58,3
             
             
VI JOMFRUØYENE(US) - - 0,0 228,7 355,0 0,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 228,6 354,8 -
             
             
JO JORDAN 10,8 4,8 8,2 37,2 36,6 32,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 11,8 14,0 13,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 4,3 3,8 5,8 1,0 1,5 1,0
53 Farge- og garvestoffer - - 0,1 - - 2,3
56 Kunstgjødsel 2) 6,0 - - 0,2 - -
57 Plastråstoffer - - - 2,5 0,2 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,8 1,9 1,7
64 Papir, papp og varer - - - - 0,9 4,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - - 1,3 0,7 1,3
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 3,0 3,3 2,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 - 0,1 5,5 0,3 0,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,1 - 1,0 0,4 0,7
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 0,1 - 1,6 9,2 0,9
77 Elektriske maskiner og apparater - 0,5 0,7 1,6 0,9 0,9
78 Kjøretøyer for veg - 0,0 - 2,7 0,9 0,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,0 1,2 2,1 1,7 1,3
             
             
KH KAMBODSJA 78,1 119,3 142,0 2,0 0,2 0,1
81 Prefabrikerte bygninger - - 0,0 1,7 - -
84 Klær og tilbehør til klær 69,8 107,9 123,3 - - -
85 Fottøy 7,8 10,7 16,8 - - -
             
             
CM KAMERUN 1,5 1,2 7,3 50,2 84,4 29,8
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 44,1 21,2 6,0
05 Grønnsaker og frukt 1,2 0,3 0,4 - - -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - - 4,4 -
29 Animalske og vegetabilske råvarer - 0,0 5,6 - - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - 37,9 12,8
64 Papir, papp og varer - - - - 1,3 0,2
67 Jern og stål - - 0,0 - 5,4 -
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 - - 0,2 1,0 0,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr - 0,1 0,0 0,4 3,4 2,3
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 0,6 3,2 1,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - 0,0 0,1 0,8 3,0 1,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,1 0,4 1,6 1,0 0,2
78 Kjøretøyer for veg - - 0,0 1,5 1,1 1,5
79 Andre transportmidler - - - 0,1 - 1,7
             
             
XB KANARIØYENE 0,9 0,8 2,0 0,8 3,2 30,6
05 Grønnsaker og frukt 0,9 0,8 2,0 - - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - - 24,2
76 Telekommunikasjonsapparater - - - 0,0 0,5 1,0
77 Elektriske maskiner og apparater - - - - 1,5 1,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - - - 1,5
             
             
CV KAPP VERDE - - - 4,0 1,2 7,7
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 2,6 0,3 6,7
             
             
KZ KASAKHSTAN 180,3 57,8 110,1 2 369,1 528,7 510,1
02 Meierivarer og egg - - - 4,5 0,9 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - 0,1 0,0 149,2 177,5 175,8
04 Korn og kornvarer 8,9 27,7 106,5 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,1 - - 0,4 0,3 1,1
53 Farge- og garvestoffer - - - 0,3 0,1 1,3
58 Plast, halvfabrikata - - - 1,0 2,1 3,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 1,6 0,8 6,5
62 Varer av gummi, i.e.n. - - - 15,6 5,3 1,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - 0,7 0,3 2,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 2,9 2,4 47,7
67 Jern og stål - - - 382,9 151,1 85,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 170,6 23,2 0,8 1,0 1,1 7,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,1 3,3 1,4 157,6 64,9 40,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - 0,0 5,0 0,5 0,9
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,0 - 2,8 14,4 2,9
73 Metallbearbeidingsmaskiner - - - 1,8 0,1 0,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - 0,1 1 562,0 33,3 52,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 - 0,4 0,9 1,5 2,1
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 0,4 0,0 2,3 5,1 2,3
77 Elektriske maskiner og apparater - - 0,1 30,9 31,5 31,6
78 Kjøretøyer for veg - 3,0 0,2 11,3 1,5 0,2
79 Andre transportmidler - - - - 4,3 3,9
81 Prefabrikerte bygninger - - - 7,7 4,6 9,5
84 Klær og tilbehør til klær - - 0,0 3,5 1,8 0,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,3 0,1 0,0 4,6 7,3 16,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - 0,0 0,1 15,5 15,3 12,3
             
             
KE KENYA 214,7 239,9 299,2 228,5 110,5 262,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 0,0 0,1 1,9 2,5 2,7
04 Korn og kornvarer 0,3 0,2 0,0 1,6 0,3 8,5
05 Grønnsaker og frukt 34,7 38,4 38,8 0,0 - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 55,1 42,0 52,1 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 123,6 157,3 206,1 0,1 0,1 0,0
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 2,7 0,1 2,8
53 Farge- og garvestoffer - - - - 0,2 2,3
56 Kunstgjødsel 2) 0,0 - - 142,1 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 0,0 0,0 3,9 68,6 127,5
64 Papir, papp og varer - - 0,0 0,7 2,2 0,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 0,1 2,2 0,4 1,1
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,0 0,0 2,3 0,8 9,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,4 - 0,1 3,4 0,4 0,9
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,1 0,3 1,4 2,5 4,8
78 Kjøretøyer for veg - - - 7,6 4,1 1,1
79 Andre transportmidler - 0,2 0,5 37,8 14,0 80,2
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 - - 17,0 8,4 10,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,1 0,0 1,1 1,2 1,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,2 1,1 0,7 0,1 0,1 1,1
             
             
CN KINA 33 378,2 39 672,9 46 196,8 15 210,0 13 519,6 16 230,0
01 Kjøtt og kjøttvarer 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 1,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 140,4 164,2 152,9 1 592,3 2 297,3 2 481,0
04 Korn og kornvarer 5,5 10,5 7,4 0,1 0,2 0,1
05 Grønnsaker og frukt 159,9 164,2 176,9 0,4 0,0 0,2
06 Sukker, sukkervarer og honning 15,4 15,7 18,2 0,0 0,1 -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 14,5 22,1 24,0 0,3 0,1 -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 5,1 39,5 116,5 22,6 22,2 4,2
09 Forskjellige matvarer 34,8 39,2 24,9 0,4 1,2 1,9
11 Drikkevarer 0,7 0,3 0,3 3,9 3,0 3,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 0,1 0,1 0,2 26,1 21,1 47,4
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 3,7 4,7 6,0 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 14,3 21,1 20,9 0,4 - 0,2
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 - 0,0 315,6 191,2 241,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 2,7 1,4 2,8 1,0 1,3 0,9
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 33,8 - - 260,6 304,3 271,5
28 Malmer og avfall av metall 4,7 3,1 10,0 273,1 492,3 480,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer 102,5 115,7 107,1 2,8 0,5 1,1
32 Kull, koks og briketter 7,9 8,9 0,0 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 18,7 5,5 6,3 292,1 209,2 778,6
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,0 0,2 0,5 102,6 - -
41 Animalske oljer og fett 3,5 0,5 0,7 23,7 33,0 46,6
51 Organiske kjemiske produkter 76,8 105,8 139,9 1 306,5 1 544,6 1 574,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 398,8 666,4 723,8 100,8 383,3 660,4
53 Farge- og garvestoffer 57,0 22,9 20,5 8,5 6,6 16,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 51,9 67,9 61,0 4,8 2,1 1,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 48,2 51,5 53,0 3,6 11,2 14,7
56 Kunstgjødsel 2) 0,1 - - 551,6 - -
57 Plastråstoffer 21,9 26,7 37,5 65,2 95,6 247,7
58 Plast, halvfabrikata 49,4 52,3 76,4 4,1 4,4 2,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 79,6 185,6 205,4 153,7 835,9 1 827,4
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 57,9 57,1 53,4 1,2 2,1 0,5
62 Varer av gummi, i.e.n. 144,7 215,0 253,9 12,0 4,9 6,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 226,9 330,2 313,7 5,8 1,3 1,3
64 Papir, papp og varer 120,8 141,1 161,3 16,8 14,1 10,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 811,4 939,6 1 005,0 43,4 48,8 11,4
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 593,2 702,6 705,7 5,7 4,7 4,0
67 Jern og stål 80,7 139,4 163,6 124,4 101,0 89,9
68 Metaller, unntatt jern og stål 160,4 322,9 996,1 2 262,6 1 987,9 2 157,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 533,7 1 715,5 1 905,6 365,8 142,8 75,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 126,2 151,6 137,4 618,8 348,8 478,2
72 Maskiner for spesielle industrier 309,7 278,6 327,7 2 401,3 801,8 1 576,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner 29,3 34,1 38,5 11,1 5,1 4,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 572,3 656,8 766,4 2 334,5 1 865,3 1 221,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 5 019,1 5 895,9 7 370,6 24,8 23,1 23,7
76 Telekommunikasjonsapparater 4 294,1 5 140,8 5 984,0 238,1 212,3 118,7
77 Elektriske maskiner og apparater 2 111,4 2 775,6 3 102,4 460,1 437,7 423,2
78 Kjøretøyer for veg 545,1 597,9 675,9 105,3 142,8 117,2
79 Andre transportmidler 1 420,7 2 093,4 3 372,5 104,6 65,9 219,6
81 Prefabrikerte bygninger 685,0 839,0 898,4 7,5 8,8 10,6
82 Møbler og deler 1 299,0 1 532,9 1 557,2 24,9 16,9 22,8
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 460,0 504,9 618,4 0,1 0,1 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 6 513,0 7 210,9 7 846,3 3,4 1,3 5,5
85 Fottøy 1 276,2 1 382,2 1 579,2 0,0 0,0 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 416,8 461,0 489,0 870,1 778,4 887,7
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 226,1 242,7 245,5 0,6 1,5 2,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2 990,6 3 513,7 3 633,4 49,7 39,8 54,8
96 Mynter unntatt betalingsmidler 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 -
             
             
KG KIRGISISTAN - 0,0 0,5 12,5 11,6 3,1
02 Meierivarer og egg - - - 2,2 4,5 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 9,5 6,6 2,2
             
             
CG KONGO 48,9 109,5 135,5 191,8 226,9 216,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 60,3 88,9 132,3
28 Malmer og avfall av metall - 22,4 69,7 - - -
51 Organiske kjemiske produkter - - - 1,5 - -
57 Plastråstoffer - - - 0,8 1,7 0,0
58 Plast, halvfabrikata - 0,0 - 1,9 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 12,1 22,1 6,0
67 Jern og stål 0,0 0,3 - 0,8 1,2 0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 13,0 65,1 18,8 0,0 0,2 -
69 Varer av metaller, i.e.n. 2,3 13,1 2,6 4,2 6,4 1,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,2 0,2 0,0 33,8 26,9 2,9
72 Maskiner for spesielle industrier 2,6 - 2,8 7,9 5,6 19,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 20,3 7,4 40,8 37,3 36,0 12,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr - 0,0 0,0 2,8 1,7 2,7
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,2 0,0 3,3 2,4 1,4
77 Elektriske maskiner og apparater 4,5 0,2 0,0 2,3 6,0 7,5
78 Kjøretøyer for veg - - - 2,6 1,5 1,9
81 Prefabrikerte bygninger - - - 0,0 3,3 0,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,7 0,3 0,1 17,0 19,7 23,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,1 0,1 1,6 0,2
             
             
CD KONGO, DEM. REPUBLIKK 126,1 0,0 0,0 126,4 121,1 152,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 105,3 119,6 145,5
28 Malmer og avfall av metall 58,7 - - - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 10,7 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 3,9 0,0 0,0
67 Jern og stål - - - 0,2 - 2,5
68 Metaller, unntatt jern og stål 62,3 - - - - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 3,0 - 1,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 5,2 - - 1,1 0,1 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - - - 1,3
             
             
XK KOSOVO - 0,0 0,0 1,8 0,9 4,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - - 1,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,8 0,0 0,2
             
             
HR KROATIA 186,7 192,2 330,2 307,1 309,2 295,6
02 Meierivarer og egg - - 4,0 - - 3,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 2,3 - 22,7 22,0 26,3
04 Korn og kornvarer 0,4 1,2 0,9 - - 0,0
06 Sukker, sukkervarer og honning 1,8 0,0 2,1 - - -
09 Forskjellige matvarer 2,1 2,1 1,8 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 1,5 4,7 4,6 0,0 0,1 0,3
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - 0,1 0,0 1,8
51 Organiske kjemiske produkter - 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4
52 Uorganiske kjemiske produkter - 0,0 0,0 0,6 1,2 2,4
58 Plast, halvfabrikata 0,1 0,1 0,4 6,6 4,5 2,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,2 0,2 1,1 1,3 3,7 3,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 3,3 2,2 3,2 0,1 0,2 0,1
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,1 3,2 4,0 2,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,4 4,9 3,5 1,2 5,0 3,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 2,0 0,6 0,8 0,2 0,9 1,0
67 Jern og stål 3,2 1,5 7,0 8,4 26,1 8,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,0 0,0 - 0,1 0,2 1,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 17,5 29,4 67,0 10,8 5,5 7,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 47,1 40,5 7,0 10,5 6,6 5,1
72 Maskiner for spesielle industrier 9,8 5,7 7,9 47,8 25,2 16,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 30,8 19,7 18,6 93,1 95,2 88,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,5 0,9 0,5 1,0 1,6 2,0
76 Telekommunikasjonsapparater 23,2 3,8 8,4 17,2 17,2 7,9
77 Elektriske maskiner og apparater 2,7 35,6 3,3 14,7 30,7 11,0
78 Kjøretøyer for veg 0,7 3,0 2,1 0,2 0,1 2,1
79 Andre transportmidler 0,9 4,6 149,5 5,1 4,5 2,4
81 Prefabrikerte bygninger 2,4 1,1 2,1 3,9 4,4 1,7
82 Møbler og deler 4,6 2,5 3,7 0,4 2,3 13,0
84 Klær og tilbehør til klær 20,8 19,7 24,7 2,3 1,4 1,6
85 Fottøy 3,3 1,9 1,5 0,0 - 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,6 0,3 0,6 41,6 37,9 16,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2,3 1,3 2,5 10,4 6,4 59,1
             
             
KW KUWAIT 25,2 33,5 21,6 125,1 85,7 104,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 7,9 9,6 12,1
24 Tømmer, trelast og kork - - - 11,7 - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 5,8 - - - - -
51 Organiske kjemiske produkter 14,5 32,9 19,2 0,7 - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 0,7 1,3 0,7
53 Farge- og garvestoffer - - - 2,8 2,4 2,5
57 Plastråstoffer - - - 3,9 5,7 4,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) - - - 0,5 2,8 3,0
64 Papir, papp og varer - - - 0,8 11,2 33,0
67 Jern og stål - 0,0 0,0 0,1 2,1 0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - 8,2 1,6 0,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 0,2 1,9 0,2 0,8
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,0 0,4 1,2 0,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 0,9 3,1 2,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,0 - 7,3 1,4 0,7
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,1 2,0 12,9 25,6 23,3
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,0 - 1,6 2,9 7,0
78 Kjøretøyer for veg - - - 1,5 0,2 0,2
79 Andre transportmidler - - - - 3,9 1,0
81 Prefabrikerte bygninger - - - 2,0 4,2 2,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 4,7 - 0,0 7,6 3,8 7,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,5 0,0 49,8 0,3 0,2
             
             
CY KYPROS 73,9 37,9 272,2 129,9 176,0 308,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - 0,0 - 10,3 20,4 23,0
05 Grønnsaker og frukt 13,2 8,8 9,2 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,0 1,3 1,1 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,6 1,5 1,8 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - 0,0 0,0 0,2 141,6
52 Uorganiske kjemiske produkter - - 0,0 3,4 2,9 3,6
53 Farge- og garvestoffer - - 0,1 0,4 1,0 1,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,2 2,6 0,1 0,1 0,3 0,1
57 Plastråstoffer - - 0,0 3,3 10,9 30,7
58 Plast, halvfabrikata 0,1 0,0 0,0 1,8 8,5 0,4
62 Varer av gummi, i.e.n. - 0,0 - 0,0 15,8 5,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 1,1 0,9 0,1 0,2 0,1 0,3
64 Papir, papp og varer 0,5 0,3 0,0 1,8 1,8 1,5
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,7 0,3 0,4 2,8 0,8 0,0
67 Jern og stål - 2,8 0,0 4,9 3,9 18,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,1 0,2 0,2 1,1 1,9 1,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,2 0,0 0,1 3,6 6,8 2,8
72 Maskiner for spesielle industrier 0,2 0,2 0,2 0,1 9,9 3,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,8 2,2 0,5 0,9 3,2 17,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,4 0,1 0,5 1,4 1,6
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,3 1,3 0,3 1,9 0,8
77 Elektriske maskiner og apparater 0,3 0,2 0,2 3,3 2,3 2,9
79 Andre transportmidler 46,1 1,8 240,4 85,1 2,9 16,5
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 0,1 12,0 0,0 0,1 0,0
82 Møbler og deler 0,0 0,1 0,2 - 1,6 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 3,6 11,7 2,1 2,6 72,3 31,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,8 0,9 0,3 1,1 4,0 1,3
             
             
LA LAOS 5,0 1,6 1,9 3,1 1,3 1,0
84 Klær og tilbehør til klær 3,9 0,9 1,4 - - 0,0
             
             
LV LATVIA 1 383,6 1 554,5 2 059,3 990,8 668,6 867,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,1 0,0 0,8 266,4 258,2 406,3
04 Korn og kornvarer 45,0 34,5 14,0 0,1 0,1 0,0
05 Grønnsaker og frukt 3,5 3,2 7,3 - - 0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 17,5 23,3 24,0 - - -
11 Drikkevarer 4,1 3,8 4,0 0,0 - 0,3
22 Oljefrø og oljeholdige frukter - 3,1 3,2 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 69,6 162,3 193,4 0,5 0,3 0,3
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 13,6 13,5 22,9
28 Malmer og avfall av metall 5,7 5,0 6,6 - - 0,4
32 Kull, koks og briketter 0,6 1,0 12,7 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 267,2 68,2 - 472,7 120,2 154,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 30,4 101,0 325,4 1,3 12,3 7,3
53 Farge- og garvestoffer 0,1 1,2 2,4 0,8 1,3 0,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,2 0,2 0,3 1,0 1,3 2,7
57 Plastråstoffer 0,2 0,1 0,2 11,4 14,5 4,8
58 Plast, halvfabrikata 1,1 1,5 4,7 2,0 2,7 3,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,2 29,6 65,0 2,8 2,8 4,7
62 Varer av gummi, i.e.n. 6,7 3,1 2,6 1,0 0,9 1,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 123,6 132,3 168,4 1,2 2,8 4,8
64 Papir, papp og varer 13,7 9,8 8,0 0,6 4,5 4,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 34,0 26,3 35,3 18,7 13,6 11,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 18,3 13,0 49,5 0,5 0,6 0,8
67 Jern og stål 17,6 23,4 23,0 9,7 21,5 24,5
68 Metaller, unntatt jern og stål 5,1 3,8 8,1 4,8 3,3 2,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 215,3 240,9 306,9 113,8 109,4 89,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,8 0,5 1,5 6,8 12,1
72 Maskiner for spesielle industrier 8,8 8,2 1,9 7,5 12,2 13,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,0 0,4 0,3 0,4 1,7 0,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 36,6 32,4 37,5 8,4 9,3 25,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 8,1 4,3 6,0 1,1 3,0 0,9
76 Telekommunikasjonsapparater 1,5 2,3 2,2 3,1 1,3 2,0
77 Elektriske maskiner og apparater 46,8 83,6 91,3 19,9 23,6 31,6
78 Kjøretøyer for veg 31,3 35,3 68,9 2,5 3,7 4,2
79 Andre transportmidler 75,7 90,7 58,6 4,5 1,5 10,1
81 Prefabrikerte bygninger 95,2 142,4 170,7 0,3 0,5 3,6
82 Møbler og deler 29,2 34,1 33,1 1,8 1,0 1,6
84 Klær og tilbehør til klær 53,3 60,6 125,9 1,7 1,0 1,4
85 Fottøy 0,0 0,0 0,3 1,8 0,0 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,4 0,5 1,7 3,6 2,9 1,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 116,1 166,9 192,5 6,9 14,1 8,5
             
             
LB LIBANON 5,4 6,1 11,4 47,2 56,9 56,8
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 7,3 5,9 4,1
05 Grønnsaker og frukt 1,1 3,1 6,8 - - -
11 Drikkevarer 0,4 0,4 1,2 0,0 0,0 -
24 Tømmer, trelast og kork - - - 5,2 2,5 1,8
58 Plast, halvfabrikata 0,1 - 0,0 1,3 0,0 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 0,0 0,0 1,9 17,5 19,6
64 Papir, papp og varer - - 0,1 6,7 11,8 10,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,0 0,0 0,0 1,4 0,9 -
68 Metaller, unntatt jern og stål - 0,2 0,1 0,4 1,2 3,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,1 0,5 0,0 2,8 0,5 0,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,1 0,1 1,0
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 - - 6,3 4,4 5,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,1 - - - - 2,2
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,1 - 1,8 1,4 2,7
78 Kjøretøyer for veg 0,0 0,0 0,6 4,5 4,3 1,0
81 Prefabrikerte bygninger 1,3 1,0 1,0 0,4 0,4 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 0,0 - 1,1 1,0 2,5
             
             
LR LIBERIA 403,6 152,6 119,5 353,3 19,7 27,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 109,6 - -
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 5,0 - 4,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 13,1 12,8 15,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 - - 1,3 1,8 2,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 - - 0,0 1,3 0,2
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 - - 0,7 1,0 0,5
79 Andre transportmidler 403,5 152,3 119,5 221,7 0,2 -
81 Prefabrikerte bygninger - - - - 0,1 1,7
             
