18    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Menn. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
NÆRING Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
00-99 I ALT 53 273 3 535 48 960 -657 5,0 5,1 5,4 5,0
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 847 108 706 -16 4,5 4,5 5,4 4,7
   01 Jordbruk, jakt og viltstell 528 71 461 19 4,4 4,4 5,1 4,7
   02 Skogbruk 110 3 97 -1 5,5 5,3 6,5 5,6
   03 Fiske og fangst 209 34 148 -34 4,2 4,6 5,7 4,3
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 817 65 669 -81 3,5 3,4 3,7 3,0
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 199 -11 184 3 6,5 5,7 6,1 5,7
15-37 INDUSTRI 11 543 353 10 242 -608 5,8 5,8 6,3 5,7
   15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1 988 133 1 814 - 6,1 6,1 6,6 6,2
   16 Tobakksindustri 22 8 19 - 4,6 6,2 7,4 6,1
   17 Tekstilindustri 130 -2 108 -23 6,7 6,8 7,3 6,3
   18 Bekledningsindustri 10 1 18 5 3,1 4,4 3,3 5,9
   19 Beredning av lær 12 - 12 -5 5,7 8,2 5,5 5,9
   20 Trelast- og trevareindustri 853 56 803 13 6,8 6,9 7,4 7,1
   21 Treforedling 380 -9 327 -58 6,0 6,1 6,1 5,4
   22 Forlag og grafisk industri 816 48 732 -54 4,7 4,9 5,2 4,7
   23 Oljeraffinering 31 7 23 -4 2,9 3,3 3,7 2,7
   24 Kjemisk industri 518 22 462 21 4,5 4,1 4,7 4,4
   25 Gummivare- og plastindustri 283 -8 277 -10 6,7 6,7 6,7 6,7
   26 Mineralproduktindustri 610 -18 544 -32 8,0 7,7 8,0 7,5
   27 Metallindustri 681 52 580 -41 5,7 5,8 6,6 5,7
   28 Metallvareindustri 1 171 58 1 018 -156 6,9 7,5 7,7 6,7
   29 Maskinvareindustri 1 022 90 897 -26 4,9 4,9 5,7 5,1
   30 Data- og kontorutrustningsindustri 5 -6 3 -5 4,1 3,9 3,5 2,2
   31 Elektronisk industri 352 14 334 7 5,6 5,6 6,1 5,8
   32 Radio- og fjernsynsindustri 114 26 92 -9 2,6 3,3 3,7 3,1
   33 Instrumentverkstedindustri 156 18 128 -9 3,1 3,0 3,5 2,9
   34 Motorkjøretøyindustri 253 -20 230 -24 5,9 5,9 6,4 5,8
   35 Annen transportmiddelindustri 1 663 -110 1 391 -161 6,2 5,9 6,7 5,8
   36 Møbelindustri og annen industri 416 27 387 -23 5,6 6,1 6,5 6,2
   37 Gjenvinning 57 -34 43 -14 6,5 5,9 7,3 5,3
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 533 30 462 -2 4,1 3,9 4,5 3,9
   40 Kraftforsyning 465 41 399 2 3,9 3,8 4,4 3,8
   41 Vannforsyning 49 -21 52 -6 6,5 5,7 4,7 5,2
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 8 242 430 7 569 -176 6,9 7,1 7,4 7,0
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. 8 610 627 8 183 140 4,6 4,6 4,9 4,7
   50 Motorkjøretøytjenester 2 137 186 2 008 84 5,3 5,2 5,8 5,4
   51 Agentur- og engroshandel 1 961 160 1 842 16 4,6 4,8 5,1 4,8
   52 Detaljhandel og reparasjon av varer 1 952 61 1 916 -26 4,0 4,0 4,0 3,9
   55 Hotell- og restaurantvirksomhet 1 231 93 1 202 25 5,2 5,4 5,6 5,5
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 6 415 479 5 855 14 5,9 5,9 6,5 6,0
   60 Landtransport og rørtransport 3 401 353 3 119 -2 7,9 8,1 8,8 8,2
