Statistisk sentralbyrå


Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

1   Medlemmer i trus-1 og livssynssamfunn2 utanfor Den norske kyrkja. 1971-2001. Absolutte tal og prosent
  Medlemmer3 Prosent
  1971 1980 1990 1999 2000 2001 1971 1999 2000 2001
Medlemmer i registrerte trussamfunn i alt 111 263 128 184 185 735 238 354 254 854 268 097 100,0 100,0 100,0 100,0
Adventistsamfunnet 6 090 6 595 6 631 6 096 5 998 5 853 5,5 2,6 2,4 2,2
Buddhistforbundet .. .. 3 012 6 779 7 031 8 020 .. 2,8 2,8 3,0
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg 18 984 19 357 20 360 20 899 21 163 21 303 17,1 8,8 8,3 7,9
Den greske ortodokse kyrkja .. .. 1 222 1 915 2 315 3 279 .. 0,8 0,9 1,2
Den romersk-katolske kyrkja 9 366 13 923 26 580 40 203 42 598 42 546 8,4 16,9 16,7 15,9
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn 3 618 3 744 3 510 3 455 3 438 3 762 3,3 1,4 1,3 1,4
Det Mosaiske Trussamfunn 855 915 1 000 1 041 1 015 992 0,8 0,4 0,4 0,4
Det norske Baptistsamfunn 11 880 12 098 11 836 10 404 10 352 10 385 10,7 4,4 4,1 3,9
Det Norske Misjonsforbund 3 804 5 510 7 416 8 182 8 309 8 445 3,4 3,4 3,3 3,1
Guds menighet 1 519 1 452 1 393 1 116 1 051 1 028 1,4 0,5 0,4 0,4
Hinduistiske trussamfunn .. .. .. 293 1 303 2 443 .. 1,0 0,5 0,9
Islamske trussamfunn .. 1 006 19 189 45 145 49 633 62 051 .. 18,9 19,5 23,1
Jehovas vitner i Noreg .. .. 14 749 15 083 15 055 14 812 .. 6,3 5,9 5,5
Kristensamfundet .. .. 1 389 2 003 2 172 2 301 .. 0,8 0,9 0,9
Kristne senter .. .. 619 3 170 3 222 3 302 .. 1,3 1,3 1,2
Metodistkyrkja i Noreg 17 622 17 120 15 447 13 204 13 130 12 918 15,8 5,5 5,1 4,8
Pinsemenigheiter 35 874 42 518 43 471 44 094 45 006 43 019 32,2 18,5 17,7 16,0
Sikh .. .. 1 078 158 1 772 1 974 .. 0,1 0,7 0,7
Utanlandsk evangelisk samfunn .. .. .. .. .. 5 725 .. .. .. 2,1
Andre registrerte trussamfunn 1 651 2 567 4 968 13 538 18 703 13 939 1,5 5,7 7,3 5,2
Medlemmer i uregistrerte trussamfunn i alt .. .. 11 910 29 353 31 757 23 962 .. 100,0 100,0 100,0
Dei frie evangeliske forsamlingar .. .. 2 054 3 605 3 702 3 835 .. 12,3 11,7 16,0
Islamske trussamfunn .. .. .. 6 048 6 825 702 .. 20,6 21,5 2,9
Pinsemenigheiter .. .. 1 721 1 224 1 193 986 .. 4,2 3,8 4,1
Andre uregistrerte trussamfunn .. .. 8 135 18 476 20 037 18 439 .. 62,9 63,1 77,0
Medlemmer i livssynssamfunn i alt .. .. 49 428 68 253 67 950 70 363 .. 100,0 100,0 100,0
Human-Etisk Forbund .. .. 49 428 68 253 67 950 70 363 .. 100,0 100,0 100,0
1  Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2001, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menigheitstilhøyrige medlemmer.
2  Livssynssamfunn med statstilskott for 2001, jf. lov om tilskott til livssynssamfunn av 12. juni 1981. F.o.m. 1985 er barn under 15 år medrekna.
3  Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.

Standardtegn i tabeller