             
LY LIBYA 127,8 0,6 0,0 139,2 37,4 4,6
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - 1,3 - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 122,9 - - - - -
53 Farge- og garvestoffer - - - 5,4 7,4 1,3
58 Plast, halvfabrikata - - - 1,0 3,1 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 1,0 1,9 0,4
67 Jern og stål 0,0 - - 75,6 1,4 -
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 1,8 0,5 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 1,6 0,1 -
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,5 - 11,4 8,1 1,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 2,6 0,8 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,0 - 10,4 4,0 0,0
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 2,1 0,4 0,1
78 Kjøretøyer for veg - - - 3,3 0,6 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,0 0,0 0,0 19,0 7,8 0,3
             
             
LI LIECHTENSTEIN 57,9 63,6 55,5 4,2 1,1 2,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1,1 0,0 0,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 4,1 4,9 7,4 - - 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 5,0 5,9 4,6 - - -
09 Forskjellige matvarer 0,4 0,3 1,1 - - -
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 8,6 9,3 8,1 - - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 5,0 5,3 4,9 0,0 - -
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,8 2,2 1,5 0,1 - 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 14,4 18,4 18,3 - 0,0 0,1
72 Maskiner for spesielle industrier 3,5 5,9 2,8 - - -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,0 1,1 0,2 0,0 0,0 0,1
77 Elektriske maskiner og apparater 10,1 7,2 2,1 0,0 - -
79 Andre transportmidler - - - 2,0 - -
82 Møbler og deler 0,2 0,0 1,6 - 0,0 -
             
             
LT LITAUEN 3 094,9 3 194,9 3 731,2 1 205,2 1 503,2 1 760,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 1,1 11,6 15,3 608,8 972,9 1 027,0
04 Korn og kornvarer 28,6 27,2 38,2 0,0 0,0 0,7
05 Grønnsaker og frukt 9,7 13,8 21,5 - - 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 46,9 52,4 40,9 7,4 16,4 4,9
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 70,2 81,2 104,8 0,2 0,1 0,3
09 Forskjellige matvarer 0,0 0,2 0,2 0,2 0,8 3,3
11 Drikkevarer 0,2 11,2 9,4 0,0 0,0 0,0
12 Tobakk og tobakksvarer 4,2 39,5 117,6 - - -
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 0,2 2,5 18,9 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 57,7 46,1 59,9 1,8 0,9 0,6
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,1 0,1 0,0 3,7 6,3 3,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 6,3 13,1 15,5
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,0 1,4 0,3 0,7 0,5 1,4
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 1,6 0,0 0,0 33,1 0,1 0,0
41 Animalske oljer og fett - - - 4,9 6,4 2,8
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 91,4 54,2 50,1 - - 0,0
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - 0,0 - 0,1 - 2,0
51 Organiske kjemiske produkter 41,3 11,4 0,4 11,0 0,3 0,8
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,0 21,4 - 1,0 4,2 1,7
53 Farge- og garvestoffer 1,6 0,8 2,1 3,5 3,9 3,2
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 3,2 2,7 4,0 0,2 0,1 0,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,5 0,9 0,8 0,3 0,4 1,9
56 Kunstgjødsel 2) 15,3 - - - - -
57 Plastråstoffer 1,3 3,0 1,0 12,7 8,5 32,8
58 Plast, halvfabrikata 9,7 15,8 17,4 3,0 2,1 7,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 302,0 137,6 122,0 3,8 21,0 34,4
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 3,9 9,2 7,9 19,9 33,6 26,2
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,4 2,6 3,0 1,7 0,5 1,1
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 187,2 238,7 303,4 10,1 9,3 10,3
64 Papir, papp og varer 18,0 16,0 14,5 12,9 19,4 27,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 106,0 107,5 133,9 48,7 48,0 56,4
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 8,6 12,5 31,4 10,0 7,9 12,5
67 Jern og stål 62,8 46,6 60,1 19,2 4,1 6,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,4 1,1 4,6 2,1 0,8 2,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 148,3 163,3 242,8 50,0 52,3 62,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 4,8 3,6 7,6 11,0 4,2 46,0
72 Maskiner for spesielle industrier 27,6 30,0 38,3 35,3 41,6 49,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,9 0,2 0,4 10,9 1,3 3,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 59,7 69,9 92,0 13,6 22,8 37,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 57,8 0,7 1,2 4,9 2,9 3,7
76 Telekommunikasjonsapparater 33,9 57,1 43,1 9,9 21,2 36,9
77 Elektriske maskiner og apparater 80,5 84,9 93,1 69,5 56,5 89,4
78 Kjøretøyer for veg 9,4 16,4 18,8 5,0 7,2 22,9
79 Andre transportmidler 220,7 357,1 243,6 0,1 0,4 0,8
81 Prefabrikerte bygninger 109,5 145,9 292,7 2,9 2,0 4,1
82 Møbler og deler 598,0 628,1 730,3 15,3 9,1 14,0
84 Klær og tilbehør til klær 318,2 351,2 383,9 37,8 35,9 41,5
85 Fottøy 3,5 3,8 4,1 0,1 0,3 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 173,5 87,0 76,5 93,1 44,1 35,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 172,2 225,7 277,7 17,9 18,8 25,6
             
             
LU LUXEMBURG 366,8 507,3 793,4 253,4 173,5 242,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - 0,2 14,7 12,5 10,2
04 Korn og kornvarer 34,8 48,5 61,2 - 0,0 0,0
09 Forskjellige matvarer 6,9 4,7 5,0 - - -
23 Rågummi 0,3 0,8 1,8 - - -
28 Malmer og avfall av metall 0,2 0,3 0,0 39,3 - 0,2
51 Organiske kjemiske produkter 0,1 - 120,6 - - -
53 Farge- og garvestoffer 0,9 1,1 0,9 - - 0,0
57 Plastråstoffer 2,3 2,3 0,0 6,8 8,6 9,1
58 Plast, halvfabrikata 3,4 6,0 15,5 - - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,0 0,8 6,2 0,3 - -
62 Varer av gummi, i.e.n. 25,8 24,2 39,9 0,0 0,1 0,4
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,4 0,6 1,1 0,9 0,7 0,3
64 Papir, papp og varer 3,7 4,2 10,6 11,5 11,5 11,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 31,0 40,8 43,6 - 0,0 0,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 3,3 5,9 9,0 1,2 0,5 1,1
67 Jern og stål 129,8 229,0 256,7 48,2 23,6 81,8
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,1 0,2 0,2 84,0 37,0 47,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 13,5 8,9 17,1 0,4 10,4 2,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,8 0,8 16,7 1,3 0,9 4,5
72 Maskiner for spesielle industrier 0,6 0,6 1,5 2,0 1,3 1,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 15,0 19,4 10,6 4,2 3,7 6,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,4 0,8 3,6 0,3 0,3 0,2
76 Telekommunikasjonsapparater 11,0 1,5 1,8 26,0 16,4 10,7
77 Elektriske maskiner og apparater 2,6 5,0 7,7 2,1 3,9 1,5
78 Kjøretøyer for veg 37,3 56,8 124,5 0,5 3,0 2,9
79 Andre transportmidler 17,5 3,2 9,5 1,0 8,0 5,0
82 Møbler og deler 0,2 0,0 0,0 4,3 3,8 2,5
84 Klær og tilbehør til klær 1,0 0,4 0,1 - 0,3 0,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 3,1 0,9 0,6 3,3 1,1 1,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 16,8 37,7 24,6 0,7 24,6 37,0
97 Gull, ikke-monetært - - - - - 2,5
             
             
MO MACAO 9,2 6,7 10,2 1,9 2,2 2,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1,5 1,5 -
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 2,6 7,2 - - -
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 0,2 1,1 0,1 0,2 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 5,2 1,6 1,4 - - -
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 1,6 1,0 0,1 - - -
             
             
MG MADAGASKAR 6,2 6,0 7,1 1,3 5,3 14,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 3,8 3,4 3,8 - - -
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - - 0,1 13,4
84 Klær og tilbehør til klær 1,2 1,0 1,5 - - 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - - 3,9 0,0
             
             
MK MAKEDONIA 35,9 42,0 44,3 8,3 12,9 16,4
05 Grønnsaker og frukt 1,4 0,5 0,3 - 0,0 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 5,4 9,9 12,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 5,4 5,5 0,7 0,0 0,2 0,0
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 - 0,0 1,4 0,7 0,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner - 0,0 1,5 - - -
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 1,0
82 Møbler og deler 2,1 0,7 1,6 0,0 - -
84 Klær og tilbehør til klær 20,7 27,5 30,3 - - -
85 Fottøy 4,6 5,8 6,7 - - 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 1,7
             
             
MW MALAWI 1,3 2,4 1,0 2,4 3,5 0,5
05 Grønnsaker og frukt 1,3 1,9 1,0 - - -
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,0 - 1,3 0,1 0,3
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,1 2,1 0,0
             
             
MY MALAYSIA 1 799,5 2 055,4 1 634,3 978,5 1 249,2 996,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,3 0,2 0,5 36,2 73,9 64,6
05 Grønnsaker og frukt 0,8 1,5 1,5 0,0 - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 0,1 0,5 2,0 0,0 0,0 -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 1,3 4,0 4,0 - - -
09 Forskjellige matvarer 1,7 1,7 1,2 0,5 0,5 0,9
23 Rågummi 0,4 1,4 0,7 0,2 - -
24 Tømmer, trelast og kork 14,6 10,6 9,6 - - 0,0
25 Papirmasse og papiravfall - - - 1,3 6,9 5,7
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 1,4 0,3 2,9
28 Malmer og avfall av metall 0,9 0,9 1,0 22,8 0,6 -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,7 0,7 0,2 - 0,1 2,6
41 Animalske oljer og fett - - - 0,7 0,9 1,1
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 142,1 251,6 1,0 - - -
51 Organiske kjemiske produkter 28,9 20,9 34,7 0,7 1,1 2,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,2 0,1 0,9 33,8 18,6 35,2
53 Farge- og garvestoffer 0,1 0,1 0,1 20,7 14,0 14,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 2,7 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,8 0,6 2,3 1,3 1,1 0,7
56 Kunstgjødsel 2) - - - 120,6 - -
57 Plastråstoffer 0,4 0,7 0,6 10,5 13,1 72,5
58 Plast, halvfabrikata 0,2 2,7 5,0 - 0,4 8,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,1 16,4 12,4 60,4 602,6 210,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 5,0 5,5 6,1 1,4 0,3 1,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 29,8 36,9 33,4 0,1 0,1 0,1
64 Papir, papp og varer 1,9 3,0 4,8 2,3 1,8 1,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 6,5 4,2 5,2 0,5 0,5 2,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 5,6 12,8 14,3 1,9 2,2 2,8
67 Jern og stål 4,5 0,1 0,9 24,0 21,2 17,8
68 Metaller, unntatt jern og stål 2,1 1,4 1,2 1,5 2,4 2,8
69 Varer av metaller, i.e.n. 78,2 28,2 34,0 19,6 24,3 27,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 7,3 6,1 4,3 38,8 35,5 49,6
72 Maskiner for spesielle industrier 14,4 12,2 40,0 50,5 52,1 122,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,4 0,0 4,1 3,7 - 0,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 187,4 198,1 151,1 123,9 121,9 71,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 361,3 371,7 305,5 11,0 4,8 8,1
76 Telekommunikasjonsapparater 324,6 325,0 316,9 31,7 17,9 7,2
77 Elektriske maskiner og apparater 205,4 259,8 208,4 182,2 97,4 102,5
78 Kjøretøyer for veg 9,4 12,6 14,8 0,1 0,0 5,3
79 Andre transportmidler 1,1 0,4 0,1 32,6 49,7 9,1
81 Prefabrikerte bygninger 4,7 3,9 7,9 0,5 3,9 0,4
82 Møbler og deler 144,6 164,5 96,9 1,2 1,3 0,5
84 Klær og tilbehør til klær 80,8 121,0 121,4 0,1 0,3 0,3
85 Fottøy 8,0 8,9 6,1 - 0,2 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 44,3 38,6 106,2 84,2 73,9 126,4
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 7,8 8,5 8,4 0,2 0,3 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 66,7 116,9 63,9 53,6 1,6 12,4
             
             
MV MALDIVENE - - 0,1 3,6 1,2 4,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,0 0,2 2,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 1,1 0,1 0,2
             
             
ML MALI 1,1 0,4 2,8 2,4 3,9 7,7
05 Grønnsaker og frukt 0,4 0,1 1,3 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - - 0,1 3,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,0 1,0 0,8
72 Maskiner for spesielle industrier 0,1 0,0 - - 1,8 -
77 Elektriske maskiner og apparater 0,1 0,0 0,0 - 0,2 2,3
78 Kjøretøyer for veg - - 1,0 0,1 - -
             
             
MT MALTA 31,0 55,0 71,0 246,4 105,4 35,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,1 - - 2,2 2,1 0,4
04 Korn og kornvarer - - - 1,5 1,9 1,6
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 108,0 - -
53 Farge- og garvestoffer - - - 1,0 - 1,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 7,0 21,7 46,8 0,8 0,5 1,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter - 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0
58 Plast, halvfabrikata 0,3 0,4 0,0 0,0 7,1 -
62 Varer av gummi, i.e.n. 3,1 7,6 4,6 0,1 0,1 0,0
64 Papir, papp og varer 0,0 0,0 0,1 0,3 - 1,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,0 0,0 0,0 17,9 7,3 0,1
67 Jern og stål 0,2 - - 1,4 1,0 0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,1 0,0 0,0 18,7 11,1 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,1 0,0 0,8 12,9 6,2 1,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,1 0,1 24,6 3,4 8,0
72 Maskiner for spesielle industrier 1,0 1,6 0,5 5,8 5,8 2,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 2,2 0,9 7,1 9,2 3,2 4,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,3 0,1 0,1 1,6 1,2 1,2
76 Telekommunikasjonsapparater 2,2 0,5 1,0 4,6 32,1 3,7
77 Elektriske maskiner og apparater 4,0 2,9 1,1 2,6 1,9 0,9
79 Andre transportmidler 0,8 1,0 - 4,8 0,1 0,1
82 Møbler og deler - 0,0 0,0 0,8 1,3 0,5
84 Klær og tilbehør til klær 1,9 2,0 1,6 0,2 0,0 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,7 3,8 4,2 22,8 14,6 3,9
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,8 11,1 0,6 3,1 3,2 0,1
             
             
MA MAROKKO 377,8 532,5 667,1 289,0 257,8 325,0
02 Meierivarer og egg - - - 9,5 - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 4,5 1,3 1,8 16,4 22,4 22,2
05 Grønnsaker og frukt 44,3 40,9 46,5 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 8,6 22,2 - - - -
24 Tømmer, trelast og kork - - - 8,0 3,4 2,4
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 206,0 - - - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,5 305,1 492,0 0,0 - 0,1
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 74,6 39,1 185,7
41 Animalske oljer og fett 17,3 68,2 25,4 - - -
51 Organiske kjemiske produkter - - - 18,5 - -
53 Farge- og garvestoffer - - 0,2 1,8 11,7 12,5
56 Kunstgjødsel 2) - - - 6,2 - -
58 Plast, halvfabrikata - - - 0,1 5,5 -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 - 0,0 3,2 62,9 15,7
64 Papir, papp og varer - - 0,0 15,3 15,1 12,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,2 0,4 0,4 - - 8,3
67 Jern og stål 0,0 - - 64,4 0,2 0,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,2 0,1 0,2 3,3 2,4 1,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,4 0,0 0,2 51,6 23,8
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 0,1 0,0 7,6 13,2 4,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,3 0,1 0,1 3,8 4,9 11,9
76 Telekommunikasjonsapparater 0,7 0,2 0,8 8,1 12,6 13,6
77 Elektriske maskiner og apparater 4,8 6,1 6,0 3,6 3,9 1,7
79 Andre transportmidler 0,7 0,0 0,0 39,4 0,3 0,5
81 Prefabrikerte bygninger 0,1 0,3 0,3 0,2 1,5 1,5
84 Klær og tilbehør til klær 66,8 61,7 71,6 - 0,0 0,1
85 Fottøy 17,9 22,2 18,6 0,0 - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,5 1,0 0,1 0,8 3,7 1,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,6 0,4 0,6 1,7 1,1 0,8
             
             
MH MARSHALLØYENE - - 0,0 0,0 26,6 30,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,0 - 2,6
79 Andre transportmidler - - - - 26,0 27,0
             
             
MQ MARTINIQUE 0,2 - 0,0 1 149,8 1 448,9 2 666,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 35,7 34,6 33,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 1 113,9 1 414,2 2 633,2
             
             
MR MAURITANIA 59,0 50,9 93,4 7,1 11,2 19,5
28 Malmer og avfall av metall 57,9 50,7 92,8 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 0,2 0,6 7,5
56 Kunstgjødsel 2) - - - 1,1 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - 5,5 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,3 - 0,2 0,0 2,5 0,3
72 Maskiner for spesielle industrier 0,1 - - 0,2 1,6 0,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - 0,1 0,3 3,6 0,2 1,1
79 Andre transportmidler - - - - - 9,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,2 0,0 1,0 0,5 0,3
             
             
MU MAURITIUS 16,7 11,5 11,6 10,8 6,1 15,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,7 - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 6,4 0,9 2,4 - - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,1 2,1 0,6 7,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,3 0,3 1,7
76 Telekommunikasjonsapparater - - - 0,2 1,0 0,7
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 1,5 0,3 0,2
84 Klær og tilbehør til klær 10,0 10,1 8,6 0,0 0,0 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 0,2 0,0 0,7 1,5 2,2
             
             
MX MEXICO 698,0 944,2 990,6 639,8 673,6 534,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 62,6 108,4 106,8
05 Grønnsaker og frukt 14,6 19,0 31,0 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 41,2 54,7 23,3 - - -
11 Drikkevarer 30,5 29,9 23,3 - - 0,1
25 Papirmasse og papiravfall - - - 0,2 0,2 3,5
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 2,7 0,8 - - - -
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 221,7 266,1 62,2
51 Organiske kjemiske produkter 4,9 6,9 9,2 14,1 8,3 9,6
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,0 - 2,7 0,9 0,6 0,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 25,3 32,8 27,8 0,2 0,2 0,2
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,5 0,9 1,1 20,0 20,6 22,6
56 Kunstgjødsel 2) - - - 114,9 - -
57 Plastråstoffer 0,0 0,0 - 4,3 2,6 7,3
58 Plast, halvfabrikata 0,8 1,1 1,3 0,0 0,2 0,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1,4 0,4 0,5 8,3 100,8 107,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,3 2,4 4,1 0,3 0,1 0,5
64 Papir, papp og varer 1,3 0,7 0,6 25,3 19,2 11,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,6 1,1 5,7 0,7 0,8 0,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,5 1,2 0,6 0,9 1,4 1,1
67 Jern og stål 26,3 5,7 0,6 19,3 7,9 47,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 4,4 5,4 0,2 0,0 0,0 0,8
69 Varer av metaller, i.e.n. 12,1 13,8 23,9 19,5 7,5 3,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 18,8 38,8 19,7 22,1 34,0 13,4
72 Maskiner for spesielle industrier 14,7 23,4 33,3 15,5 15,1 44,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,0 0,5 0,3 0,0 1,2 0,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 15,0 28,2 41,5 23,3 10,1 35,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 124,5 138,1 165,0 3,5 4,2 1,7
76 Telekommunikasjonsapparater 78,6 92,4 112,6 10,8 3,4 1,0
77 Elektriske maskiner og apparater 63,2 71,2 75,5 6,4 9,7 13,4
78 Kjøretøyer for veg 92,6 232,7 237,5 1,1 4,3 2,5
79 Andre transportmidler 0,3 0,5 0,1 0,6 0,5 4,5
82 Møbler og deler 0,6 0,9 1,2 - 2,5 5,5
84 Klær og tilbehør til klær 7,5 6,2 5,4 0,0 - 0,1
85 Fottøy 0,4 1,2 1,0 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 80,4 100,8 108,7 31,9 33,2 23,4
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 6,0 5,2 3,1 - - 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 21,7 24,7 26,7 8,6 9,0 2,0
             
             
MD MOLDOVA 7,3 12,1 9,7 29,2 24,8 35,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 28,1 23,2 32,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,6 0,8 0,6 0,0 - 0,0
72 Maskiner for spesielle industrier - 3,3 - - - 1,1
84 Klær og tilbehør til klær 4,7 3,9 5,1 0,0 - -
85 Fottøy 0,6 3,5 2,5 0,0 - -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8
             
             
MC MONACO 1,1 1,6 13,6 0,4 1,2 32,4
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,2 0,8 10,5 0,0 - -
78 Kjøretøyer for veg 0,0 0,1 2,7 - 0,9 -
79 Andre transportmidler 0,0 - - - - 32,2
             
             
MN MONGOLIA 2,0 1,4 1,4 0,6 1,6 1,7
85 Fottøy 1,7 1,0 1,0 - - -
             
             
ME MONTENEGRO 1,4 1,7 1,2 2,2 0,6 1,4
05 Grønnsaker og frukt 0,0 0,3 1,1 - - -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 1,2 1,2 - 0,2 0,1 0,0
             
             
MZ MOSAMBIK 20,7 33,9 22,1 21,4 7,8 36,8
28 Malmer og avfall av metall 20,3 33,7 21,7 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 7,0 2,8 -
56 Kunstgjødsel 2) - - - 9,3 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - 0,0 21,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr - 0,1 - 0,2 0,7 5,8
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,0 - 2,4 0,1 0,4
73 Metallbearbeidingsmaskiner - - - - 1,5 -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 0,1 0,5 3,2
76 Telekommunikasjonsapparater 0,4 - - 1,4 0,9 0,1
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,1 0,1 3,0
             