   61 Sjøtransport 604 -16 536 5 3,6 3,2 3,8 3,4
   62 Lufttransport 362 26 305 -45 5,1 5,4 5,9 5,0
   63 Tjenster tilknyttet transport 909 57 827 -6 5,2 5,1 5,4 5,0
   64 Post og telekommunikasjoner 1 139 59 1 068 62 5,1 4,8 5,6 5,2
65-67 FINANSTJENESTER 662 28 670 9 2,9 3,1 3,2 3,2
   65 Finansiell tjenesteyting 434 8 447 21 3,0 3,0 3,1 3,3
   66 Forsikring og pensjonsfond 136 23 135 1 2,8 3,3 3,3 3,3
   67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting 92 -3 88 -13 3,0 3,2 3,0 2,8
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT 4 542 436 4 090 -156 3,7 3,7 4,2 3,7
   70 Eiendomsdrift 588 81 529 13 4,7 4,8 5,3 4,7
   71 Utleievirsomhet, mask. og utstyr 220 52 200 19 5,2 5,4 6,9 6,2
   72 Databehanlingsvirksomhet 608 51 555 -40 2,4 2,6 2,7 2,5
   73 Forskning og utviklingsarbeid 161 1 165 -1 2,5 2,6 2,5 2,7
   74 Annen forretningsmessig tj.yting 2 965 251 2 641 -147 3,9 4,0 4,5 4,0
   74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon 398 57 336 15 2,8 2,6 3,2 2,7
   74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 657 76 557 -47 3,0 3,2 3,5 3,0
   74.3 Teknisk testing og analyse 161 - 124 -82 4,0 3,5 4,3 3,4
   74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 154 4 113 -45 4,5 5,0 4,7 3,6
   74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 365 23 334 29 4,1 3,7 4,2 3,9
   74.6 Etterforsking og vakttjeneste 247 42 254 31 4,5 4,8 4,9 4,8
   74.7 Rengjøringsvirksomhet 602 63 572 17 8,0 8,5 9,6 9,1
   74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 381 -14 351 -65 3,8 3,9 4,7 4,1
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 10 848 1 003 10 319 225 4,5 4,6 4,8 4,5
   75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr 2 815 251 2 611 -22 3,8 3,7 3,9 3,6
   80 Undervisning 2 935 257 2 829 67 4,4 4,5 4,8 4,5
   80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 1 373 96 1 335 75 5,2 5,1 5,6 5,5
   80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 887 26 865 -27 5,0 5,2 5,1 5,0
   80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 425 104 392 43 2,3 2,5 3,0 2,5
   80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 250 31 237 -24 4,4 5,2 5,0 4,8
   85 Helse- og sosialtjenester 3 416 310 3 273 176 5,3 5,3 5,5 5,3
   85.1 Helsetjenester 1 529 94 1 483 54 4,5 4,5 4,5 4,4
   85.2 Veterinærtjenester 10 5 12 7 1,4 1,4 2,7 5,1
   85.3 Sosial- og omsorgstjenester 1 877 211 1 778 115 6,3 6,3 6,7 6,4
   90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 412 54 424 13 7,3 7,8 7,6 7,8
   91 Interesseorganisasjoner 455 67 418 3 4,2 4,5 4,7 4,3
   92 Kulturell tjenesteyting og sport 609 15 580 -26 4,5 4,4 4,5 4,1
   93 Annen personlig tjenesteyting 189 45 172 19 5,6 6,0 7,3 6,7
   95 Lønnet husarbeid 15 3 10 -6 4,2 4,8 3,8 2,5
   99 Internasjonale organer 2 1 2 1 1,8 1,7 3,3 3,2
UOPPGITT 15 -13 11 -9 3,6 3,3 4,6 4,4