19    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvinner. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
NÆRING Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
00-99 I ALT 79 739 6 266 75 056 156 8,0 8,2 8,7 8,2
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 357 - 337 -43 5,1 5,6 5,3 5,3
   01 Jordbruk, jakt og viltstell 288 11 271 -25 4,8 5,2 5,0 5,0
   02 Skogbruk 13 -4 16 1 6,1 6,0 6,5 8,1
   03 Fiske og fangst 56 -7 50 -19 6,7 7,7 7,1 6,9
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 316 92 264 32 4,7 4,6 6,2 5,2
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 28 -3 30 7 7,7 6,2 7,1 7,6
15-37 INDUSTRI 5 526 259 4 857 -385 8,4 8,6 9,3 8,4
   15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1 852 202 1 661 -57 9,0 9,6 10,4 9,5
   16 Tobakksindustri 20 7 17 3 8,9 9,9 14,3 12,3
   17 Tekstilindustri 201 13 176 -23 9,4 10,3 11,6 10,4
   18 Bekledningsindustri 65 -10 49 -22 8,8 8,6 8,3 6,5
   19 Beredning av lær 17 7 15 -2 6,8 11,3 11,6 10,6
   20 Trelast- og trevareindustri 187 -14 157 -32 9,5 9,1 9,2 7,8
   21 Treforedling 120 -22 118 8 9,7 7,9 9,1 9,2
   22 Forlag og grafisk industri 737 -27 687 -42 7,7 7,4 7,8 7,3
   23 Oljeraffinering 10 - 10 2 4,7 4,1 4,9 4,7
   24 Kjemisk industri 356 18 270 -31 7,3 6,6 7,8 6,1
   25 Gummivare- og plastindustri 114 -8 97 -31 9,8 10,6 10,6 9,1
   26 Mineralproduktindustri 123 -1 115 - 7,9 7,5 8,4 8,2
   27 Metallindustri 113 -9 112 4 7,4 6,7 7,5 7,6
   28 Metallvareindustri 170 -7 156 -33 7,9 8,8 8,4 7,8
   29 Maskinvareindustri 246 32 219 - 7,3 7,5 8,8 8,1
   30 Data- og kontorutrustningsindustri 2 -6 - -3 10,7 7,0 6,9 -
   31 Elektronisk industri 146 - 131 -22 8,5 9,2 9,9 9,1
   32 Radio- og fjernsynsindustri 184 25 160 -17 9,1 11,4 12,1 11,4
   33 Instrumentverkstedindustri 133 37 119 -4 5,8 7,4 7,9 7,0
   34 Motorkjøretøyindustri 76 -8 57 -27 10,0 10,5 10,9 8,2
   35 Annen transportmiddelindustri 294 46 230 19 7,8 7,0 8,7 7,0
   36 Møbelindustri og annen industri 347 -11 292 -72 9,7 10,1 10,0 8,6
   37 Gjenvinning 13 -5 9 -3 9,6 10,3 14,3 9,7
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 212 8 184 -43 6,8 7,6 7,2 6,3
   40 Kraftforsyning 199 12 176 -43 6,6 7,8 7,3 6,5
   41 Vannforsyning 10 -5 6 1 11,4 3,9 7,6 4,2
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 815 9 742 -4 6,8 6,9 7,7 7,2
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. 12 846 1 082 12 004 -54 6,8 7,0 7,3 6,9
   50 Motorkjøretøytjenester 761 19 665 -120 7,0 7,4 7,1 6,2
   51 Agentur- og engroshandel 1 458 108 1 302 14 7,0 6,9 7,7 6,9
   52 Detaljhandel og reparasjon av varer 7 142 725 6 877 82 6,5 6,8 7,0 6,8
   55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 892 192 2 608 -52 7,3 7,4 7,9 7,3
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 3 478 253 3 200 -70 8,1 8,3 9,3 8,7
   60 Landtransport og rørtransport 570 9 563 34 10,2 9,7 10,8 10,8