             
MM MYANMAR (TIDL. BURMA) 1,9 2,2 1,7 0,4 1,2 7,5
84 Klær og tilbehør til klær 1,4 1,1 0,9 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,1 - 6,8
             
             
NA NAMIBIA 132,7 112,1 219,2 48,4 18,4 50,0
01 Kjøtt og kjøttvarer 107,4 106,5 212,7 0,0 - -
05 Grønnsaker og frukt 3,5 1,1 3,1 - - -
62 Varer av gummi, i.e.n. 0,1 - 0,0 0,3 0,0 1,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,7 0,1 0,1 1,3 0,4 0,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - 0,1 16,4 1,3 12,4
72 Maskiner for spesielle industrier 7,7 0,2 - 2,6 3,3 6,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 4,2 0,0 0,2 10,7 4,2 14,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,2 0,2 0,0 1,7 0,5 0,4
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,2 0,6 0,9 0,4 1,5
77 Elektriske maskiner og apparater 0,4 0,1 0,1 4,1 0,4 1,7
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,6 0,1 0,1 8,3 7,5 10,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,9 1,4 0,5 0,5 0,0 0,1
             
             
NL NEDERLAND 16 717,3 17 450,7 21 282,9 83 635,7 93 720,7 103 333,5
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 15,7 16,4 15,1 0,4 0,7 2,5
01 Kjøtt og kjøttvarer 15,1 14,2 15,8 2,3 1,6 4,1
02 Meierivarer og egg 23,2 25,8 32,3 8,3 5,1 4,9
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 8,1 7,3 18,4 1 654,0 1 727,1 1 820,5
04 Korn og kornvarer 215,2 184,7 186,9 4,2 4,9 2,8
05 Grønnsaker og frukt 670,9 697,1 704,7 4,9 8,5 18,3
06 Sukker, sukkervarer og honning 75,8 63,8 57,5 0,6 0,3 0,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 373,3 375,6 371,1 0,8 2,5 2,4
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 232,3 247,4 214,5 13,3 11,1 7,2
09 Forskjellige matvarer 251,5 248,9 227,6 5,9 6,8 3,9
11 Drikkevarer 68,7 72,7 141,3 2,6 2,5 3,6
12 Tobakk og tobakksvarer 18,1 17,0 21,9 1,3 0,0 0,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 1,4 1,0 0,0 - - 0,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 8,9 14,4 11,9 - 1,8 0,1
23 Rågummi 1,3 10,2 24,0 0,1 0,4 0,6
24 Tømmer, trelast og kork 11,4 11,4 22,2 78,6 75,2 70,6
25 Papirmasse og papiravfall 14,0 68,4 49,9 262,9 263,7 269,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 7,2 7,0 8,2 1,4 0,7 0,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 206,6 - - 263,3 380,7 365,0
28 Malmer og avfall av metall 47,7 129,4 80,9 322,1 342,3 493,7
29 Animalske og vegetabilske råvarer 801,3 1 006,6 1 085,2 17,7 12,2 13,8
32 Kull, koks og briketter 51,9 97,1 125,7 182,2 184,6 0,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 589,8 573,1 1 486,3 47 566,9 55 604,1 59 453,9
34 Gass, naturlig og tilvirket 13,2 47,4 18,0 17 862,8 18 354,4 22 092,2
35 Elektrisk strøm 375,6 970,9 745,7 889,1 539,1 1 020,1
41 Animalske oljer og fett 7,2 10,4 41,8 43,0 66,9 75,8
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 50,4 8,4 617,1 41,5 23,4 53,3
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,3 0,3 0,3 25,7 29,9 26,0
51 Organiske kjemiske produkter 505,4 569,3 1 078,2 383,6 651,6 439,6
52 Uorganiske kjemiske produkter 190,6 354,9 398,6 416,1 867,4 946,0
53 Farge- og garvestoffer 258,4 244,1 287,4 15,2 23,6 25,9
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1 342,6 1 284,4 1 153,1 243,5 180,9 222,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 169,6 174,0 231,3 74,1 80,9 79,8
56 Kunstgjødsel 2) 86,3 - - 159,5 - -
57 Plastråstoffer 493,2 565,1 634,8 232,9 408,0 473,7
58 Plast, halvfabrikata 110,1 109,6 109,2 16,5 19,4 24,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 289,0 412,0 902,1 849,4 1 041,0 1 440,9
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 2,3 2,2 2,7 2,6 0,5 0,2
62 Varer av gummi, i.e.n. 179,4 184,2 205,1 19,0 15,8 32,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 59,8 69,7 69,2 54,9 52,6 55,9
64 Papir, papp og varer 484,9 457,9 415,5 276,4 195,5 257,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 262,5 241,1 293,3 16,8 17,5 18,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 234,5 278,1 344,9 66,0 113,9 96,2
67 Jern og stål 336,4 341,1 431,5 911,3 1 241,1 1 080,5
68 Metaller, unntatt jern og stål 239,5 366,8 517,6 5 055,7 6 282,1 8 079,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 540,4 588,4 709,9 510,0 413,3 343,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 443,9 326,3 387,1 384,3 277,1 446,5
72 Maskiner for spesielle industrier 740,7 780,3 956,2 487,6 392,5 628,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner 27,9 21,1 24,1 108,1 127,0 234,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1 101,6 1 012,7 1 002,0 960,3 686,2 734,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 456,6 479,2 483,0 108,6 113,4 128,1
76 Telekommunikasjonsapparater 400,5 391,2 346,2 260,1 261,7 332,9
77 Elektriske maskiner og apparater 1 689,6 1 393,8 1 510,1 302,7 454,6 229,7
78 Kjøretøyer for veg 515,3 500,1 631,9 170,9 201,3 199,7
79 Andre transportmidler 114,8 170,3 507,0 1 337,5 1 100,1 177,7
81 Prefabrikerte bygninger 96,0 58,5 95,7 22,8 17,3 26,3
82 Møbler og deler 108,5 95,8 96,8 155,6 145,3 107,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 16,0 13,2 10,2 1,2 1,5 0,7
84 Klær og tilbehør til klær 69,3 57,7 49,2 12,4 13,3 17,1
85 Fottøy 57,0 46,3 47,6 1,3 0,6 4,6
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 285,7 276,9 353,6 466,3 414,1 477,7
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 62,8 69,6 37,3 4,3 10,5 2,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 588,0 583,4 632,1 292,3 248,5 161,8
93 Spesielle transaksjoner og varer 0,9 2,3 3,4 0,0 0,0 0,0
96 Mynter unntatt betalingsmidler 0,6 2,3 0,5 - 0,0 0,3
             
             
NP NEPAL 5,4 5,1 8,1 2,2 1,3 4,7
53 Farge- og garvestoffer - - - - - 1,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,6 0,6 2,0 0,1 0,2 -
84 Klær og tilbehør til klær 3,9 3,5 4,8 - - 0,0
             
             
NZ NEW ZEALAND 182,3 222,7 266,7 106,1 120,6 167,2
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 1,2 2,0 0,4 - - 0,0
01 Kjøtt og kjøttvarer 35,2 40,1 36,2 - - -
02 Meierivarer og egg - - 12,5 - - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 2,2 2,9 3,9 2,7 0,9 2,8
05 Grønnsaker og frukt 70,8 70,4 83,5 - - -
11 Drikkevarer 4,3 6,0 14,0 0,0 0,1 0,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 1,7 2,1 3,1 - - 0,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - 1,5 1,7 3,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer 13,8 21,5 30,9 - 0,0 0,2
41 Animalske oljer og fett - 0,6 1,9 2,1 18,2 13,7
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,0 - 0,0 3,4 0,3 1,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,4 2,0 2,5 0,8 0,8 2,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,0 1,0 1,6 0,1 0,2 0,1
56 Kunstgjødsel 2) - - - 12,2 - -
57 Plastråstoffer - - - 3,0 3,1 1,4
58 Plast, halvfabrikata 0,0 0,1 0,2 0,7 3,0 0,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,3 0,6 0,3 2,0 24,5 27,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,1 0,0 0,5 - - 0,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 0,8 0,7 1,8 6,7 4,8 5,3
67 Jern og stål - 0,0 0,0 0,0 1,2 5,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 9,5 18,1 17,3 2,5 4,9 2,7
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,1 1,7 4,2 1,5 2,0 3,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 3,9 3,2 6,3 3,3 3,9 1,6
72 Maskiner for spesielle industrier 1,6 2,8 13,0 7,9 3,9 4,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 2,2 3,4 1,0 9,0 3,2 5,3
76 Telekommunikasjonsapparater 4,3 5,8 4,3 7,9 11,0 4,3
77 Elektriske maskiner og apparater 7,1 6,3 6,0 8,7 7,0 10,5
78 Kjøretøyer for veg 1,0 0,9 0,5 7,9 3,0 30,0
79 Andre transportmidler 2,0 3,4 2,3 0,9 0,7 6,7
81 Prefabrikerte bygninger 0,7 1,4 1,1 0,2 0,8 0,2
82 Møbler og deler 0,3 0,0 0,0 8,0 10,7 10,5
84 Klær og tilbehør til klær 0,7 0,8 3,1 0,1 0,1 0,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 9,0 7,0 7,2 6,6 4,6 6,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2,1 11,8 2,3 3,9 3,8 16,0
93 Spesielle transaksjoner og varer 1,3 1,6 2,4 - - -
             
             
NI NICARAGUA 6,0 8,4 56,1 4,8 0,6 1,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 5,3 6,7 53,7 - - -
67 Jern og stål - 1,2 - - - -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 - - 4,0 0,2 0,0
             
             
NE NIGER 0,0 0,1 0,0 8,0 3,0 1,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1,2 - -
67 Jern og stål - - - 1,1 0,1 -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 3,2 1,8 -
77 Elektriske maskiner og apparater - 0,0 - 1,6 0,1 0,1
             
             
NG NIGERIA 7,5 6,8 795,4 1 187,5 1 957,7 1 819,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,1 0,1 0,1 742,9 889,3 540,3
05 Grønnsaker og frukt 0,0 0,1 0,0 - - 4,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - 651,6 109,6 435,8 548,7
34 Gass, naturlig og tilvirket - - 132,4 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 1,1 0,2 4,2
53 Farge- og garvestoffer - - - 3,1 14,6 18,4
56 Kunstgjødsel 2) - - - 4,3 - -
57 Plastråstoffer - - - 3,2 8,8 10,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - 0,0 0,8 33,4 0,4
62 Varer av gummi, i.e.n. - 0,0 - 1,7 2,3 2,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 9,7 30,3 0,6
67 Jern og stål 0,0 0,1 0,0 42,5 24,5 35,9
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - - 0,5 1,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 9,2 31,8 56,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,6 0,6 26,9 37,1 25,6
72 Maskiner for spesielle industrier 2,6 2,8 4,8 58,1 66,8 52,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,9 1,7 0,2 31,1 60,3 105,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,1 0,1 5,8 4,6 2,7
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,1 0,0 5,4 3,8 16,8
77 Elektriske maskiner og apparater 1,8 0,1 0,4 84,5 257,8 331,8
78 Kjøretøyer for veg - - - 13,3 17,9 26,6
79 Andre transportmidler 0,1 0,2 2,2 6,5 19,5 5,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,7 0,5 2,9 17,7 9,3 18,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,2 0,1 6,6 6,6 8,0
             
             
NC NY CALEDONIA - - - 23,0 34,3 37,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 6,1 14,6 10,2
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,0 0,0 1,7
78 Kjøretøyer for veg - - - 16,2 18,5 25,0
             
             
OM OMAN 2,0 8,2 1,4 81,9 255,4 59,9
24 Tømmer, trelast og kork - - - 11,0 7,1 8,5
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - - 191,8 -
53 Farge- og garvestoffer - - - 2,9 4,9 4,1
57 Plastråstoffer - - 0,0 1,2 1,4 1,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 - - 1,8 0,8 3,7
62 Varer av gummi, i.e.n. - - 0,0 14,2 1,6 -
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) - 0,0 - 4,6 8,1 9,4
64 Papir, papp og varer - - - 9,2 5,8 3,2
67 Jern og stål - - - 1,1 3,8 6,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 1,3 0,2 0,1
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 0,3 0,0 2,3 2,3 3,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,1 - 14,4 1,0 2,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,9 6,0 0,3 3,5 16,7 5,8
77 Elektriske maskiner og apparater 0,7 0,3 0,1 1,2 1,4 2,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,3 0,1 8,7 5,7 3,9
             
             
PK PAKISTAN 490,7 507,2 550,3 83,0 155,2 109,5
04 Korn og kornvarer 10,8 12,0 9,3 - 6,2 2,4
05 Grønnsaker og frukt 13,6 13,0 14,3 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 58,6 42,4 10,4 - - -
09 Forskjellige matvarer 0,7 1,4 1,6 - 0,5 -
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,0 0,0 0,2 0,1 0,8 1,3
28 Malmer og avfall av metall 0,5 0,3 0,1 16,4 27,7 35,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,2 1,2 0,8 0,1 - -
51 Organiske kjemiske produkter - 9,3 0,6 0,3 17,9 0,1
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,1 0,0 0,1 6,6 6,1 10,8
57 Plastråstoffer 0,0 - - 10,3 8,2 22,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 0,0 0,0 0,9 1,5 1,8
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,5 1,5 1,1 - - -
64 Papir, papp og varer 0,1 0,1 0,0 1,4 1,0 4,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 179,5 179,6 252,9 4,9 1,4 0,2
67 Jern og stål - - - 6,4 0,3 0,3
68 Metaller, unntatt jern og stål - - 0,0 1,1 2,0 0,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 1,3 0,8 1,4 5,0 0,2 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,3 0,0 1,9 19,0 4,4
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 0,1 0,2 4,3 4,4 1,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,1 0,1 0,0 3,9 3,1 1,0
76 Telekommunikasjonsapparater 2,1 0,3 0,5 4,0 6,5 2,8
77 Elektriske maskiner og apparater 0,2 0,0 0,1 4,9 0,2 2,2
79 Andre transportmidler - 0,1 - - 39,6 -
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 0,0 0,1 1,7 2,2 11,2
82 Møbler og deler 1,9 1,9 1,5 0,2 0,3 0,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,8 1,8 1,7 - - -
84 Klær og tilbehør til klær 189,5 205,0 220,0 0,4 0,1 -
85 Fottøy 0,8 0,9 1,4 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1,0 0,7 0,6 3,4 2,9 0,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 25,7 32,8 29,9 1,1 0,4 0,7
             
             
PA PANAMA 77,7 113,8 420,2 33,3 247,1 653,9
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - 0,0 10,9 17,0 19,0
05 Grønnsaker og frukt 75,3 71,9 63,6 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - 0,0 0,2 1,5
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - - - 86,9
51 Organiske kjemiske produkter - 1,8 - 0,0 - 0,2
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter - 0,0 - 1,4 1,3 2,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,4 0,1 - 0,8 2,2 1,8
62 Varer av gummi, i.e.n. - 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - 0,2 0,0 0,3 5,4 1,5
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,1 3,1 0,6 2,7 8,5 9,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,1 0,7 1,0 4,8 13,3 10,4
72 Maskiner for spesielle industrier 0,2 1,5 0,0 1,9 2,8 9,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 0,5 0,9 2,8 17,1 18,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 2,9 0,3 0,6 10,3 13,3
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,9 0,5 0,6 3,4 6,3
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,2 1,2 1,4 4,9 6,9
78 Kjøretøyer for veg - - 0,0 - 14,2 11,2
79 Andre transportmidler - 0,3 333,8 0,1 60,1 156,1
81 Prefabrikerte bygninger - - - 0,1 5,7 1,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 21,5 15,7 3,7 74,5 290,9
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,3 6,2 0,2 0,4 2,5 3,6
             
             
PG PAPUA - NY GUINEA 0,0 0,1 1,5 5,5 1,2 8,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 0,0 0,0 1,4 - - -
67 Jern og stål - - - 4,3 0,6 -
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - - - 3,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 0,4 0,3 2,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - 0,0 0,0 0,0 2,0
             
             
PY PARAGUAY 1,5 0,3 0,9 1,3 3,5 5,8
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,1 - - - - -
64 Papir, papp og varer - - - - 1,4 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - 0,0 - 0,2 1,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 2,9
             
             
PE PERU 1 741,5 1 325,4 1 517,6 79,7 150,1 81,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 7,4 5,7 5,3 0,0 1,5 0,1
05 Grønnsaker og frukt 80,7 104,1 134,4 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 20,6 27,5 15,5 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 959,1 714,8 750,8 - - -
09 Forskjellige matvarer 66,2 6,5 - - - -
28 Malmer og avfall av metall 19,4 41,4 31,2 - - -
41 Animalske oljer og fett 534,9 373,8 526,3 - - -
51 Organiske kjemiske produkter - - - 1,3 - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - 0,3 - 1,0 0,9 0,4
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,2 2,6 - 1,0 0,0
58 Plast, halvfabrikata - - - - 0,0 1,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 8,3 - - 4,4 8,7 10,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 26,2 27,7 30,7 0,2 1,7 0,6
67 Jern og stål - - - - - 1,2
68 Metaller, unntatt jern og stål - 0,1 0,0 16,8 - 28,8
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,1 0,0 6,8 6,1 3,0
72 Maskiner for spesielle industrier 1,2 - 0,0 27,7 16,3 1,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,1 0,1 4,8 6,3 7,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 4,3
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,0 0,0 5,8 1,8 1,3
79 Andre transportmidler - - 0,2 - 92,0 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 12,9 15,4 12,1 0,0 - 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,3 0,2 0,3 3,3 5,1 10,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 3,1 4,3 6,5 5,2 5,5 7,6
             
             
PL POLEN 11 746,6 11 727,0 13 338,1 8 643,2 12 884,1 15 695,4
01 Kjøtt og kjøttvarer 2,0 0,8 1,0 0,2 0,1 0,2
02 Meierivarer og egg 2,2 0,1 1,8 0,0 - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 60,8 70,6 84,2 3 115,6 4 101,7 3 503,6
04 Korn og kornvarer 56,2 83,1 90,5 0,2 0,2 0,2
05 Grønnsaker og frukt 211,1 191,5 218,7 1,0 3,9 1,6
06 Sukker, sukkervarer og honning 7,0 15,0 13,4 0,1 0,2 0,2
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 19,2 22,3 30,9 3,2 0,2 0,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 25,4 16,2 31,9 0,2 - 0,3
09 Forskjellige matvarer 62,5 69,2 74,4 1,5 3,2 4,3
11 Drikkevarer 7,9 7,9 8,4 0,1 0,1 0,1
12 Tobakk og tobakksvarer 77,7 63,2 66,7 0,0 - -
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 5,1 0,8 0,0 - - -
23 Rågummi 1,6 3,8 3,4 0,0 0,2 0,1
24 Tømmer, trelast og kork 63,8 66,4 47,1 5,6 4,4 7,2
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 0,3 - 61,5 140,3 99,6
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,2 0,0 0,2 21,4 20,6 28,7
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 2,3 - - 131,5 135,1 201,0
28 Malmer og avfall av metall - - 0,0 62,0 82,9 131,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer 9,6 15,4 12,9 1,4 0,9 1,7
32 Kull, koks og briketter 400,8 556,8 656,5 0,0 81,9 -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 154,2 157,4 398,8 1 597,3 4 440,4 6 901,1
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,0 0,1 - 4,6 123,3 113,8
41 Animalske oljer og fett 1,5 6,8 14,0 6,2 14,2 17,7
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,1 0,0 0,0 0,8 0,8 1,1
51 Organiske kjemiske produkter 31,5 31,6 44,6 41,5 46,7 123,9
52 Uorganiske kjemiske produkter 85,1 60,9 87,4 25,3 11,8 16,1
53 Farge- og garvestoffer 7,9 9,0 13,5 20,5 11,1 14,2
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 23,5 97,6 58,1 14,1 14,7 20,6
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 90,4 140,9 149,5 39,1 40,3 78,9
56 Kunstgjødsel 2) 0,3 - - 52,2 - -
57 Plastråstoffer 13,2 10,3 20,8 62,4 90,2 114,2
58 Plast, halvfabrikata 69,9 68,4 107,3 52,4 32,1 44,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 55,1 80,1 74,7 38,5 167,5 211,9
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 5,3 8,5 8,2 1,5 1,2 0,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 43,9 54,7 75,4 5,4 12,2 17,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 373,1 420,3 424,6 17,6 11,0 10,0
64 Papir, papp og varer 79,0 95,9 127,9 241,5 244,5 197,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 52,3 50,5 62,0 38,9 35,5 28,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 277,3 303,6 419,5 24,7 16,2 9,0
67 Jern og stål 237,7 145,5 236,0 313,6 316,9 423,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 50,0 40,3 49,4 723,3 1 209,3 1 617,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 640,8 953,1 1 132,7 153,1 159,4 227,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 23,1 123,9 100,1 200,1 109,5 151,9
72 Maskiner for spesielle industrier 294,1 197,4 248,6 647,2 314,1 294,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner 17,2 23,3 25,7 6,4 4,8 2,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 609,7 405,5 562,9 332,4 284,7 325,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 578,5 554,0 356,8 17,0 11,9 19,5
76 Telekommunikasjonsapparater 643,1 758,1 430,4 40,6 45,9 68,3
77 Elektriske maskiner og apparater 890,8 861,6 928,7 196,1 204,2 228,9
78 Kjøretøyer for veg 1 066,0 1 535,7 2 095,1 73,6 116,1 148,4
79 Andre transportmidler 1 187,5 1 045,9 1 218,3 9,0 5,5 17,6
81 Prefabrikerte bygninger 49,8 89,5 147,9 7,9 6,0 6,8
82 Møbler og deler 830,3 888,9 1 065,9 20,6 19,5 18,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 7,2 15,2 17,5 0,1 0,1 0,2
84 Klær og tilbehør til klær 240,1 252,8 237,6 10,9 14,7 17,6
85 Fottøy 12,8 19,1 11,8 0,0 0,1 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 92,8 45,1 98,8 67,9 55,8 62,6
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 16,1 12,7 13,9 0,4 0,5 0,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 879,0 979,0 931,4 132,2 115,0 164,3
             
             
PT PORTUGAL 1 269,4 1 553,4 1 592,8 5 874,6 4 692,8 4 812,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 3,4 4,9 3,0 1 619,7 1 860,1 2 257,1
05 Grønnsaker og frukt 60,5 57,4 74,8 - 0,0 -
09 Forskjellige matvarer 5,1 3,4 2,8 0,1 0,1 0,1
11 Drikkevarer 71,5 58,6 53,1 0,8 0,6 0,6
24 Tømmer, trelast og kork 0,5 0,7 1,3 - 0,0 0,0
25 Papirmasse og papiravfall 34,8 35,7 - 10,4 12,1 1,3
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 6,6 - - 17,2 13,5 8,7
28 Malmer og avfall av metall - - 21,4 - 16,1 16,4
29 Animalske og vegetabilske råvarer 2,5 1,8 0,8 2,1 0,1 0,0
32 Kull, koks og briketter 23,7 65,9 90,7 124,4 135,7 127,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,0 1,0 - 2 771,7 1 028,8 1 445,8
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 139,9 336,3 131,9
51 Organiske kjemiske produkter 0,0 - 0,0 169,0 393,4 105,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,0 - 0,0 3,3 36,9 13,9
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,3 0,1 0,7 8,2 12,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 28,5 26,4 22,8 2,9 4,6 4,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,6 4,4 2,4 1,7 0,7 2,6
56 Kunstgjødsel 2) - - - 9,0 - -
57 Plastråstoffer 4,1 3,9 4,4 7,8 7,8 8,1
58 Plast, halvfabrikata 61,7 72,5 75,5 5,8 0,8 1,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 2,0 3,3 2,8 2,7 2,0 10,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 32,6 35,7 31,5 0,2 0,9 0,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 6,1 4,7 8,2 0,7 1,7 1,6
64 Papir, papp og varer 15,9 17,3 22,4 9,2 8,2 16,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 78,0 82,1 95,9 2,2 6,8 9,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 68,4 72,0 72,2 0,3 0,7 0,2
67 Jern og stål 7,4 9,4 6,7 12,2 2,7 4,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,6 1,9 0,8 701,2 692,6 491,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 31,9 34,3 41,3 9,8 7,0 14,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,7 51,6 0,7 6,0 4,6 2,6
72 Maskiner for spesielle industrier 3,0 182,6 6,5 13,3 12,2 8,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 27,0 17,4 70,7 15,6 12,4 12,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 3,7 2,4 3,1 54,6 9,5 15,1
76 Telekommunikasjonsapparater 18,9 10,1 9,3 51,7 21,6 32,0
77 Elektriske maskiner og apparater 36,3 62,6 45,5 67,5 6,9 20,2
78 Kjøretøyer for veg 13,8 54,1 166,1 1,5 6,3 5,4
79 Andre transportmidler 52,5 13,8 4,5 1,8 4,7 2,0
81 Prefabrikerte bygninger 1,7 1,8 2,0 0,2 0,1 0,5
82 Møbler og deler 30,1 30,5 37,9 0,6 0,6 0,4
84 Klær og tilbehør til klær 302,7 261,0 281,0 0,2 0,2 0,2
85 Fottøy 189,8 229,3 275,3 0,0 0,1 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 6,0 3,5 7,1 8,1 11,4 8,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 6,4 4,5 6,4 2,4 0,1 4,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 23,2 25,7 36,3 24,2 21,7 13,3
             
             
PR PUERTO RICO 136,6 175,1 128,8 8,7 8,9 211,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1,5 1,1 -
11 Drikkevarer 37,4 34,4 32,9 0,2 0,6 0,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - - - - 209,0
53 Farge- og garvestoffer 30,8 61,6 21,0 - - -
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,3 0,7 4,5 - - -
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter - - 0,0 0,8 1,5 1,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,1 0,0 0,0 1,2 0,6 -
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 1,0 0,9 1,2 2,0 - -
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,2 0,1 1,6 2,1 0,1
77 Elektriske maskiner og apparater 1,1 0,5 0,4 0,7 0,5 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 9,2 6,5 4,9 0,0 0,1 0,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 56,0 68,9 62,0 0,1 0,0 -
             
             
QA QUATAR 3,6 5,1 15,5 586,7 187,4 247,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 4,8 7,3 10,3
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 3,8 9,9 12,8
53 Farge- og garvestoffer - - - 2,2 2,0 1,4
57 Plastråstoffer 2,0 0,8 12,9 - - 0,0
58 Plast, halvfabrikata - - - 0,7 0,2 24,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,1 0,4 0,0 8,7 2,9 1,1
62 Varer av gummi, i.e.n. - - 0,0 2,0 9,1 6,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) - - - 1,3 1,3 0,3
64 Papir, papp og varer - - 0,0 0,5 11,3 7,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - 0,0 0,9 1,4 1,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,0 - 0,0 20,0 6,7 9,0
67 Jern og stål 0,0 0,0 0,1 9,9 1,6 7,8
68 Metaller, unntatt jern og stål - - 0,0 0,1 2,8 9,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,1 0,9 0,1 21,6 23,8 13,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,3 0,1 0,2 6,6 2,3 1,7
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 0,4 0,1 93,1 10,6 19,9
73 Metallbearbeidingsmaskiner - - 0,0 17,4 0,4 1,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,1 0,7 0,1 163,5 23,9 17,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 0,3 0,0 5,9 1,9 1,6
76 Telekommunikasjonsapparater 0,6 0,9 0,4 30,0 11,5 23,6
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,2 0,4 147,3 31,6 37,5
79 Andre transportmidler - - - 4,7 2,0 0,1
81 Prefabrikerte bygninger - 0,0 - 0,3 0,4 1,4
82 Møbler og deler - - - 4,0 0,2 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,2 0,1 13,6 17,6 17,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 21,9 1,5 16,4
             
             
RE REUNION 2,7 0,1 - 9,4 11,9 10,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 2,6 - - - - 0,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - 5,3 6,8 4,3
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 0,9 1,5 2,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - - - 1,6 2,4 1,8
             
             
RO ROMANIA 3 156,8 2 882,1 2 439,7 1 103,0 967,6 1 341,4
01 Kjøtt og kjøttvarer - 1,3 - 0,2 1,3 0,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - 0,2 - 108,9 97,6 78,1
09 Forskjellige matvarer - 0,0 2,7 0,5 1,6 1,6
12 Tobakk og tobakksvarer 10,2 4,5 24,5 - - -
28 Malmer og avfall av metall 6,9 - 0,1 0,2 1,6 0,0
41 Animalske oljer og fett - - 0,1 24,8 11,4 19,1
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - - - 26,5 36,5 31,4
51 Organiske kjemiske produkter - - 2,9 4,6 0,5 3,7
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,4 0,8 22,8 10,2 1,6 18,2
53 Farge- og garvestoffer 0,1 0,0 0,1 0,7 1,0 1,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,2 0,3 3,2 0,0 0,1 0,1
57 Plastråstoffer 0,2 0,2 0,0 1,1 0,7 1,6
58 Plast, halvfabrikata 0,2 0,1 10,0 2,9 3,4 3,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 3,1 3,8 1,6 18,8 23,6 28,8
62 Varer av gummi, i.e.n. 23,3 31,2 36,7 0,6 0,5 0,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 18,6 27,7 24,2 0,2 0,3 0,5
64 Papir, papp og varer 1,1 0,5 0,3 5,8 5,0 3,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 12,9 16,9 19,6 0,5 2,5 0,4
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 6,5 8,1 8,2 7,6 0,4 1,6
67 Jern og stål 4,3 5,6 21,9 19,1 16,3 23,2
68 Metaller, unntatt jern og stål 5,0 0,9 0,3 34,6 34,4 4,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 70,4 37,3 57,4 83,4 79,9 71,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 31,4 30,9 32,7 47,8 177,2 497,6
72 Maskiner for spesielle industrier 13,2 35,2 38,3 87,4 69,6 52,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,4 0,5 0,0 5,9 4,4 4,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 56,7 61,3 142,7 456,4 226,7 262,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,5 0,1 1,2 1,2 0,6 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater 106,3 118,1 125,4 14,0 16,0 7,1
77 Elektriske maskiner og apparater 93,9 109,9 103,0 65,2 113,6 129,7
78 Kjøretøyer for veg 16,4 46,4 89,3 1,7 1,3 3,0
79 Andre transportmidler 2 251,8 1 968,1 1 249,7 15,8 3,9 43,6
81 Prefabrikerte bygninger 7,0 7,9 9,0 2,3 4,5 8,7
82 Møbler og deler 82,7 83,8 97,3 3,9 1,7 2,6
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 1,2 0,5 0,7 - 0,0 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 186,7 154,5 172,7 2,5 0,4 2,2
85 Fottøy 109,0 96,7 111,0 1,2 0,3 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 16,3 16,0 17,3 12,3 17,3 22,9
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 18,9 11,2 11,7 32,7 8,8 7,7
             
             
RU RUSSLAND 7 072,0 12 156,7 10 556,5 5 697,5 6 940,3 7 671,4
02 Meierivarer og egg - - - 17,5 24,8 27,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 383,4 362,0 451,8 4 525,7 5 202,1 5 152,3
04 Korn og kornvarer 5,2 32,7 39,2 0,2 0,1 0,0
05 Grønnsaker og frukt 3,9 2,8 12,8 0,2 - 0,7
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 2,5 2,9 3,0 0,7 0,2 0,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) - 0,0 9,1 14,4 40,9 90,8
09 Forskjellige matvarer 1,3 0,0 0,3 - 0,1 75,8
11 Drikkevarer 1,3 2,2 0,8 4,6 3,9 6,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 0,6 1,9 2,2 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 23,9 36,6 47,3 4,9 0,4 0,3
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 - - 5,1 2,0 0,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 477,4 - - 13,4 26,1 53,7
28 Malmer og avfall av metall 35,6 123,3 141,2 0,0 0,9 12,6
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,1 352,1 409,8 17,6 19,0 21,2
32 Kull, koks og briketter 92,2 228,5 295,6 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 1 883,6 4 615,2 4 140,7 1,3 8,1 5,9
34 Gass, naturlig og tilvirket - 5,7 - - - 0,0
35 Elektrisk strøm 68,6 90,0 73,7 - - -
41 Animalske oljer og fett 0,2 - - 2,6 4,0 2,2
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 0,0 0,0 137,2 0,0 - 0,0
51 Organiske kjemiske produkter 46,1 118,5 161,2 8,4 5,6 4,4
52 Uorganiske kjemiske produkter 54,3 95,2 108,3 6,3 28,7 38,3
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,0 6,2 2,6 5,9 7,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 0,0 - 0,1 104,3 181,8 33,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 1,4 0,9 1,7 9,3 18,6 16,2
56 Kunstgjødsel 2) 92,4 - - 1,9 - -
57 Plastråstoffer 0,1 - 0,0 47,7 61,3 47,6
58 Plast, halvfabrikata 0,0 0,0 0,3 17,2 32,3 32,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 44,3 101,4 207,9 10,8 16,9 16,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,1
62 Varer av gummi, i.e.n. 159,8 161,2 196,6 5,3 14,8 45,1
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 60,9 95,2 113,7 16,4 21,7 21,8
64 Papir, papp og varer 5,6 0,5 0,4 33,0 42,4 52,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 3,3 3,8 3,5 34,4 40,3 31,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 4,3 1,0 2,5 16,4 17,7 21,1
67 Jern og stål 307,6 175,7 277,1 54,5 287,2 228,2
68 Metaller, unntatt jern og stål 2 903,8 5 002,3 3 070,9 32,6 23,6 11,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 58,6 19,4 194,7 80,2 155,9 93,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,7 1,2 0,1 19,6 68,3 117,2
72 Maskiner for spesielle industrier 10,8 33,6 1,0 90,2 48,9 274,4
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,5 0,1 4,4 12,9 7,0 3,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 60,6 22,8 4,2 94,0 101,8 338,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,4 0,4 1,8 1,2 8,6 2,2
76 Telekommunikasjonsapparater 0,5 0,5 1,4 87,8 40,7 43,4
77 Elektriske maskiner og apparater 19,3 31,3 45,2 94,7 151,1 357,3
78 Kjøretøyer for veg 10,5 1,4 1,0 17,7 45,8 62,3
79 Andre transportmidler 171,1 361,8 312,9 59,6 80,8 168,1
81 Prefabrikerte bygninger 32,5 33,0 34,9 6,6 7,8 13,7
82 Møbler og deler 11,3 8,8 8,7 6,8 5,0 9,2
84 Klær og tilbehør til klær 10,1 9,2 6,9 12,9 10,8 16,3
85 Fottøy 1,2 2,4 2,5 0,5 0,7 1,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 8,6 7,7 10,0 80,3 54,7 89,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 9,9 10,5 10,7 17,3 19,0 22,5
93 Spesielle transaksjoner og varer - - - 1,3 0,1 -
             
             
RW RWANDA 1,4 0,4 1,2 0,3 1,5 0,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,4 0,4 1,0 - - -
77 Elektriske maskiner og apparater - - 0,2 - 1,4 0,1
             
             
SB SALOMONØYENE - - 0,0 0,1 - 2,2
62 Varer av gummi, i.e.n. - - - - - 1,9
             
             
SM SAN MARINO - - 0,0 38,4 48,4 35,9
53 Farge- og garvestoffer - - - 3,0 0,4 -
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - 34,5 46,9 35,2
             
             
SH SANKT HELENA - - - - 1,1 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - - 1,1 0,1
             
             
SA SAUDI-ARABIA 233,4 437,0 357,6 707,5 568,2 538,9
02 Meierivarer og egg - - - 0,3 2,7 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 18,7 24,5 46,4
05 Grønnsaker og frukt 9,1 14,9 15,8 - - -
11 Drikkevarer - - - 0,7 1,6 1,7
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd - - 2,0 - - -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,2 - - 1,4 - 1,4
28 Malmer og avfall av metall - - 5,0 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,0 0,0 0,0 1,6 - -
51 Organiske kjemiske produkter 195,8 382,9 268,9 12,1 14,3 16,3
52 Uorganiske kjemiske produkter - - 0,0 19,9 12,2 17,0
53 Farge- og garvestoffer - - - 21,5 15,1 17,9
54 Medisiner, farmasøytiske produkter - - 0,0 1,6 5,6 6,4
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,0 0,0 0,0 2,0 1,1 2,3
56 Kunstgjødsel 2) - - - 4,8 - -
57 Plastråstoffer 10,2 15,7 25,0 17,8 26,3 78,2
58 Plast, halvfabrikata 9,8 11,4 14,3 18,7 1,4 13,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,8 0,1 0,0 7,7 12,3 12,3
62 Varer av gummi, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 2,4 13,3 10,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8 2,5
64 Papir, papp og varer 0,6 0,3 0,4 5,9 13,2 18,4
67 Jern og stål - 0,0 - 44,1 53,6 16,9
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - 54,3 65,4 9,7
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,3 0,1 2,4 9,9 20,0 15,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,7 1,3 2,1 73,7 4,5 10,6
72 Maskiner for spesielle industrier 0,1 7,0 7,7 66,5 33,4 14,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,0 0,0 - 9,9 0,2 0,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 3,4 0,4 0,5 44,6 42,6 35,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,4 0,3 0,2 2,6 2,8 3,2
76 Telekommunikasjonsapparater 0,5 0,7 0,9 60,9 50,0 67,3
77 Elektriske maskiner og apparater 0,4 0,7 0,9 42,2 63,0 51,5
78 Kjøretøyer for veg 0,1 0,0 1,4 109,5 0,1 0,2
79 Andre transportmidler 0,0 0,1 7,9 8,8 6,7 2,9
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 - - 5,6 1,0 0,5
82 Møbler og deler 0,1 0,0 0,1 1,4 0,8 1,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,4 0,4 1,2 30,2 71,7 34,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,2 0,3 0,3 3,7 7,4 27,5
             
             
SN SENEGAL 7,5 10,1 13,1 21,1 11,5 15,8
05 Grønnsaker og frukt 7,1 0,8 2,0 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) - 8,2 9,6 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 1,4 0,6 -
56 Kunstgjødsel 2) - - - 12,5 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - - 3,4 0,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - 0,0 0,3 0,2 2,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,0 0,0 5,1 1,0 1,7
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 - 0,7 0,1 2,6 0,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,1 0,1 0,0 2,8 6,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,2
             
             
RS SERBIA 26,9 64,3 45,9 58,6 83,3 74,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 3,4 5,4 6,0
05 Grønnsaker og frukt 3,9 2,6 4,8 0,0 0,0 0,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 0,0 0,0 7,4 11,8 8,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 1,9 0,6 1,8 0,0 - -
64 Papir, papp og varer 0,0 - 0,0 4,7 5,4 5,9
67 Jern og stål 1,3 - 0,4 11,9 25,2 24,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,1 - 0,0 0,0 0,0 2,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 6,2 11,2 2,2 0,4 0,2 0,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,0 0,1 0,2 0,4 0,5 1,8
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 0,3 0,0 2,1 1,4 1,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,1 3,0 4,1 6,7 3,5 9,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,1 0,1 0,5 1,3 0,1
76 Telekommunikasjonsapparater 5,0 3,0 0,2 3,1 15,1 7,6
77 Elektriske maskiner og apparater 0,3 0,3 1,3 1,9 1,6 1,3
78 Kjøretøyer for veg 0,3 2,5 18,0 6,6 0,7 0,8
79 Andre transportmidler - 28,3 0,0 0,1 0,1 -
81 Prefabrikerte bygninger 0,0 1,0 0,2 - - -
82 Møbler og deler 1,0 2,8 2,2 0,2 0,0 0,2
84 Klær og tilbehør til klær 3,0 4,1 5,1 0,4 0,4 0,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,3 0,6 1,0 7,5 0,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,1 2,3 2,1 5,1 0,6 0,4
             
             
SC SEYCHELLENE 0,2 0,1 0,1 5,7 12,2 4,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 0,0 - 1,0 - -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - - 5,9 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 - - 2,9 0,1 0,1
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,6 1,3 0,7
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,0 0,1 0,1 2,1 0,9
             
             
SL SIERRA LEONE - - - 11,3 3,3 8,7
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - - - 2,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - 10,3 - 3,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,1 1,0 0,7
             
             
SG SINGAPORE 1 619,9 2 647,2 2 947,9 7 042,5 7 384,3 6 178,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 3,2 5,4 6,1 180,3 226,8 228,7
04 Korn og kornvarer 2,6 4,6 4,4 1,4 1,5 1,9
05 Grønnsaker og frukt 0,1 0,8 2,5 0,0 0,0 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) - - 2,1 - - -
09 Forskjellige matvarer 2,9 2,8 2,8 3,1 3,2 3,8
11 Drikkevarer 0,8 0,9 1,0 1,4 2,3 2,3
24 Tømmer, trelast og kork 0,3 1,7 1,7 - - 0,0
25 Papirmasse og papiravfall - - - 9,9 14,7 8,2
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 2,7 1,3 1,0
28 Malmer og avfall av metall 0,1 254,6 406,0 - - 326,7
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,3 7,9 3,2 - 0,0 -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - - 0,1 104,2 123,4 212,6
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 111,2 282,4 -
51 Organiske kjemiske produkter 0,9 698,5 948,5 21,3 20,2 24,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 2,7 2,2 2,4 52,1 113,9 62,3
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,9 3,0 3,5 9,1 8,6
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 53,0 407,7 261,7 1,1 0,8 58,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 1,4 1,5 5,3 79,9 133,8 107,4
57 Plastråstoffer 0,4 0,7 5,1 13,6 30,5 11,5
58 Plast, halvfabrikata 2,0 2,6 1,8 4,5 3,4 4,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 8,4 3,4 115,1 114,3 1 161,3 679,7
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,1 - 0,0 0,1 0,0 0,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 5,8 2,3 5,0 12,1 8,5 13,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 3,1 2,2 1,4 0,1 0,3 0,9
64 Papir, papp og varer 2,5 2,5 2,2 1,9 1,5 3,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,1 0,4 0,2 8,9 5,4 6,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 6,3 4,7 23,9 4,8 4,3 1,6
67 Jern og stål 12,6 8,2 10,3 109,0 64,3 73,2
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,4 0,1 26,6 7,1 7,4 24,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 21,3 19,1 21,0 585,6 451,0 314,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 55,3 64,2 39,4 703,6 546,8 374,8
72 Maskiner for spesielle industrier 41,8 67,0 58,6 1 498,4 1 401,3 731,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner 0,5 0,3 0,1 7,9 4,0 2,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 42,9 102,8 59,1 1 811,0 1 217,8 646,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 210,7 218,2 226,6 45,4 46,3 31,5
76 Telekommunikasjonsapparater 102,6 83,8 43,2 181,1 179,0 158,9
77 Elektriske maskiner og apparater 91,5 87,7 83,0 720,7 295,3 289,9
78 Kjøretøyer for veg 2,7 3,5 7,2 6,6 6,0 8,2
79 Andre transportmidler 806,5 433,4 345,6 77,9 382,8 1 094,0
81 Prefabrikerte bygninger 1,0 1,1 0,7 19,0 26,7 23,0
82 Møbler og deler 4,4 0,6 4,6 4,9 15,9 12,9
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,2 0,7 0,2 1,0 1,7 1,4
84 Klær og tilbehør til klær 1,8 4,0 1,9 3,2 2,6 4,7
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 41,9 56,9 109,1 509,7 544,2 592,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 14,4 19,1 17,9 1,1 2,4 5,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 67,9 67,1 85,6 13,9 37,9 19,1
             