   61 Sjøtransport 296 67 221 -27 5,4 5,6 6,9 5,2
   62 Lufttransport 425 17 334 -25 8,7 7,8 10,2 8,4
   63 Tjenster tilknyttet transport 723 78 665 -32 6,7 7,2 7,5 7,0
   64 Post og telekommunikasjoner 1 464 82 1 417 -20 8,8 9,4 10,3 10,2
65-67 FINANSTJENESTER 1 553 39 1 510 -20 6,6 6,8 7,0 6,9
   65 Finansiell tjenesteyting 1 105 -9 1 077 -32 6,6 6,7 6,8 6,8
   66 Forsikring og pensjonsfond 330 48 324 21 6,6 7,3 7,9 7,8
   67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting 118 - 109 -9 6,3 6,3 6,5 6,1
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT 5 878 110 5 286 -415 7,3 7,3 7,9 7,1
   70 Eiendomsdrift 510 -2 483 15 7,2 6,6 7,3 6,7
   71 Utleievirsomhet, mask. og utstyr 85 -4 87 7 6,9 5,9 6,8 7,0
   72 Databehanlingsvirksomhet 554 58 470 -46 6,3 6,7 7,5 6,4
   73 Forskning og utviklingsarbeid 278 25 247 2 5,8 5,6 6,3 5,7
   74 Annen forretningsmessig tj.yting 4 451 33 3 999 -393 7,6 7,6 8,2 7,4
   74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon 917 69 790 16 5,9 5,3 6,3 5,4
   74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 371 35 316 -56 5,4 6,2 6,4 5,4
   74.3 Teknisk testing og analyse 142 -37 147 -107 7,7 7,4 6,3 7,5
   74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 187 -2 162 -15 7,5 7,2 7,2 6,4
   74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 694 -17 628 -31 6,6 6,8 7,1 6,7
   74.6 Etterforsking og vakttjeneste 147 26 149 30 8,0 7,9 9,0 8,9
   74.7 Rengjøringsvirksomhet 1 220 31 1 132 -54 11,7 11,9 13,0 12,3
   74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 773 -72 675 -176 8,2 8,3 9,1 7,9
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 48 717 4 422 46 635 1 162 8,6 8,8 9,3 8,9
   75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr 5 920 731 5 441 33 7,7 8,0 8,6 8,0
   80 Undervisning 9 926 662 9 721 298 8,3 8,4 8,9 8,7
   80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 6 783 378 6 604 198 8,7 8,8 9,3 9,1
   80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 1 576 108 1 602 74 8,0 8,3 8,5 8,6
   80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 965 147 954 60 6,3 6,7 7,2 6,8
   80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 602 29 561 -34 8,0 8,4 8,5 8,0
   85 Helse- og sosialtjenester 30 202 2 870 28 773 774 9,1 9,4 9,8 9,4
   85.1 Helsetjenester 16 718 1 795 15 681 516 8,8 8,9 9,5 8,9
   85.2 Veterinærtjenester 24 -8 36 3 6,2 6,1 4,2 6,5
   85.3 Sosial- og omsorgstjenester 13 460 1 083 13 056 255 9,6 9,9 10,3 10,0
   90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 74 20 62 -7 6,6 7,8 8,2 6,8
   91 Interesseorganisasjoner 683 70 653 -16 6,7 7,2 7,2 6,8
   92 Kulturell tjenesteyting og sport 894 36 898 40 6,7 6,6 6,9 6,7
   93 Annen personlig tjenesteyting 975 17 1 052 23 8,1 8,8 8,2 8,9
   95 Lønnet husarbeid 33 10 24 10 2,5 1,4 3,2 2,3
   99 Internasjonale organer 10 6 11 7 5,4 5,2 11,8 12,2
UOPPGITT 13 -5 7 -11 4,4 5,1 7,6 6,0