             
SK SLOVAKIA 1 921,4 2 372,7 2 197,8 341,8 243,0 246,6
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,2 0,9 2,9
06 Sukker, sukkervarer og honning 1,2 10,6 14,4 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 0,1 0,3 3,5 0,0 - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 7,1 9,1 9,7 - - -
09 Forskjellige matvarer 2,5 2,7 6,4 0,1 0,1 0,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 4,8 5,2 2,3 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 9,9 10,1 9,2 - 0,0 -
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd - - 0,0 0,0 2,2 4,9
28 Malmer og avfall av metall - - - 12,8 - -
51 Organiske kjemiske produkter 1,4 0,9 1,9 2,5 0,1 0,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,0 - - 2,3 - 0,2
53 Farge- og garvestoffer 1,5 0,1 0,6 - 0,1 0,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 3,2 0,0 0,0 0,5 2,0 2,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,0 2,6 2,5 4,6 4,4 6,1
57 Plastråstoffer 0,1 0,5 1,0 0,6 5,8 10,3
58 Plast, halvfabrikata 8,9 9,8 13,3 0,3 0,6 0,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 7,6 23,9 7,5 2,2 1,5 1,7
62 Varer av gummi, i.e.n. 55,9 73,6 71,3 0,3 0,2 0,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 18,9 21,7 35,3 0,4 1,1 1,0
64 Papir, papp og varer 63,1 36,7 33,0 29,3 31,3 14,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 54,7 73,6 79,8 2,7 3,1 2,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 10,2 10,5 9,1 2,2 2,9 0,7
67 Jern og stål 140,1 210,3 161,5 99,2 85,8 85,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,3 0,1 0,5 4,3 22,8 52,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 37,8 52,6 44,9 8,4 8,3 4,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,9 0,9 1,6 1,1 0,4 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier 19,1 8,5 8,4 5,5 6,4 10,4
73 Metallbearbeidingsmaskiner 6,3 2,5 2,2 0,0 9,5 0,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 26,6 25,0 31,1 2,2 2,3 2,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 6,7 7,6 7,6 10,9 2,2 1,6
76 Telekommunikasjonsapparater 1 045,0 1 125,2 879,9 24,7 12,3 7,5
77 Elektriske maskiner og apparater 93,8 95,9 104,0 36,3 17,9 12,6
78 Kjøretøyer for veg 64,7 308,4 381,9 14,2 5,2 6,6
79 Andre transportmidler 16,5 10,4 2,2 - 0,0 -
81 Prefabrikerte bygninger 9,8 14,7 15,4 0,2 0,1 0,3
82 Møbler og deler 84,7 86,3 83,2 0,3 0,8 0,4
84 Klær og tilbehør til klær 31,9 29,6 30,9 0,7 1,8 1,6
85 Fottøy 33,3 45,3 71,9 - 0,1 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,3 5,3 7,2 64,0 6,8 6,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 1,4 0,9 1,4 2,4 0,4 0,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 42,4 50,5 60,6 3,6 3,6 4,3
             
             
SI SLOVENIA 542,5 585,1 631,1 131,8 190,2 219,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,5 - 0,2 1,1 0,8 0,1
05 Grønnsaker og frukt 2,7 0,0 0,0 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 1,0 1,7 1,6 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 0,3 0,3 2,0 - - 0,1
24 Tømmer, trelast og kork 9,0 8,7 10,3 1,4 0,2 0,4
28 Malmer og avfall av metall - - - 36,7 93,3 125,8
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,1 0,0 0,1 2,3 3,5 5,5
53 Farge- og garvestoffer - 0,0 0,0 1,5 1,3 0,9
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 38,6 33,8 1,3 3,8 4,4 17,2
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,1 0,7 2,4 0,8 0,3 0,7
57 Plastråstoffer 0,1 0,1 0,6 3,3 4,1 4,0
58 Plast, halvfabrikata 0,2 1,9 3,3 1,6 2,4 2,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 2,1 0,0 0,3 3,0 3,2 3,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 8,2 9,0 11,9 0,0 0,1 0,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 10,6 6,7 6,6 - 0,2 0,1
64 Papir, papp og varer 2,5 1,8 2,1 23,5 10,1 19,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 1,9 1,2 0,8 0,6 0,7 2,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 3,0 3,0 3,0 0,5 0,2 0,4
67 Jern og stål 4,5 0,8 6,2 0,0 0,1 1,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,4 0,0 1,2 1,4 2,7 1,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 21,6 16,5 20,2 1,3 0,9 1,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 14,9 10,5 6,0 0,1 0,1 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier 9,3 16,3 21,4 2,9 7,7 11,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner 2,4 0,2 0,2 - 0,1 0,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 21,5 29,9 44,2 2,3 1,8 2,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 2,2 1,4 2,4 4,0 0,5 0,3
76 Telekommunikasjonsapparater 18,6 11,2 3,3 4,5 8,2 4,1
77 Elektriske maskiner og apparater 178,1 222,1 248,3 2,8 2,7 6,0
78 Kjøretøyer for veg 40,5 53,4 77,5 3,8 0,4 0,5
79 Andre transportmidler 19,5 10,3 18,4 9,6 2,2 0,3
81 Prefabrikerte bygninger 10,8 3,4 10,4 0,0 0,0 0,2
82 Møbler og deler 54,9 57,9 47,2 0,4 0,3 1,0
84 Klær og tilbehør til klær 14,8 22,6 17,8 0,6 0,1 0,1
85 Fottøy 8,7 18,8 23,7 0,0 0,3 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,1 7,2 5,7 5,1 0,9 0,9
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 2,0 1,8 1,4 0,7 0,0 0,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 31,0 30,5 28,5 10,3 35,1 4,3
             
             
SO SOMALIA - 0,0 0,0 1,4 0,6 5,3
04 Korn og kornvarer - - - - - 5,1
             
             
ES SPANIA 9 574,5 6 130,9 9 912,1 16 777,9 14 426,2 13 241,3
01 Kjøtt og kjøttvarer 27,8 32,7 46,7 1,5 12,1 13,1
02 Meierivarer og egg 8,4 13,7 13,2 0,3 0,5 0,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 15,9 9,2 26,9 1 569,3 1 765,3 1 894,6
04 Korn og kornvarer 155,6 136,1 88,6 1,0 0,7 1,2
05 Grønnsaker og frukt 1 439,4 1 473,2 1 434,2 0,6 1,1 1,7
06 Sukker, sukkervarer og honning 9,2 13,0 11,9 0,3 0,9 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 18,7 17,6 26,7 1,0 1,2 1,5
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 3,4 2,3 7,6 1,4 1,0 1,9
09 Forskjellige matvarer 90,7 40,7 53,9 23,6 16,7 7,5
11 Drikkevarer 304,1 293,8 330,1 3,5 4,2 4,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 1,7 0,3 - 0,1 3,5 4,9
23 Rågummi 3,9 7,5 13,6 0,0 - 0,1
24 Tømmer, trelast og kork 9,0 4,6 3,4 10,3 11,8 7,8
25 Papirmasse og papiravfall 0,9 1,7 48,1 60,5 43,4 70,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 141,4 - - 47,1 71,0 59,0
28 Malmer og avfall av metall 90,9 131,0 136,2 1,8 22,1 11,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer 4,6 226,3 203,7 6,8 1,4 1,4
32 Kull, koks og briketter 30,5 49,1 44,7 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 1,0 9,3 10,1 3 121,6 2 623,9 904,4
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 6 452,9 5 143,5 5 635,4
41 Animalske oljer og fett - 0,6 10,3 3,0 3,2 25,0
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 52,2 52,8 52,5 0,3 - 0,0
51 Organiske kjemiske produkter 12,1 9,3 13,0 20,1 43,4 36,8
52 Uorganiske kjemiske produkter 30,2 21,9 40,8 27,9 58,2 70,2
53 Farge- og garvestoffer 10,0 7,6 10,2 26,2 42,5 38,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 325,4 193,9 199,9 26,6 29,1 35,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 81,1 108,7 88,4 32,9 27,2 11,6
56 Kunstgjødsel 2) 1,7 - - 171,4 - -
57 Plastråstoffer 24,4 18,5 21,1 67,3 63,5 58,6
58 Plast, halvfabrikata 63,9 59,5 74,3 22,5 7,2 3,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 64,6 32,4 22,8 292,5 459,0 476,6
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 2,0 3,8 2,1 0,1 0,1 -
62 Varer av gummi, i.e.n. 56,3 87,5 150,8 3,1 2,4 3,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 35,5 31,3 31,3 9,4 5,0 4,2
64 Papir, papp og varer 30,9 26,3 31,7 139,6 142,6 197,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 58,8 51,5 52,2 25,4 27,4 25,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 88,4 74,4 77,6 42,4 10,7 5,2
67 Jern og stål 69,3 63,5 77,3 403,4 290,4 212,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 27,0 34,6 54,7 1 427,4 1 652,6 1 698,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 342,6 375,6 186,1 144,8 175,6 99,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr 163,3 145,1 106,3 348,0 150,0 207,1
72 Maskiner for spesielle industrier 68,0 54,8 98,6 208,9 157,2 264,9
73 Metallbearbeidingsmaskiner 16,0 14,9 14,5 2,4 4,5 3,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 442,4 296,2 282,6 467,2 361,4 412,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 17,9 18,1 26,0 53,5 24,9 18,6
76 Telekommunikasjonsapparater 107,8 47,8 34,6 557,9 128,9 85,0
77 Elektriske maskiner og apparater 322,3 399,6 444,7 177,4 296,5 158,5
78 Kjøretøyer for veg 485,9 805,7 983,4 69,4 130,9 73,7
79 Andre transportmidler 3 789,5 198,4 3 743,8 96,7 53,5 138,6
81 Prefabrikerte bygninger 20,7 25,3 23,9 12,7 9,2 5,1
82 Møbler og deler 57,7 49,2 48,8 31,9 30,9 24,7
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 5,8 6,4 8,0 0,1 0,1 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 52,1 52,7 40,9 7,7 6,0 6,3
85 Fottøy 69,4 69,8 90,0 1,7 1,4 0,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 47,6 46,3 67,0 496,5 271,3 166,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 5,4 4,0 5,9 0,2 0,9 10,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 167,2 179,2 193,7 54,7 33,5 35,4
97 Gull, ikke-monetært - 0,0 0,4 - - 6,6
             
             
LK SRI LANKA 156,7 181,2 216,1 33,9 48,8 51,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 7,1 7,4 7,8 0,0 0,1 0,3
04 Korn og kornvarer 0,7 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0
05 Grønnsaker og frukt 2,3 2,2 2,5 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 7,0 7,2 8,0 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,0 1,5 1,0 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - - - 2,5 0,6 3,6
56 Kunstgjødsel 2) - - - 2,8 - -
57 Plastråstoffer 0,0 0,0 - 1,2 0,1 0,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,9 0,0 - 1,3 14,0 8,9
62 Varer av gummi, i.e.n. 7,0 8,0 11,5 0,0 0,0 0,1
64 Papir, papp og varer 0,5 0,3 0,4 4,6 2,5 2,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 4,2 3,6 4,7 0,8 1,0 0,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1,2 1,3 1,8 - 0,0 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,0 0,0 2,4 1,2 4,7
72 Maskiner for spesielle industrier 0,2 0,2 0,0 3,8 2,0 1,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,8 1,2 1,7 4,3 18,3 5,6
76 Telekommunikasjonsapparater 0,2 0,2 0,4 0,8 1,7 0,3
77 Elektriske maskiner og apparater 6,6 7,4 7,6 0,5 2,0 2,7
78 Kjøretøyer for veg 1,9 2,9 2,4 - - 0,2
79 Andre transportmidler 6,5 4,7 3,0 - 0,1 -
82 Møbler og deler 4,6 5,0 4,1 0,1 0,1 -
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,4 0,9 2,3 - - -
84 Klær og tilbehør til klær 95,0 117,4 143,8 0,0 0,1 0,8
85 Fottøy 1,0 0,2 0,1 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,2 0,1 6,4 2,9 18,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 6,5 6,8 9,0 0,6 0,4 0,6
             
             
KN ST. KITTS-NEVIS - - - 0,1 - 45,7
79 Andre transportmidler - - - - - 45,7
             
             
VC ST. VINCENT/GRENADINE - - 0,0 9,1 59,1 262,4
79 Andre transportmidler - - - 9,1 59,0 261,7
             
             
GB STORBRITANNIA 25 604,5 27 676,8 28 518,1 169 709,0 216 354,5 249 791,7
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 16,9 14,7 26,9 1,0 1,3 1,2
01 Kjøtt og kjøttvarer 4,0 2,9 35,8 1,4 2,9 3,7
02 Meierivarer og egg 19,0 22,4 22,6 60,0 45,0 40,9
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 562,7 430,0 761,6 2 294,4 2 593,4 2 462,9
04 Korn og kornvarer 168,1 152,3 138,9 4,7 5,5 4,7
05 Grønnsaker og frukt 65,1 103,4 115,7 2,0 3,0 2,3
06 Sukker, sukkervarer og honning 173,0 176,4 236,7 0,2 0,1 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 118,4 130,2 153,1 3,1 2,8 3,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 140,0 162,3 175,8 32,9 47,3 48,3
09 Forskjellige matvarer 104,2 124,4 131,3 29,0 27,0 27,4
11 Drikkevarer 208,7 228,9 284,5 16,0 22,0 30,6
12 Tobakk og tobakksvarer 10,3 9,9 11,5 - - 0,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 0,4 0,2 0,0 0,3 0,0 1,3
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 10,2 8,0 1,1 - - -
23 Rågummi 7,2 8,2 15,0 0,0 1,2 0,8
24 Tømmer, trelast og kork 24,9 52,7 119,2 71,0 77,1 78,0
25 Papirmasse og papiravfall 26,2 26,0 42,7 220,6 209,8 132,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 16,4 17,2 25,5 26,2 23,9 35,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 165,0 - - 154,1 159,3 146,9
28 Malmer og avfall av metall 133,3 150,6 214,9 141,8 175,5 473,4
29 Animalske og vegetabilske råvarer 17,5 156,0 127,4 55,3 24,4 35,0
32 Kull, koks og briketter 168,2 159,3 182,4 - 41,2 125,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 2 493,5 3 901,7 2 334,0 105 096,0 146 858,9 168 361,0
34 Gass, naturlig og tilvirket 235,8 536,7 197,9 45 712,3 48 951,4 60 369,1
41 Animalske oljer og fett 14,1 6,6 4,9 25,3 5,2 29,2
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 43,6 175,1 587,3 0,1 18,8 14,2
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 22,6 8,8 2,5 33,9 16,6 15,9
51 Organiske kjemiske produkter 380,7 416,2 564,2 1 154,4 1 452,6 1 860,8
52 Uorganiske kjemiske produkter 163,8 135,0 200,8 180,6 213,3 162,0
53 Farge- og garvestoffer 215,8 228,7 266,5 95,5 107,8 87,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 764,2 752,5 539,0 276,8 276,1 243,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 554,0 626,1 681,7 87,8 74,8 97,7
56 Kunstgjødsel 2) 11,1 - - 400,7 - -
57 Plastråstoffer 209,0 194,8 212,8 322,5 496,5 570,7
58 Plast, halvfabrikata 226,7 176,6 190,5 37,5 49,9 34,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 638,8 774,0 710,8 126,1 753,1 705,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 6,8 7,6 9,3 2,7 1,7 0,6
62 Varer av gummi, i.e.n. 119,1 143,9 133,2 23,8 31,7 46,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 53,7 63,4 70,4 199,6 193,8 150,6
64 Papir, papp og varer 164,7 146,7 140,3 1 438,2 1 323,0 1 225,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 237,4 217,9 210,9 37,8 46,5 59,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 228,9 299,5 319,6 29,4 25,6 30,6
67 Jern og stål 1 250,7 1 230,8 1 630,6 762,6 854,3 969,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 254,2 410,4 461,8 2 810,6 3 631,7 3 262,8
69 Varer av metaller, i.e.n. 1 205,1 1 200,6 1 164,7 474,5 452,1 534,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 598,0 473,2 626,0 410,5 356,8 244,5
72 Maskiner for spesielle industrier 2 685,8 2 486,7 3 386,9 1 392,6 1 276,4 1 495,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner 99,0 101,1 96,2 7,5 17,0 20,7
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 2 411,0 2 148,9 2 335,7 990,3 809,2 823,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 893,5 923,6 645,9 80,8 89,9 164,1
76 Telekommunikasjonsapparater 1 189,4 777,4 642,7 633,3 532,4 326,5
77 Elektriske maskiner og apparater 935,6 1 049,9 1 005,1 592,0 1 085,3 1 577,4
78 Kjøretøyer for veg 1 844,5 2 275,4 2 400,4 108,3 103,1 197,3
79 Andre transportmidler 591,3 841,9 745,1 1 861,7 1 397,6 1 040,9
81 Prefabrikerte bygninger 118,2 98,4 123,2 54,4 60,6 54,6
82 Møbler og deler 79,2 84,2 93,4 172,7 192,7 159,6
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 27,5 27,8 32,9 0,5 0,7 1,2
84 Klær og tilbehør til klær 168,1 187,9 188,0 15,4 15,2 15,2
85 Fottøy 21,5 22,3 27,9 1,9 1,3 2,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1 053,9 958,3 1 310,9 710,7 858,6 789,1
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 238,6 258,8 276,2 8,7 9,9 16,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 991,8 1 170,3 1 120,8 223,5 248,4 347,8
96 Mynter unntatt betalingsmidler 0,4 0,1 3,0 0,1 0,0 0,0
97 Gull, ikke-monetært 3,0 0,9 0,9 1,4 0,6 29,8
             
             
SD SUDAN 2,1 1,0 0,7 16,4 17,2 11,6
04 Korn og kornvarer - - - - 1,0 0,3
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,8 0,9 0,7 - - -
53 Farge- og garvestoffer - - - - 0,6 2,1
64 Papir, papp og varer - 0,0 - 0,0 3,2 4,0
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 1,4 2,3 0,8
77 Elektriske maskiner og apparater - 0,0 - 3,5 0,0 0,2
81 Prefabrikerte bygninger - - - 8,4 6,2 -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - - - 0,6 0,1 2,2
             
             
SR SURINAM 457,6 579,4 501,9 2,0 0,3 5,0
28 Malmer og avfall av metall 457,5 579,3 501,8 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,0 - 3,6
             
             
CH SVEITS 4 763,2 4 785,2 5 850,6 4 511,2 4 844,9 5 755,5
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 0,0 2,3 0,0 0,0 - 1,6
01 Kjøtt og kjøttvarer - 0,0 - 4,1 3,8 3,6
02 Meierivarer og egg 6,3 5,3 10,5 - - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 0,1 0,7 206,6 240,1 247,1
04 Korn og kornvarer 9,4 9,9 12,2 0,2 0,4 0,1
05 Grønnsaker og frukt 49,3 44,2 50,5 0,1 0,3 0,0
06 Sukker, sukkervarer og honning 3,4 4,6 3,7 - 0,1 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 175,3 247,9 261,2 0,5 1,3 0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 21,6 29,4 35,4 0,0 - 0,3
09 Forskjellige matvarer 89,9 117,7 142,1 6,4 5,7 5,5
11 Drikkevarer 21,9 18,2 49,4 2,2 1,8 1,1
12 Tobakk og tobakksvarer 147,2 58,3 30,3 0,0 - -
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 5,4 1,8 - 0,0 - 0,0
23 Rågummi 0,1 0,1 4,3 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 0,3 0,2 0,0 13,4 12,8 10,0
25 Papirmasse og papiravfall 0,0 0,0 0,0 6,0 0,7 0,7
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,8 - - 15,2 1,5 0,5
28 Malmer og avfall av metall - 101,2 14,9 7,9 543,2 355,5
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,4 1,3 3,9 1,2 - 0,0
32 Kull, koks og briketter - - - - 10,5 490,8
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 4,7 3,4 2,9 285,9 441,0 675,6
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,9 0,5 3,1 1 822,4 1 177,1 424,3
41 Animalske oljer og fett 1,0 0,0 0,0 3,5 2,0 1,1
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 7,9 60,9 88,9 - 47,9 77,2
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - 0,0 0,1 2,9 3,5 1,3
51 Organiske kjemiske produkter 74,0 116,0 143,0 171,7 72,9 62,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 7,4 3,4 8,7 50,4 57,5 174,1
53 Farge- og garvestoffer 44,3 52,1 47,9 4,9 9,0 17,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 618,4 627,3 633,9 32,1 19,9 31,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 101,7 132,1 117,0 5,2 3,5 5,6
57 Plastråstoffer 37,7 45,7 73,4 21,3 47,9 32,6
58 Plast, halvfabrikata 72,7 78,1 93,0 6,0 7,1 5,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 88,7 114,2 114,7 339,4 383,0 254,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,9 1,2 0,7 1,5 0,4 0,6
62 Varer av gummi, i.e.n. 10,6 10,9 8,4 0,6 0,8 0,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 4,1 6,5 5,2 9,0 6,8 5,3
64 Papir, papp og varer 37,4 29,0 28,6 34,6 37,8 32,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 38,3 38,9 43,1 3,0 2,6 2,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 43,2 31,0 31,4 11,3 6,3 8,4
67 Jern og stål 68,4 94,2 62,7 1,1 0,3 2,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 50,3 54,7 79,8 444,8 531,0 580,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 252,5 224,3 270,2 23,5 11,5 13,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 110,2 89,7 149,1 2,6 19,4 31,9
72 Maskiner for spesielle industrier 385,7 210,1 280,6 27,2 26,0 47,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner 104,5 56,5 57,7 4,5 27,0 11,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 382,4 343,6 369,1 21,3 14,7 12,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 48,1 60,8 49,1 8,3 7,6 7,7
76 Telekommunikasjonsapparater 68,5 92,1 83,8 82,9 71,7 64,1
77 Elektriske maskiner og apparater 391,1 347,7 370,5 71,9 47,9 40,7
78 Kjøretøyer for veg 54,5 68,8 85,5 18,1 26,4 38,0
79 Andre transportmidler 27,8 64,5 639,9 20,0 26,7 29,1
81 Prefabrikerte bygninger 9,6 8,9 10,5 1,2 0,7 1,0
82 Møbler og deler 29,7 26,0 29,1 75,2 87,5 87,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 1,9 2,7 4,0 0,2 0,4 0,9
84 Klær og tilbehør til klær 20,9 16,9 14,8 12,7 26,6 17,6
85 Fottøy 4,9 4,2 6,4 0,5 0,6 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 250,1 242,7 333,4 42,4 57,8 61,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 213,0 237,0 288,1 5,2 6,1 4,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 557,4 544,7 599,2 198,8 193,5 358,5
96 Mynter unntatt betalingsmidler - - 2,1 - - -
97 Gull, ikke-monetært 3,9 1,2 0,9 379,2 512,3 1 416,2
             
             
SE SVERIGE 59 231,6 65 303,2 68 254,7 43 094,1 55 306,5 58 150,3
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 37,7 44,9 60,8 16,4 13,4 8,7
01 Kjøtt og kjøttvarer 34,5 43,2 41,3 5,9 12,4 9,7
02 Meierivarer og egg 42,7 61,7 75,2 34,6 48,0 51,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 364,4 338,0 397,6 1 956,6 2 184,9 2 314,8
04 Korn og kornvarer 886,3 920,6 1 058,1 56,2 76,7 64,7
05 Grønnsaker og frukt 173,9 173,9 203,8 125,3 80,4 62,2
06 Sukker, sukkervarer og honning 125,4 126,2 128,9 35,1 40,5 15,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 370,0 396,6 446,7 144,8 143,0 127,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 215,0 265,2 276,5 352,8 380,7 380,3
09 Forskjellige matvarer 547,2 539,2 574,5 131,6 181,1 199,4
11 Drikkevarer 147,7 194,5 228,8 69,2 58,2 73,0
12 Tobakk og tobakksvarer 168,4 257,1 340,1 1,0 0,1 2,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 2,0 1,6 1,7 13,9 24,3 32,7
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 12,8 10,0 13,0 0,1 0,1 0,2
23 Rågummi 9,8 13,9 12,7 9,1 8,2 6,4
24 Tømmer, trelast og kork 2 323,8 2 714,7 2 595,4 429,6 453,6 513,8
25 Papirmasse og papiravfall 199,2 209,2 218,1 346,8 560,5 641,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 2,5 2,7 2,1 2,4 4,2 5,5
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 194,1 - - 79,8 121,5 136,9
28 Malmer og avfall av metall 609,4 807,2 1 022,2 237,5 551,2 626,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer 33,1 239,9 189,8 19,1 12,6 18,1
32 Kull, koks og briketter 23,9 42,8 35,5 0,7 0,7 0,8
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 5 237,4 7 063,0 5 767,0 14 033,7 21 799,8 20 042,6
34 Gass, naturlig og tilvirket 275,4 517,4 528,7 1 934,2 3 389,0 5 417,4
35 Elektrisk strøm 838,7 3 218,2 3 052,0 2 333,7 1 847,3 2 152,0
41 Animalske oljer og fett 4,3 5,8 4,1 24,3 19,0 11,0
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 312,8 265,5 327,8 183,4 196,9 242,6
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 51,9 14,1 35,9 17,8 15,4 3,6
51 Organiske kjemiske produkter 348,8 366,0 418,9 709,3 730,4 721,6
52 Uorganiske kjemiske produkter 274,4 370,2 361,7 247,7 311,4 375,4
53 Farge- og garvestoffer 982,7 963,2 1 036,2 287,2 314,8 312,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1 334,3 1 137,0 1 129,4 283,6 225,1 189,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 640,1 684,4 658,7 225,4 242,7 281,3
56 Kunstgjødsel 2) 203,6 - - 93,7 - -
57 Plastråstoffer 478,0 490,3 490,4 834,0 901,7 1 008,6
58 Plast, halvfabrikata 798,9 878,1 943,0 295,4 299,3 306,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 833,6 1 075,2 917,0 486,0 747,4 603,4
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 32,3 32,7 34,6 3,9 5,1 3,8
62 Varer av gummi, i.e.n. 443,2 452,8 452,6 80,5 78,7 88,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 1 674,7 1 807,1 1 972,5 490,1 597,4 688,4
64 Papir, papp og varer 3 239,2 3 245,6 3 665,8 583,1 643,0 482,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 421,3 431,5 429,5 156,3 142,3 169,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 1 207,4 1 230,4 1 375,1 647,4 750,4 803,3
67 Jern og stål 2 034,0 2 173,8 2 486,7 960,7 1 516,1 1 718,9
68 Metaller, unntatt jern og stål 838,8 1 024,0 1 128,4 2 562,7 4 018,7 4 457,7
69 Varer av metaller, i.e.n. 3 644,1 3 847,9 4 083,5 1 023,2 1 148,8 1 120,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr 710,9 659,1 738,4 281,7 246,8 231,0
72 Maskiner for spesielle industrier 2 083,1 2 165,1 2 493,6 739,2 691,9 693,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner 221,6 152,1 174,3 56,7 48,8 49,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 3 589,3 3 377,2 3 578,1 680,2 630,9 717,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 581,0 662,5 904,6 873,5 956,3 842,8
76 Telekommunikasjonsapparater 1 071,6 974,5 944,4 825,9 945,8 1 836,8
77 Elektriske maskiner og apparater 2 468,8 2 622,9 2 671,7 2 763,5 2 514,2 2 317,1
78 Kjøretøyer for veg 4 429,6 4 998,0 5 912,7 1 041,0 1 049,1 1 247,0
79 Andre transportmidler 1 241,7 794,9 733,6 617,3 555,0 389,8
81 Prefabrikerte bygninger 1 117,6 1 087,6 1 119,9 148,4 175,0 230,6
82 Møbler og deler 2 899,0 3 008,4 3 170,1 458,1 508,2 556,9
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 27,2 32,6 28,5 17,0 14,7 22,4
84 Klær og tilbehør til klær 274,7 273,8 279,2 265,2 301,9 403,7
85 Fottøy 74,4 83,8 102,5 93,4 67,8 72,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 656,2 646,8 741,1 289,5 317,6 317,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 222,8 232,2 223,3 55,3 68,7 67,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 4 532,1 4 330,6 4 430,2 1 123,4 1 105,9 1 374,9
93 Spesielle transaksjoner og varer 7,4 7,2 9,3 0,0 0,0 0,0
97 Gull, ikke-monetært 348,6 496,6 777,2 198,8 211,0 288,5
             
             
SZ SWAZILAND 3,7 21,8 21,9 0,0 0,0 0,1
01 Kjøtt og kjøttvarer 3,2 20,2 21,1 - - -
05 Grønnsaker og frukt 0,6 1,4 0,8 - - -
             
             
SY SYRIA 5,3 4,8 5,1 66,7 29,9 31,2
05 Grønnsaker og frukt 1,9 0,9 1,5 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 0,0 0,0 0,0 4,3 4,4 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - 6,4 3,5 4,9
53 Farge- og garvestoffer - - - 2,2 2,2 -
57 Plastråstoffer - - - 0,8 2,2 1,2
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,0 0,0 0,0 0,3 7,5 -
64 Papir, papp og varer - - - - 4,2 18,6
67 Jern og stål - - - 18,3 - 0,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - 0,0 1,2 2,0 1,4
72 Maskiner for spesielle industrier 0,3 - 0,0 1,1 0,7 0,0
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,0 0,1 16,6 0,0 0,1
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 - 0,0 0,2 0,7 1,7
78 Kjøretøyer for veg 0,0 - - 3,1 0,4 0,9
79 Andre transportmidler - - - 6,8 - -
84 Klær og tilbehør til klær 0,9 1,2 1,1 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 0,0 0,0 1,4 1,1 0,1
             
             
KR SØR KOREA 8 160,3 14 159,1 13 492,8 14 575,4 12 403,6 8 735,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 5,4 6,7 10,1 381,6 515,6 563,3
04 Korn og kornvarer 0,1 0,2 0,1 2,6 0,6 0,9
09 Forskjellige matvarer 18,0 20,1 22,4 2,1 5,1 11,7
11 Drikkevarer 0,0 0,0 0,0 1,2 0,9 1,0
25 Papirmasse og papiravfall - - - 3,8 3,5 6,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 10,0 12,7 9,5 - 0,1 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 4,2 1,6 1,6
28 Malmer og avfall av metall - 0,2 0,0 6,9 7,1 12,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer 15,5 5,1 2,4 0,7 0,2 -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 2,1 8,4 7,7 1 302,5 214,7 563,8
34 Gass, naturlig og tilvirket 1,7 2,3 2,6 - 145,7 768,0
41 Animalske oljer og fett 9,1 1,7 7,2 4,6 2,1 4,0
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - - - 1,3 3,0 2,1
51 Organiske kjemiske produkter 7,1 1,7 0,4 2,7 2,9 3,0
52 Uorganiske kjemiske produkter 35,0 36,0 3,3 275,6 356,6 572,6
53 Farge- og garvestoffer 0,6 4,2 2,0 0,1 1,6 2,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 2,4 0,6 1,5 6,3 15,2 14,5
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 4,4 3,9 3,8 14,0 17,1 17,0
56 Kunstgjødsel 2) - - - 7,7 - -
57 Plastråstoffer 9,9 10,0 21,9 21,0 17,0 24,6
58 Plast, halvfabrikata 12,0 9,2 14,8 1,3 6,4 4,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 2,0 6,8 15,2 113,3 461,5 253,4
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,7 0,7 4,0 0,0 0,0 0,3
62 Varer av gummi, i.e.n. 80,8 131,0 102,8 26,8 46,1 30,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 12,9 12,1 2,9 0,3 0,3 0,5
64 Papir, papp og varer 9,4 9,4 14,5 2,0 7,2 8,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 34,5 41,6 39,3 5,0 13,5 3,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 29,7 23,0 29,6 1,4 1,4 11,3
67 Jern og stål 108,8 65,1 149,4 380,3 381,8 391,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 2,4 1,8 2,0 318,8 386,6 456,2
69 Varer av metaller, i.e.n. 108,4 90,7 68,2 1 759,3 665,8 216,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 143,2 15,9 100,0 782,7 718,9 214,5
72 Maskiner for spesielle industrier 57,2 83,8 126,8 3 083,9 2 741,4 1 112,9
73 Metallbearbeidingsmaskiner 19,7 5,9 20,5 4,4 1,8 0,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 77,8 76,4 97,9 4 003,5 3 317,2 1 940,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 102,5 118,9 140,0 119,7 237,3 37,1
76 Telekommunikasjonsapparater 828,3 876,8 1 317,6 126,2 128,1 97,1
77 Elektriske maskiner og apparater 557,3 460,5 423,8 355,4 501,8 187,7
78 Kjøretøyer for veg 198,0 142,6 423,3 21,5 45,0 55,6
79 Andre transportmidler 5 492,6 11 721,8 10 148,6 42,3 129,5 113,7
81 Prefabrikerte bygninger 3,2 6,8 4,9 175,0 71,0 27,9
82 Møbler og deler 1,8 1,8 1,1 22,7 27,2 39,7
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,4 0,4 2,6 0,0 0,0 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 70,0 55,5 51,0 1,8 3,4 4,7
85 Fottøy 15,1 11,0 6,9 0,0 0,1 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 25,5 24,2 37,6 1 171,1 998,5 891,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 4,6 6,9 12,7 1,2 2,1 0,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 39,6 45,0 39,3 16,2 198,8 64,5
             
             
ZA SØR-AFRIKA 1 595,8 2 801,2 2 732,1 692,7 827,4 744,4
02 Meierivarer og egg 0,1 - 1,0 0,2 0,2 0,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 - 0,5 69,0 79,9 99,4
05 Grønnsaker og frukt 274,1 275,0 272,1 - 0,0 0,1
09 Forskjellige matvarer 0,7 0,4 0,3 1,1 0,0 0,3
11 Drikkevarer 49,0 48,4 43,0 0,2 0,2 0,2
12 Tobakk og tobakksvarer 4,0 2,7 - - - -
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 3,7 4,3 5,9 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 0,5 1,3 1,1 - - -
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 1,1 0,4 0,7 - 0,0 0,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 65,2 - - 0,1 0,3 0,4
28 Malmer og avfall av metall 976,7 2 101,7 1 469,4 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 6,1 15,5 37,3 1,8 0,0 -
32 Kull, koks og briketter - 12,6 - - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,0 - - 141,6 136,6 1,0
41 Animalske oljer og fett - - - 1,1 1,6 2,3
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 0,1 0,1 22,7 - - -
51 Organiske kjemiske produkter 0,5 0,1 0,3 3,2 3,1 4,0
52 Uorganiske kjemiske produkter 5,9 0,0 0,0 1,9 5,1 3,0
53 Farge- og garvestoffer 1,1 1,0 1,6 0,4 0,9 2,8
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 2,4 1,4 1,6 4,7 6,7 0,6
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 1,5 1,5 1,9 5,6 6,5 4,9
56 Kunstgjødsel 2) - - - 12,0 - -
57 Plastråstoffer 0,0 0,1 0,1 11,8 10,4 8,6
58 Plast, halvfabrikata 0,0 0,0 0,0 0,1 3,3 7,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 3,1 0,5 0,4 12,9 55,2 32,7
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,2 1,0 1,3 - - -
62 Varer av gummi, i.e.n. 3,9 3,1 4,8 2,2 0,9 5,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 0,1 0,2 0,1 1,4 1,9 0,9
64 Papir, papp og varer 0,0 0,1 0,2 11,9 14,2 20,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 3,8 5,0 6,2 4,6 2,5 2,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 3,0 2,1 2,0 1,1 2,4 1,4
67 Jern og stål 17,1 32,4 27,4 36,6 32,8 39,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 5,9 55,6 629,2 6,7 8,2 6,3
69 Varer av metaller, i.e.n. 20,2 5,2 3,3 25,4 6,2 13,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1,0 2,7 1,8 42,2 79,8 20,1
72 Maskiner for spesielle industrier 11,8 23,1 2,3 60,9 61,0 103,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 12,8 4,4 11,7 34,2 61,6 28,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,4 1,1 0,6 6,2 3,0 8,2
76 Telekommunikasjonsapparater 1,6 17,2 11,2 34,9 43,2 25,4
77 Elektriske maskiner og apparater 3,1 3,3 2,7 80,1 88,0 97,2
78 Kjøretøyer for veg 101,2 154,2 154,2 0,1 1,2 0,6
79 Andre transportmidler 1,2 2,3 2,6 9,0 0,5 15,6
81 Prefabrikerte bygninger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 4,6
82 Møbler og deler 1,3 1,8 1,3 0,2 0,2 0,4
84 Klær og tilbehør til klær 1,5 2,0 0,9 0,5 0,5 1,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 3,6 11,1 2,1 25,2 28,4 74,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 4,4 5,1 5,0 39,5 79,6 106,2
             
             
TJ TADSJIKISTAN 348,2 351,0 205,4 0,7 0,9 0,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 348,1 350,9 205,3 - - -
             
             
TW TAIWAN 3 373,6 3 979,3 4 130,5 1 248,1 2 395,4 2 200,9
01 Kjøtt og kjøttvarer - - - 1,2 1,0 0,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,9 0,5 1,5 310,4 398,4 400,1
04 Korn og kornvarer 2,7 4,3 5,6 0,2 0,2 0,3
05 Grønnsaker og frukt 0,7 1,1 1,8 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 0,1 0,2 0,0 4,8 5,4 4,1
09 Forskjellige matvarer 2,7 3,1 3,0 3,0 4,0 2,8
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå - - - 0,5 - 1,0
25 Papirmasse og papiravfall - - - 87,0 105,0 50,6
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 5,9 12,6 10,5 - - 0,0
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 16,7 26,1 23,1
28 Malmer og avfall av metall - - - 4,8 13,6 18,8
29 Animalske og vegetabilske råvarer 30,8 49,0 22,2 0,6 0,8 0,4
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 302,4
34 Gass, naturlig og tilvirket - - 0,0 - 78,9 169,1
41 Animalske oljer og fett - - - 2,9 1,6 0,8
51 Organiske kjemiske produkter 0,4 0,9 1,1 0,0 0,1 1,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 2,3 1,4 1,4 2,7 15,2 69,1
53 Farge- og garvestoffer 0,2 0,7 3,4 0,9 0,9 0,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 2,2 1,7 2,6 2,2 1,9 4,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,6 2,4 4,6 - - 0,1
57 Plastråstoffer 9,8 4,1 7,8 6,5 1,9 1,1
58 Plast, halvfabrikata 22,5 18,4 16,8 0,2 0,0 0,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 20,4 14,3 30,8 494,4 1 439,8 922,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 3,7 2,9 1,7 0,3 0,1 -
62 Varer av gummi, i.e.n. 36,2 41,9 35,9 0,2 0,0 0,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 2,2 1,7 1,9 0,3 0,3 0,0
64 Papir, papp og varer 4,6 6,8 8,2 1,9 2,5 2,5
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 33,4 23,3 25,1 0,0 0,6 0,2
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 9,3 7,8 7,3 0,4 - 0,4
67 Jern og stål 21,0 40,1 114,5 70,1 109,8 71,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 1,9 2,4 3,3 - 12,5 34,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 344,2 398,6 417,6 6,5 3,8 0,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 3,3 3,0 4,8 4,7 2,6 1,4
72 Maskiner for spesielle industrier 44,2 56,0 51,2 49,2 54,5 23,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner 36,5 27,4 28,2 0,6 0,0 -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 96,1 84,7 115,1 7,5 26,7 13,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 908,9 714,2 694,9 2,9 3,5 11,8
76 Telekommunikasjonsapparater 529,0 1 271,3 1 249,5 27,9 28,4 18,7
77 Elektriske maskiner og apparater 318,7 354,8 324,9 31,1 11,8 10,0
78 Kjøretøyer for veg 431,6 388,2 474,9 0,2 3,0 0,6
79 Andre transportmidler 4,9 0,1 0,5 68,1 0,1 2,5
81 Prefabrikerte bygninger 9,0 14,2 11,8 0,2 0,0 0,1
82 Møbler og deler 54,7 61,8 65,4 3,2 4,6 5,5
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 6,1 6,0 4,7 0,0 - -
84 Klær og tilbehør til klær 23,0 20,6 21,7 0,2 0,5 0,2
85 Fottøy 12,4 7,7 14,1 0,0 0,1 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 79,1 51,4 58,0 28,8 31,7 29,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 29,2 34,6 40,7 0,0 0,0 0,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 226,0 242,2 241,0 2,7 2,0 1,5
             
             
TZ TANZANIA 24,4 17,1 24,4 278,6 85,4 223,2
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 3,5 2,8 12,6 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 19,6 10,5 10,4 0,0 0,0 -
53 Farge- og garvestoffer - - - 1,7 0,4 0,9
56 Kunstgjødsel 2) 0,0 - - 2,9 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 0,1 0,0 0,7 14,6 50,6
62 Varer av gummi, i.e.n. - - 0,0 0,2 0,2 3,1
67 Jern og stål 0,2 - - 0,7 0,3 38,0
68 Metaller, unntatt jern og stål - - - 0,1 2,8 0,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,1 0,0 1,6 0,7 18,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr - 0,3 0,0 1,5 2,3 5,2
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,6 - 5,5 40,9 69,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,3 0,0 1,7 4,7 7,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,1 - 0,0 0,7 1,4 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 0,0 0,1 0,1 1,8 1,4
77 Elektriske maskiner og apparater - 0,0 0,0 252,8 6,5 17,0
78 Kjøretøyer for veg 0,0 - - 1,3 0,8 0,9
79 Andre transportmidler 0,1 1,4 - 2,4 0,2 0,4
81 Prefabrikerte bygninger - 0,0 - 0,8 1,0 1,9
82 Møbler og deler - 0,0 0,0 0,1 0,2 2,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - 0,0 0,0 1,9 2,6 2,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,1 0,2 0,1 1,1 2,9 0,7
             
             
TD TCHAD - 0,0 0,1 42,2 1,5 1,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer - - - 6,9 - -
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 2,1 0,0 -
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 1,9 - 0,0
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 3,0 0,0 -
78 Kjøretøyer for veg - - - 2,9 0,0 -
81 Prefabrikerte bygninger - - - 19,2 1,2 -
82 Møbler og deler - - - 3,1 - -
             
             
TH THAILAND 1 948,8 2 283,7 2 351,9 847,2 1 172,5 1 393,4
01 Kjøtt og kjøttvarer 2,3 2,6 6,8 0,1 0,2 0,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 192,8 195,0 160,2 333,2 416,5 383,5
04 Korn og kornvarer 86,7 89,0 91,3 1,7 2,1 2,8
05 Grønnsaker og frukt 133,3 128,5 126,6 - 0,0 -
06 Sukker, sukkervarer og honning 6,8 11,6 20,2 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 4,4 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 6,9 4,0 4,3 - 0,4 2,0
09 Forskjellige matvarer 31,8 40,3 42,6 1,5 0,9 1,3
11 Drikkevarer 1,5 1,8 1,7 2,0 2,3 3,0
12 Tobakk og tobakksvarer 3,4 82,8 49,3 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 1,5 2,3 2,3 - - -
25 Papirmasse og papiravfall 0,1 - - 29,4 74,9 119,5
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,4 - - 6,1 4,0 3,8
28 Malmer og avfall av metall 0,9 1,1 1,9 1,8 3,7 3,3
29 Animalske og vegetabilske råvarer 7,4 10,5 8,8 0,6 0,4 0,2
41 Animalske oljer og fett 0,6 6,1 15,3 3,0 4,2 2,4
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer - - - 0,6 0,8 2,2
51 Organiske kjemiske produkter 3,5 9,4 7,3 - 1,0 2,0
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,7 0,5 0,5 27,7 25,4 28,3
53 Farge- og garvestoffer 0,3 0,3 0,4 6,6 5,8 8,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1,0 1,2 0,9 1,9 2,3 3,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 5,3 8,8 11,5 0,1 - 0,2
56 Kunstgjødsel 2) - - - 272,2 - -
57 Plastråstoffer 1,6 2,1 0,7 12,4 10,1 6,6
58 Plast, halvfabrikata 1,3 3,5 2,4 0,0 0,1 0,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 9,7 13,4 14,4 3,9 412,1 508,6
62 Varer av gummi, i.e.n. 27,2 26,6 30,9 0,2 0,1 0,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 7,1 7,3 6,4 0,6 1,0 1,6
64 Papir, papp og varer 9,6 10,1 8,9 0,6 0,2 2,6
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 28,3 48,3 65,1 1,6 1,5 2,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 31,7 32,8 40,8 3,9 2,2 5,0
67 Jern og stål 0,4 1,8 0,2 5,4 9,2 72,3
68 Metaller, unntatt jern og stål 2,7 6,9 6,2 3,2 3,8 10,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 46,0 47,4 54,6 46,6 12,0 27,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr 18,0 14,4 17,5 1,8 2,1 11,3
72 Maskiner for spesielle industrier 7,8 14,2 21,5 14,2 3,1 77,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 84,0 99,5 208,5 6,3 50,5 26,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 167,7 172,1 137,6 1,3 1,9 1,4
76 Telekommunikasjonsapparater 303,2 290,5 340,7 24,4 24,1 25,1
77 Elektriske maskiner og apparater 63,0 97,6 65,9 7,8 40,2 13,2
78 Kjøretøyer for veg 175,4 245,6 208,5 0,4 3,3 0,3
79 Andre transportmidler 5,5 10,5 12,9 0,3 4,6 1,4
81 Prefabrikerte bygninger 12,6 8,9 12,5 0,2 0,1 0,8
82 Møbler og deler 52,1 58,0 42,8 1,2 0,3 0,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 8,6 8,8 9,3 0,1 0,0 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 144,4 175,7 178,1 0,3 0,0 0,1
85 Fottøy 90,2 106,4 112,3 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 11,9 13,2 12,4 10,7 17,1 16,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 21,2 17,7 17,4 0,2 7,5 0,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 125,2 148,7 165,9 10,3 19,9 14,1
             
             
TG TOGO - 0,1 0,0 24,8 44,2 14,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 12,9 20,1 -
66 Varer av ikke-metalliske mineraler - - - - 6,6 8,8
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 0,1 1,2 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr - 0,1 - 0,6 9,3 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - - 3,5 0,3 0,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 1,7 0,7 0,2
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 2,1 0,2 0,2
78 Kjøretøyer for veg - - - 1,6 1,4 2,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,0 2,2 0,7
             
             
TT TRINIDAD OG TOBAGO 3,7 30,4 2,2 38,9 34,0 26,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 5,3 5,5 3,9
51 Organiske kjemiske produkter 3,5 - - - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter - 30,0 - - - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - 0,0 2,8 2,1 2,6
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - 0,9 6,4 0,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - 0,4 1,7 3,5 1,2
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,6 0,7 2,1 2,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 - 0,7 6,5 3,9 6,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr - 0,1 - 1,5 - 0,4
77 Elektriske maskiner og apparater - - 0,0 7,9 6,9 0,7
79 Andre transportmidler - - - 2,2 0,1 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,2 0,2 0,3 6,2 2,7 6,3
             
             
CZ TSJEKKIA 4 217,1 4 634,9 5 192,0 6 256,7 5 977,8 8 093,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,4 0,5 0,9 43,3 73,2 134,6
04 Korn og kornvarer 15,6 14,5 17,2 - 0,0 0,0
05 Grønnsaker og frukt 0,8 0,4 0,7 1,3 1,0 1,4
06 Sukker, sukkervarer og honning 2,3 7,4 12,8 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 2,1 9,3 8,5 0,2 0,9 0,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 3,0 4,8 12,8 0,3 0,8 1,2
09 Forskjellige matvarer 23,9 18,1 19,4 18,0 18,6 20,8
11 Drikkevarer 35,1 25,4 18,8 0,3 0,1 0,1
12 Tobakk og tobakksvarer 85,0 23,7 53,9 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 4,2 5,0 3,7 1,1 0,8 0,2
25 Papirmasse og papiravfall - - - 6,1 16,4 9,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,0 - 0,6 3,6 3,8 3,4
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,1 - - 0,4 1,4 0,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer 5,0 2,8 1,1 1,5 0,0 0,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 21,2 16,5 20,4 0,5 0,4 0,3
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,0 0,0 0,0 5 403,2 4 792,4 6 291,4
41 Animalske oljer og fett - - - - 0,2 2,4
51 Organiske kjemiske produkter 3,7 4,4 5,4 2,9 2,7 2,9
52 Uorganiske kjemiske produkter 1,6 2,2 5,6 4,2 9,6 18,8
53 Farge- og garvestoffer 3,4 2,4 2,1 3,3 3,9 1,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 36,0 42,8 47,2 4,7 6,3 1,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 2,7 6,2 7,6 22,1 8,9 3,0
56 Kunstgjødsel 2) 0,1 - - 4,9 - -
57 Plastråstoffer 17,0 13,0 10,3 20,4 18,6 26,1
58 Plast, halvfabrikata 14,4 10,5 15,0 16,9 17,8 21,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 18,2 20,6 22,0 5,8 5,7 7,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 66,3 76,4 88,0 0,2 0,7 0,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 17,8 16,6 11,3 0,4 0,5 3,3
64 Papir, papp og varer 19,2 21,5 26,6 69,2 66,6 60,6
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 56,1 54,2 50,5 1,3 4,7 3,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 185,9 191,2 142,5 5,6 4,7 7,7
67 Jern og stål 463,7 262,0 460,0 105,2 146,3 133,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 21,7 6,7 6,2 215,2 388,0 620,4
69 Varer av metaller, i.e.n. 360,4 357,1 437,6 36,6 28,0 41,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr 72,8 53,1 51,5 3,7 1,6 3,6
72 Maskiner for spesielle industrier 98,6 106,5 145,6 47,1 46,2 60,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner 17,8 11,0 29,2 13,7 6,4 4,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 411,5 363,2 256,4 20,9 10,1 12,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 616,3 697,2 787,7 3,5 6,3 16,4
76 Telekommunikasjonsapparater 284,4 373,3 307,2 27,1 18,5 332,7
77 Elektriske maskiner og apparater 206,1 216,7 232,6 24,8 48,8 22,8
78 Kjøretøyer for veg 635,9 1 165,7 1 429,3 15,0 60,2 101,9
79 Andre transportmidler 23,0 13,6 18,2 11,8 3,3 2,2
81 Prefabrikerte bygninger 29,2 39,1 51,3 1,0 0,8 6,6
82 Møbler og deler 40,3 46,1 47,3 2,9 3,1 4,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 1,6 1,1 1,5 0,2 0,0 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 28,3 30,3 30,5 4,1 5,4 5,2
85 Fottøy 37,4 36,0 20,8 0,0 0,4 0,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 34,6 34,8 41,5 14,6 8,8 5,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 1,4 3,1 2,0 0,4 0,6 0,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 189,6 226,3 227,9 66,8 133,6 95,9
             
             
TN TUNISIA 275,2 241,9 269,0 72,8 119,7 92,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 5,0 6,8 5,4
05 Grønnsaker og frukt 5,0 1,8 3,0 - - -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 80,5 - - - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,0 78,0 97,6 - - -
53 Farge- og garvestoffer - 0,0 - - - 4,5
57 Plastråstoffer - 0,1 - 1,1 0,3 0,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 0,0 - 1,6 1,7 1,7
64 Papir, papp og varer 0,0 1,0 2,6 8,2 9,4 5,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,0 2,8 0,6 1,1 4,1 3,8
67 Jern og stål 0,8 1,2 0,1 4,3 44,3 42,5
68 Metaller, unntatt jern og stål - 0,0 0,0 1,2 0,3 -
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,3 0,8 0,5 3,3 1,6 0,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,0 3,2 9,0 1,3 0,6
72 Maskiner for spesielle industrier 0,2 0,4 1,7 7,2 5,8 4,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,2 0,8 0,1 2,2 12,2 1,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 2,4 0,6 0,3 0,8 0,3 0,2
76 Telekommunikasjonsapparater 4,3 1,3 1,3 20,8 0,7 0,3
77 Elektriske maskiner og apparater 2,6 3,0 3,2 1,9 1,7 0,7
79 Andre transportmidler 0,1 0,0 - - 23,5 8,2
81 Prefabrikerte bygninger 1,3 0,3 0,2 - 0,0 -
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 0,6 0,9 1,1 - - -
84 Klær og tilbehør til klær 163,6 130,8 136,1 - 0,0 -
85 Fottøy 8,2 12,7 12,2 - - -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,5 2,3 0,4 1,9 3,7 8,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,9 1,3 1,3 0,5 0,4 0,5
             
             
TM TURKMENISTAN 0,0 0,1 0,1 69,2 14,0 4,2
67 Jern og stål - - - 2,0 - 0,2
69 Varer av metaller, i.e.n. - - - - 1,5 -
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 0,6 1,6 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier - 0,0 - 0,1 3,3 1,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr - - - 66,0 0,5 0,2
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,1 5,1 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument - - - 0,2 1,5 0,9
             
             
TV TUVALU - - - 14,4 - -
79 Andre transportmidler - - - 14,4 - -
             
             
TR TYRKIA 3 470,9 3 343,1 3 880,5 4 278,9 3 161,8 5 025,9
02 Meierivarer og egg - 0,0 0,2 3,0 3,6 -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,0 1,7 1,2 311,2 418,3 433,0
04 Korn og kornvarer 28,3 26,2 25,5 0,2 0,1 0,3
05 Grønnsaker og frukt 144,4 161,9 179,7 0,3 0,8 1,0
06 Sukker, sukkervarer og honning 4,0 2,7 2,1 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,8 2,1 1,7 - - -
09 Forskjellige matvarer 23,5 18,7 27,8 - - -
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå - 0,1 0,1 14,2 30,2 29,3
24 Tømmer, trelast og kork 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 1,4
25 Papirmasse og papiravfall - - - - 21,8 61,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,1 0,5 0,8 3,3 4,3 5,4
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 5,8 - - 10,6 6,7 9,2
28 Malmer og avfall av metall 9,5 18,5 38,8 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 6,7 20,5 23,3 0,7 - 0,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 6,7 7,0 5,2 305,1 0,0 705,1
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 1 431,1 645,9 1 961,4
41 Animalske oljer og fett 50,7 36,3 30,7 83,6 88,0 106,2
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 10,8 11,6 11,6 - - -
51 Organiske kjemiske produkter 3,9 4,3 8,7 6,2 8,8 5,9
52 Uorganiske kjemiske produkter 16,6 36,2 36,5 14,4 31,1 54,4
53 Farge- og garvestoffer 0,9 0,5 3,8 24,6 15,2 13,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 9,4 21,3 37,9 1,9 2,4 2,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 1,3 2,7 4,2 0,7 0,3 1,9
56 Kunstgjødsel 2) - - - 7,5 - -
57 Plastråstoffer 0,1 0,2 0,3 132,1 205,0 259,6
58 Plast, halvfabrikata 17,0 12,3 15,0 8,1 8,9 15,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,7 1,1 1,4 7,9 20,4 23,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,2 0,3 0,4 - - 1,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 29,3 34,1 39,2 3,4 3,8 3,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 3,1 1,8 1,5 1,1 1,8 1,5
64 Papir, papp og varer 6,7 5,0 8,7 42,6 79,9 123,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 92,2 116,9 148,5 17,2 16,5 25,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 105,8 117,5 122,7 1,8 4,7 2,2
67 Jern og stål 7,7 8,4 72,6 57,1 127,8 194,4
68 Metaller, unntatt jern og stål 17,4 20,6 26,4 1 042,6 1 026,1 289,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 64,5 93,5 63,5 63,3 17,6 42,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr 8,0 77,7 6,2 61,0 16,2 84,2
72 Maskiner for spesielle industrier 42,3 38,9 42,5 262,1 48,2 74,7
73 Metallbearbeidingsmaskiner 5,8 11,3 11,9 0,4 4,8 1,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 35,3 48,6 71,5 219,0 143,9 107,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 1,2 1,6 1,1 3,2 2,7 9,4
76 Telekommunikasjonsapparater 89,8 68,4 191,6 31,1 31,2 22,1
77 Elektriske maskiner og apparater 177,9 226,7 236,3 34,9 39,1 63,9
78 Kjøretøyer for veg 368,1 535,3 651,5 30,3 19,2 22,7
79 Andre transportmidler 788,5 205,2 257,1 1,2 4,6 13,5
81 Prefabrikerte bygninger 18,2 16,7 30,6 1,9 4,8 1,0
82 Møbler og deler 47,4 52,8 62,7 1,4 1,6 2,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 5,0 8,0 16,8 0,0 - 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 1 144,4 1 196,8 1 214,8 0,2 1,8 0,9
85 Fottøy 3,4 2,4 6,0 0,1 0,0 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 5,6 7,3 6,3 25,6 34,3 58,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 59,8 59,2 131,5 8,9 18,0 189,0
             
             
DE TYSKLAND 54 873,5 57 447,4 60 984,4 91 673,5 87 186,0 95 004,8
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 31,3 26,4 13,9 1,4 1,9 1,1
01 Kjøtt og kjøttvarer 81,6 18,5 183,7 6,2 12,1 13,1
02 Meierivarer og egg 68,3 63,6 79,3 22,4 29,6 31,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 36,9 9,7 7,4 1 836,9 2 098,2 2 263,4
04 Korn og kornvarer 758,3 798,6 953,4 1,1 1,6 3,7
05 Grønnsaker og frukt 157,5 153,8 175,0 2,2 2,3 2,2
06 Sukker, sukkervarer og honning 28,3 27,4 34,5 3,4 5,5 6,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 241,9 248,2 257,1 26,3 29,2 26,8
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 201,9 199,3 209,8 18,3 22,2 7,3
09 Forskjellige matvarer 227,1 233,9 239,4 21,9 22,9 37,9
11 Drikkevarer 279,6 293,7 329,3 92,8 95,4 92,0
12 Tobakk og tobakksvarer 58,8 68,6 70,7 16,4 0,3 0,8
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå 0,0 0,1 2,5 0,1 0,6 0,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 13,8 14,0 14,7 0,1 0,1 0,0
23 Rågummi 27,7 24,1 16,1 0,7 0,6 0,8
24 Tømmer, trelast og kork 74,2 84,6 81,9 157,2 252,7 320,0
25 Papirmasse og papiravfall 15,6 24,0 32,6 637,7 1 068,1 1 328,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 7,4 4,9 5,2 0,5 0,4 1,3
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 201,0 - - 358,6 367,0 434,6
28 Malmer og avfall av metall 329,8 534,5 563,1 324,1 698,9 1 149,3
29 Animalske og vegetabilske råvarer 155,9 391,8 408,5 14,8 9,2 16,0
32 Kull, koks og briketter 55,8 71,1 24,5 1 145,2 536,2 290,3
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 165,7 341,0 311,1 18 721,3 15 736,8 14 108,7
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,7 14,0 1,2 44 514,9 42 563,9 51 670,7
41 Animalske oljer og fett 24,6 16,0 11,2 9,1 13,1 20,4
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 39,7 60,7 80,4 67,5 47,2 0,9
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 33,6 36,3 38,5 17,8 17,7 24,5
51 Organiske kjemiske produkter 635,0 838,3 756,0 760,1 1 162,1 1 091,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 1 292,0 1 346,0 1 054,8 1 102,8 1 331,1 1 670,9
53 Farge- og garvestoffer 393,0 436,6 499,4 93,4 91,2 151,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 1 738,2 2 094,9 1 934,4 1 036,9 738,2 686,7
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 475,8 521,6 513,9 43,5 48,0 56,7
56 Kunstgjødsel 2) 389,5 - - 18,6 - -
57 Plastråstoffer 665,6 738,0 770,2 371,5 460,8 404,1
58 Plast, halvfabrikata 594,6 624,9 685,4 48,1 52,5 65,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 1 134,1 1 642,9 1 851,7 2 294,0 1 521,9 1 027,5
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 17,5 17,2 18,9 2,8 3,8 3,0
62 Varer av gummi, i.e.n. 624,4 647,0 709,8 22,6 13,8 9,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 381,7 391,6 470,8 80,0 51,4 29,6
64 Papir, papp og varer 1 014,4 1 014,2 1 001,8 1 250,9 1 211,3 972,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 370,2 385,4 447,2 84,1 79,7 83,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 865,3 863,9 854,7 157,8 91,6 109,2
67 Jern og stål 1 601,9 1 371,4 2 015,4 1 130,3 1 566,4 1 819,9
68 Metaller, unntatt jern og stål 598,4 845,0 1 077,4 6 473,0 8 481,8 8 818,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 2 444,4 2 225,5 2 590,2 309,1 237,5 273,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr 1 369,9 1 142,4 1 276,0 253,2 186,1 262,3
72 Maskiner for spesielle industrier 2 958,9 2 888,8 3 160,4 1 135,3 813,6 774,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner 359,9 236,3 301,5 30,9 13,4 53,5
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 5 828,2 4 046,0 4 626,4 706,7 650,2 735,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 1 037,5 890,6 657,1 104,0 64,1 57,5
76 Telekommunikasjonsapparater 902,2 691,4 623,8 366,1 325,0 284,5
77 Elektriske maskiner og apparater 3 860,9 3 743,3 3 930,5 630,3 574,0 598,3
78 Kjøretøyer for veg 13 642,6 17 634,2 19 064,8 1 063,3 1 135,5 1 105,4
79 Andre transportmidler 961,0 1 183,5 726,8 2 391,1 901,6 342,6
81 Prefabrikerte bygninger 380,8 321,8 356,4 101,0 89,2 85,7
82 Møbler og deler 485,6 457,7 497,4 478,6 504,3 475,5
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 23,6 24,9 23,4 1,3 1,9 1,8
84 Klær og tilbehør til klær 183,9 160,3 157,0 36,2 30,5 47,6
85 Fottøy 150,1 137,3 160,8 2,9 2,7 2,7
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1 430,8 1 348,4 1 438,5 526,4 488,7 502,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 239,7 229,8 222,5 4,5 3,4 5,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 2 481,5 2 520,2 2 331,1 428,0 434,0 359,8
93 Spesielle transaksjoner og varer 0,5 0,8 2,0 0,0 - -
96 Mynter unntatt betalingsmidler 1,4 0,5 18,5 20,9 16,1 18,3
97 Gull, ikke-monetært 21,5 26,3 12,5 94,2 174,6 165,9
             
             
US U S A 25 523,9 25 655,2 27 242,0 36 047,5 38 999,6 49 858,5
00 Levende dyr, utenom gruppe 03 5,3 12,1 6,8 - 0,7 0,5
01 Kjøtt og kjøttvarer 0,2 1,7 1,6 0,1 1,9 1,1
02 Meierivarer og egg 0,2 1,3 0,7 280,2 253,7 234,4
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 188,9 197,4 171,6 1 621,9 2 505,8 1 539,5
04 Korn og kornvarer 27,6 28,0 58,6 7,9 12,2 10,0
05 Grønnsaker og frukt 479,0 453,6 497,0 6,3 0,2 2,5
06 Sukker, sukkervarer og honning 7,1 8,4 8,8 0,2 0,2 0,2
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 10,8 12,5 14,3 1,5 1,6 2,7
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 54,2 32,6 15,7 0,2 4,0 7,9
09 Forskjellige matvarer 93,3 96,3 133,1 88,7 103,8 119,3
11 Drikkevarer 75,7 68,0 82,7 120,1 154,5 160,4
12 Tobakk og tobakksvarer 2,8 7,5 11,2 0,0 0,1 0,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 58,9 48,0 34,3 0,1 - -
23 Rågummi 11,1 12,1 8,5 0,0 0,1 0,2
24 Tømmer, trelast og kork 47,6 47,3 49,9 1,6 2,0 2,0
25 Papirmasse og papiravfall 0,9 0,5 0,1 3,6 3,3 0,7
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,7 1,1 0,6 0,2 0,4 0,4
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 17,7 - - 13,4 21,1 41,9
28 Malmer og avfall av metall 274,1 266,7 401,2 2,1 2,3 6,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer 40,7 35,2 27,9 8,1 10,4 7,1
32 Kull, koks og briketter 41,8 123,9 138,1 - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . 1 213,5 567,6 2 039,9 17 044,8 15 816,9 31 663,4
34 Gass, naturlig og tilvirket 0,7 1,3 6,3 2 013,3 1 965,2 1 516,9
41 Animalske oljer og fett 62,0 184,3 150,5 178,1 219,5 153,0
43 Bearbeidde oljer og fettstoffer 0,0 0,0 0,2 43,0 66,5 84,3
51 Organiske kjemiske produkter 1 324,1 1 613,0 690,5 294,6 331,1 326,3
52 Uorganiske kjemiske produkter 1 607,5 1 134,3 754,9 488,9 559,9 563,2
53 Farge- og garvestoffer 53,2 49,2 37,5 23,9 32,7 38,2
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 465,5 839,6 812,2 355,0 360,2 343,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 385,3 418,0 415,1 54,1 60,6 57,3
56 Kunstgjødsel 2) 2,1 - - 227,7 - -
57 Plastråstoffer 99,8 107,6 118,4 89,3 62,7 60,8
58 Plast, halvfabrikata 78,7 80,0 94,0 11,8 11,7 15,3
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 485,1 611,3 751,1 1 508,8 1 887,5 1 110,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 4,8 8,6 5,7 16,6 4,8 1,2
62 Varer av gummi, i.e.n. 127,0 148,8 173,9 19,3 76,9 81,1
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 19,5 17,2 13,0 48,2 33,0 26,7
64 Papir, papp og varer 69,1 73,5 68,7 536,0 642,5 501,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 90,5 90,3 102,2 62,7 47,4 51,4
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 81,2 130,6 110,7 37,2 19,0 11,2
67 Jern og stål 181,8 168,1 239,5 443,4 745,5 602,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 50,3 41,1 154,7 1 522,3 3 276,3 2 481,1
69 Varer av metaller, i.e.n. 469,3 473,4 514,5 577,7 565,7 479,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 2 827,2 1 905,4 1 970,7 580,9 535,5 480,2
72 Maskiner for spesielle industrier 1 298,9 1 061,7 1 449,1 756,5 582,2 505,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner 59,7 29,2 53,7 11,8 8,3 10,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1 154,9 1 017,9 1 218,9 1 217,7 784,6 756,6
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 736,9 744,2 762,1 128,4 87,9 105,2
76 Telekommunikasjonsapparater 1 051,3 939,8 751,4 1 204,1 1 768,1 970,3
77 Elektriske maskiner og apparater 1 320,8 1 254,5 1 282,4 457,8 472,4 1 045,8
78 Kjøretøyer for veg 985,4 968,9 1 124,7 49,2 36,8 93,9
79 Andre transportmidler 4 088,5 5 780,2 5 919,9 488,8 1 683,7 946,8
81 Prefabrikerte bygninger 31,4 38,8 46,9 9,9 15,9 32,9
82 Møbler og deler 43,5 22,3 31,8 312,2 367,8 294,9
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 16,7 19,3 19,3 4,9 9,9 6,9
84 Klær og tilbehør til klær 98,1 100,1 104,9 19,3 22,4 18,7
85 Fottøy 18,2 19,2 20,1 0,9 0,6 0,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 1 564,2 1 877,2 2 150,6 1 237,3 1 155,7 1 238,1
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 157,6 171,1 159,1 14,8 11,3 102,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 1 759,9 1 480,6 1 236,7 1 800,1 1 592,3 942,4
96 Mynter unntatt betalingsmidler 0,3 4,7 16,7 0,0 0,0 0,1
97 Gull, ikke-monetært 0,5 7,2 6,0 - - -
             
             
UG UGANDA 9,5 7,8 6,9 18,8 15,2 7,1
05 Grønnsaker og frukt 0,4 0,7 1,2 - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 7,8 5,3 5,1 - 0,0 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 7,1 0,1 0,4
72 Maskiner for spesielle industrier - - 0,0 1,6 0,1 0,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,0 0,0 - 1,2 - 0,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 0,2
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,1 - 2,3 0,9 1,3
78 Kjøretøyer for veg - - - 0,0 0,1 1,1
81 Prefabrikerte bygninger - - - 2,3 11,4 0,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. - 0,0 0,0 0,2 0,3 1,2
             
             
UA UKRAINA 1 062,9 922,5 923,6 1 393,2 1 219,1 1 412,1
01 Kjøtt og kjøttvarer - - 0,1 10,5 17,5 18,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 1 300,0 1 059,6 1 182,9
04 Korn og kornvarer 20,0 2,3 1,6 0,1 - 0,1
05 Grønnsaker og frukt 0,1 0,2 1,3 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 135,2 98,4 96,9 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 0,8 1,5 4,5 0,0 - 0,0
32 Kull, koks og briketter - - 6,8 - - -
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 22,6 - - - - -
51 Organiske kjemiske produkter 0,2 0,0 - 5,0 5,3 6,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 116,7 186,3 469,0 5,7 21,5 34,7
53 Farge- og garvestoffer - 0,4 0,7 5,6 3,2 8,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 0,0 0,0 0,0 1,4 5,0 5,8
56 Kunstgjødsel 2) 10,1 - - - - -
57 Plastråstoffer - - - 2,5 32,1 47,4
58 Plast, halvfabrikata 0,2 0,2 0,2 1,9 4,0 34,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - 2,5 0,3 0,6 0,2 0,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 0,7 2,8 2,1 0,0 - -
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 12,7 10,7 4,1 1,3 0,5 0,7
64 Papir, papp og varer 0,0 3,8 0,2 1,3 3,2 2,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 3,9 6,7 3,7 0,4 0,8 0,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 0,1 0,3 1,1 - - 0,0
67 Jern og stål 20,9 6,9 32,8 3,0 0,4 0,7
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,1 - - 0,5 0,6 4,6
69 Varer av metaller, i.e.n. 2,7 0,9 3,3 12,4 1,0 15,5
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 18,1 0,1 0,1 0,8 0,2
72 Maskiner for spesielle industrier 0,8 1,0 2,4 4,4 2,2 15,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,6 0,1 0,1 - - -
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 4,2 2,6 5,5 9,9 3,9 8,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 1,3 2,7 3,4 0,1 0,0 0,5
76 Telekommunikasjonsapparater 0,3 0,2 0,0 1,0 0,9 1,9
77 Elektriske maskiner og apparater 1,8 6,8 5,9 11,8 11,9 9,1
78 Kjøretøyer for veg 1,5 2,7 2,6 0,4 1,9 2,8
79 Andre transportmidler 573,0 419,5 102,9 3,0 37,0 2,6
81 Prefabrikerte bygninger 0,3 0,2 0,4 1,2 0,4 1,4
82 Møbler og deler 9,1 13,9 30,4 0,1 0,4 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 69,1 64,2 69,2 - 0,0 0,3
85 Fottøy 0,2 0,7 3,6 - 0,0 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,2 0,8 0,2 3,4 0,8 1,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 1,0 1,0 0,2 - 1,8 -
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 50,9 63,9 67,0 3,4 1,2 5,8
             
             
HU UNGARN 2 210,4 2 101,5 2 224,5 528,9 436,4 456,2
01 Kjøtt og kjøttvarer 2,6 2,7 3,1 0,1 0,1 0,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,3 1,2 1,7
04 Korn og kornvarer 1,5 2,1 0,5 - - -
05 Grønnsaker og frukt 13,5 13,9 13,0 0,1 0,1 0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 2,8 5,1 9,4 0,0 - 0,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 9,7 16,7 18,1 2,0 - -
09 Forskjellige matvarer 3,9 5,3 4,4 0,4 0,1 0,1
11 Drikkevarer 17,3 18,1 14,2 - - -
12 Tobakk og tobakksvarer - 1,1 23,2 - - -
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 4,5 5,1 4,7 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 1,6 1,5 0,1 3,9 3,5 4,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,0 - - 0,6 1,1 2,5
41 Animalske oljer og fett - 0,0 0,0 0,5 1,2 1,0
51 Organiske kjemiske produkter 2,4 2,9 1,2 3,0 0,3 1,2
52 Uorganiske kjemiske produkter 12,9 12,7 13,8 11,6 7,4 9,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 130,2 135,1 157,5 9,0 3,2 1,6
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 7,1 8,7 7,8 3,3 11,0 21,0
56 Kunstgjødsel 2) - - - 6,8 - -
57 Plastråstoffer 1,4 0,6 0,0 13,1 3,7 6,2
58 Plast, halvfabrikata 3,3 1,9 2,2 2,7 4,2 1,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,6 0,7 1,8 0,6 1,2 1,4
62 Varer av gummi, i.e.n. 27,5 12,9 33,0 0,3 0,2 0,1
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 15,5 15,2 18,7 0,5 1,0 0,1
64 Papir, papp og varer 11,5 21,7 27,5 28,3 27,5 28,9
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 19,9 23,5 37,7 0,2 0,1 1,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 16,9 5,0 9,3 1,0 0,7 1,9
67 Jern og stål 2,2 2,4 3,6 18,6 12,4 7,2
68 Metaller, unntatt jern og stål 46,0 55,7 51,5 155,6 186,9 202,9
69 Varer av metaller, i.e.n. 49,9 35,7 45,3 2,4 5,7 9,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 13,8 10,4 12,2 0,1 5,1 0,3
72 Maskiner for spesielle industrier 24,9 24,2 45,7 9,7 4,1 9,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner 1,6 1,6 1,1 0,0 0,1 0,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 67,3 97,2 96,3 5,3 5,0 20,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 137,1 113,3 100,0 1,7 0,9 2,7
76 Telekommunikasjonsapparater 730,9 626,3 522,7 64,6 59,8 31,2
77 Elektriske maskiner og apparater 331,1 341,3 377,4 32,4 29,8 31,0
78 Kjøretøyer for veg 92,3 112,3 105,5 3,6 2,6 4,3
79 Andre transportmidler 0,3 16,5 127,0 94,3 9,3 7,7
81 Prefabrikerte bygninger 13,9 19,4 17,4 0,3 0,1 0,1
82 Møbler og deler 37,3 34,2 39,6 1,2 0,8 1,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 3,6 6,6 10,4 0,0 0,8 0,0
84 Klær og tilbehør til klær 59,5 68,1 50,9 0,1 0,6 0,2
85 Fottøy 14,1 14,5 19,7 0,0 - 0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 46,7 102,1 106,0 2,7 9,1 5,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 4,3 0,3 0,4 0,0 0,1 0,9
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 225,7 104,8 89,6 45,2 35,3 37,7
             
             
UY URUGUAY 301,3 331,4 352,9 32,2 24,5 31,1
01 Kjøtt og kjøttvarer 40,5 71,7 85,5 - - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 0,8 0,1 0,2 0,6 0,7 1,8
04 Korn og kornvarer 0,2 0,2 2,2 0,0 0,0 0,0
05 Grønnsaker og frukt 5,2 4,8 6,6 - - -
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 30,4 14,5 10,6 - - -
09 Forskjellige matvarer 5,8 - 0,0 0,0 - -
24 Tømmer, trelast og kork 210,8 224,7 229,4 - - -
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd - - 1,3 - - -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) - - - - 1,8 -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,5 3,9 3,6 - - -
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter - - - 1,0 0,3 0,1
56 Kunstgjødsel 2) - - - 2,4 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - 3,4 2,7 3,8 3,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 2,0 4,5 0,7 6,3 2,6 2,6
67 Jern og stål 0,2 0,3 0,2 1,4 0,1 0,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,6 - 0,0 3,3 0,6 0,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,0 - 3,1 1,8 4,7
72 Maskiner for spesielle industrier 0,0 0,0 0,0 2,3 1,9 3,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 1,3 0,1 0,0 1,6 1,3 5,8
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,1 0,1 0,2 1,1 0,5
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4 2,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,1 0,0 0,1 0,8 5,6 0,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 1,5
93 Spesielle transaksjoner og varer 0,0 4,4 6,1 - - -
             
             
UZ USBEKISTAN 2,0 0,1 0,4 15,2 16,0 8,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 2,5 7,8 7,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 1,8 0,1 0,1 - - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 5,8 1,2 -
76 Telekommunikasjonsapparater 0,1 - - 5,0 5,9 0,7
             
             
VU VANUATU - - - 1,1 - 0,0
             
             
VE VENEZUELA 76,2 118,2 66,6 293,0 167,6 135,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 1,3 - 0,0 19,3 21,1 15,7
28 Malmer og avfall av metall 58,8 - - - - -
32 Kull, koks og briketter 12,3 - - - - -
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter . - 4,6 3,8 135,9 - -
51 Organiske kjemiske produkter 2,2 - - - 0,4 0,2
53 Farge- og garvestoffer - - 0,0 9,9 16,9 41,2
57 Plastråstoffer - - - 2,3 - -
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - 0,0 2,3 3,8 6,8
64 Papir, papp og varer - - - 1,8 2,5 1,0
68 Metaller, unntatt jern og stål 1,2 112,9 61,9 - - -
69 Varer av metaller, i.e.n. 0,0 0,2 - 3,0 0,5 4,7
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 - - 0,5 1,5 1,0
72 Maskiner for spesielle industrier 0,1 0,0 - 1,5 3,3 0,4
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 0,1 - 0,0 0,8 1,0 12,3
76 Telekommunikasjonsapparater 0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 1,5
77 Elektriske maskiner og apparater 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 2,7
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,0 0,0 0,1 5,7 6,6 2,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,0 0,0 0,0 103,9 104,3 43,3
             
             
EH VEST-SAHARA 77,9 21,9 - - - -
41 Animalske oljer og fett 77,9 21,9 - - - -
             
             
PS VESTBREDDEN/GAZASTRIPE 0,3 3,8 3,8 0,2 0,1 0,3
05 Grønnsaker og frukt 0,3 3,7 3,6 - - -
             
             
VN VIETNAM 1 053,7 1 888,9 1 366,8 606,0 1 265,0 1 115,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr 49,0 67,5 110,4 122,6 223,4 560,3
04 Korn og kornvarer 2,1 2,6 2,2 - 0,1 -
05 Grønnsaker og frukt 48,2 53,5 61,6 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 8,2 7,5 15,4 - - -
09 Forskjellige matvarer 1,8 2,2 1,7 0,2 0,4 0,2
23 Rågummi 0,5 1,3 4,7 - - -
24 Tømmer, trelast og kork 1,6 - 0,9 - - -
25 Papirmasse og papiravfall - - - 1,4 4,4 11,1
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 0,0 - - 9,8 7,3 10,4
29 Animalske og vegetabilske råvarer 1,1 1,9 3,2 0,4 0,3 -
51 Organiske kjemiske produkter 0,0 - 0,0 1,1 0,7 2,5
52 Uorganiske kjemiske produkter 0,0 - - 9,5 16,6 12,8
53 Farge- og garvestoffer 0,0 0,0 0,0 1,7 4,1 2,7
56 Kunstgjødsel 2) - - - 7,2 - -
57 Plastråstoffer 0,0 - 0,0 2,9 5,1 3,5
58 Plast, halvfabrikata 3,5 4,0 6,3 0,7 0,3 0,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 0,6 0,6 0,8 9,1 79,0 83,8
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn 1,9 2,5 1,1 - - -
62 Varer av gummi, i.e.n. 1,5 1,5 1,1 0,2 0,3 0,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 7,0 8,3 6,5 0,0 0,0 0,0
64 Papir, papp og varer 12,5 14,1 11,0 0,1 0,0 0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 33,5 42,2 54,8 2,9 4,5 6,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 25,6 22,4 20,4 1,0 1,0 0,6
67 Jern og stål 0,6 0,2 1,2 12,2 29,9 9,6
68 Metaller, unntatt jern og stål 0,3 0,0 0,1 1,2 1,6 3,0
69 Varer av metaller, i.e.n. 28,2 34,6 27,2 10,2 3,3 49,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr 0,0 0,1 0,1 67,6 132,8 64,9
72 Maskiner for spesielle industrier 11,4 5,5 5,5 47,7 52,9 77,6
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 5,3 8,7 10,5 234,9 203,7 137,7
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 17,4 22,1 40,8 0,7 1,0 3,8
76 Telekommunikasjonsapparater 10,3 5,5 6,2 5,9 10,7 21,7
77 Elektriske maskiner og apparater 2,9 4,1 7,7 26,9 31,7 25,2
78 Kjøretøyer for veg 7,9 4,9 8,4 7,7 - 1,4
79 Andre transportmidler 0,8 718,8 0,0 5,7 427,1 5,4
81 Prefabrikerte bygninger 2,7 2,9 2,6 0,8 2,0 0,9
82 Møbler og deler 140,8 138,1 134,7 0,4 0,7 0,9
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 44,0 58,7 72,5 0,0 - -
84 Klær og tilbehør til klær 168,9 208,1 254,3 0,2 0,1 0,1
85 Fottøy 367,7 397,9 445,1 0,0 0,0 -
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 0,2 0,7 0,8 9,4 15,5 12,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 0,7 0,5 1,1 0,1 0,1 0,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 44,5 44,3 45,5 1,3 2,0 3,6
             
             
ZM ZAMBIA 3,9 4,9 3,1 6,9 8,9 3,0
05 Grønnsaker og frukt 2,8 1,6 1,9 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 1,0 1,2 1,2 - - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier - 1,4 - - - -
58 Plast, halvfabrikata - - - 0,6 2,0 0,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr - - - 3,9 - -
77 Elektriske maskiner og apparater - - - 0,8 5,1 0,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 0,1 0,0 0,0 0,5 1,1 0,0
             
             
ZW ZIMBABWE 23,1 41,1 11,3 3,2 2,0 5,2
05 Grønnsaker og frukt 10,5 8,1 7,7 - - -
28 Malmer og avfall av metall 5,9 29,3 - - - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 3,5 2,8 2,4 - - -
52 Uorganiske kjemiske produkter 2,2 - - - - -
57 Plastråstoffer - - - 1,3 1,1 2,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt - - - 0,5 0,6 1,7
             
             
AT ØSTERRIKE 4 329,6 3 709,2 3 650,2 3 997,2 4 527,1 5 516,7
01 Kjøtt og kjøttvarer 0,5 0,1 3,1 0,0 - 0,2
02 Meierivarer og egg 0,0 3,4 4,9 - - -
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr - - - 44,6 58,2 36,1
04 Korn og kornvarer 34,3 42,5 44,8 0,5 0,5 0,7
05 Grønnsaker og frukt 20,9 17,4 36,9 - - -
06 Sukker, sukkervarer og honning 4,6 1,2 0,9 0,4 - -
07 Kaffe, te, kakao, krydderier 13,8 8,8 8,5 1,7 - 0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn) 5,5 5,7 20,6 - 0,0 0,0
09 Forskjellige matvarer 2,6 3,2 7,7 4,1 0,2 0,1
11 Drikkevarer 71,3 45,6 39,3 0,1 1,2 0,3
22 Oljefrø og oljeholdige frukter 1,9 2,0 2,7 - - -
23 Rågummi 5,9 0,3 0,5 0,0 0,0 -
24 Tømmer, trelast og kork 5,0 4,8 3,1 23,1 6,3 3,9
25 Papirmasse og papiravfall - - - 0,1 2,6 5,7
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd 0,8 1,8 1,3 0,0 0,1 -
27 Rågjødningsstoffer og råmineraler 1) 2,0 - - 13,7 18,1 37,4
28 Malmer og avfall av metall 2,3 4,3 11,0 0,9 - -
29 Animalske og vegetabilske råvarer 0,2 1,8 2,1 0,2 - 0,3
34 Gass, naturlig og tilvirket - - - 2 227,5 2 320,7 3 247,3
41 Animalske oljer og fett 0,8 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5
42 Vegetabilske oljer og fettstoffer 2,0 1,7 1,6 0,0 - -
51 Organiske kjemiske produkter 16,1 14,5 12,6 4,7 15,2 26,1
52 Uorganiske kjemiske produkter 2,4 1,1 1,3 6,1 6,7 12,7
53 Farge- og garvestoffer 7,7 9,5 11,3 5,7 10,1 19,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter 55,2 93,2 129,5 122,7 230,3 190,8
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 5,0 8,9 10,0 1,7 1,9 4,2
57 Plastråstoffer 32,2 113,6 140,2 47,5 28,0 30,2
58 Plast, halvfabrikata 41,3 50,5 55,1 19,4 12,8 15,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt 35,2 39,2 40,0 22,1 115,4 23,8
62 Varer av gummi, i.e.n. 19,8 18,7 26,2 7,2 0,3 0,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler) 30,2 32,0 33,3 1,9 1,4 1,1
64 Papir, papp og varer 58,2 52,2 43,1 100,7 107,1 106,2
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 66,8 65,0 67,1 3,7 9,4 12,3
66 Varer av ikke-metalliske mineraler 50,4 62,6 56,4 44,8 16,3 15,4
67 Jern og stål 163,7 154,7 184,4 1,2 1,7 4,1
68 Metaller, unntatt jern og stål 94,2 115,7 113,4 876,1 1 200,5 1 372,3
69 Varer av metaller, i.e.n. 252,5 234,2 263,4 19,2 16,7 9,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr 116,6 72,4 77,7 2,8 1,3 1,7
72 Maskiner for spesielle industrier 268,9 231,0 233,8 57,3 50,4 58,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner 64,1 38,7 26,9 5,5 1,9 3,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr 529,3 385,4 408,2 16,0 14,9 19,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 31,4 38,2 62,3 2,9 5,1 4,6
76 Telekommunikasjonsapparater 46,6 107,2 34,2 30,4 15,0 14,4
77 Elektriske maskiner og apparater 446,4 425,3 468,2 124,9 70,7 62,2
78 Kjøretøyer for veg 233,6 169,8 213,0 38,1 49,6 25,0
79 Andre transportmidler 942,0 382,5 25,8 1,3 1,6 3,2
81 Prefabrikerte bygninger 47,9 53,0 70,3 4,1 3,2 1,3
82 Møbler og deler 17,6 13,1 21,0 50,5 46,3 45,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende 1,2 1,5 1,3 0,0 0,0 0,1
84 Klær og tilbehør til klær 52,8 43,2 43,1 5,2 5,0 6,2
85 Fottøy 4,9 7,7 12,7 0,0 0,4 0,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument 51,3 53,5 59,9 12,5 20,7 21,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur 17,4 17,9 17,6 0,9 1,0 1,5
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n. 330,4 400,9 414,7 42,2 56,9 71,4
97 Gull, ikke-monetært 19,7 54,6 80,0 - - 0,5