17    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvartalstall

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
NÆRING Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
00-99 I ALT 133 012 9 801 124 016 -501 6,5 6,6 7,0 6,6
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 1 204 108 1 043 -59 4,7 4,8 5,4 4,9
   01 Jordbruk, jakt og viltstell 816 82 732 -6 4,5 4,7 5,1 4,8
   02 Skogbruk 123 -1 113 - 5,6 5,4 6,5 5,9
   03 Fiske og fangst 265 27 198 -53 4,6 5,2 6,0 4,8
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 1 133 157 933 -49 3,7 3,6 4,1 3,4
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 227 -14 214 10 6,7 5,8 6,3 5,9
15-37 INDUSTRI 17 069 612 15 099 -993 6,4 6,5 7,0 6,4
   15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 3 840 335 3 475 -57 7,2 7,4 8,1 7,4
   16 Tobakksindustri 42 15 36 3 6,0 7,3 9,6 8,0
   17 Tekstilindustri 331 11 284 -46 8,0 8,6 9,4 8,3
   18 Bekledningsindustri 75 -9 67 -17 7,4 7,5 6,9 6,3
   19 Beredning av lær 29 7 27 -7 6,1 9,5 7,9 7,8
   20 Trelast- og trevareindustri 1 040 42 960 -19 7,2 7,3 7,7 7,2
   21 Treforedling 500 -31 445 -50 6,7 6,4 6,6 6,0
   22 Forlag og grafisk industri 1 553 21 1 419 -96 5,9 5,8 6,2 5,7
   23 Oljeraffinering 41 7 33 -2 3,3 3,5 3,9 3,1
   24 Kjemisk industri 874 40 732 -10 5,3 4,8 5,6 4,9
   25 Gummivare- og plastindustri 397 -16 374 -41 7,4 7,6 7,5 7,2
   26 Mineralproduktindustri 733 -19 659 -32 8,0 7,7 8,1 7,6
   27 Metallindustri 794 43 692 -37 5,9 5,9 6,7 5,9
   28 Metallvareindustri 1 341 51 1 174 -189 7,0 7,6 7,8 6,8
   29 Maskinvareindustri 1 268 122 1 116 -26 5,2 5,3 6,1 5,5
   30 Data- og kontorutrustningsindustri 7 -12 3 -8 5,5 4,4 4,1 1,9
   31 Elektronisk industri 498 14 465 -15 6,3 6,4 6,8 6,5
   32 Radio- og fjernsynsindustri 298 51 252 -26 4,9 6,0 6,4 5,7
   33 Instrumentverkstedindustri 289 55 247 -13 3,8 4,2 4,7 4,0
   34 Motorkjøretøyindustri 329 -28 287 -51 6,6 6,6 7,0 6,1
   35 Annen transportmiddelindustri 1 957 -64 1 621 -142 6,4 6,0 6,9 5,9
   36 Møbelindustri og annen industri 763 16 679 -95 7,0 7,5 7,8 7,1
   37 Gjenvinning 70 -39 52 -17 6,9 6,4 8,0 5,7
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 745 38 646 -45 4,6 4,7 5,0 4,4
   40 Kraftforsyning 664 53 575 -41 4,5 4,6 5,0 4,4
   41 Vannforsyning 59 -26 58 -5 7,0 5,5 5,0 5,1
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 9 057 439 8 311 -180 6,9 7,1 7,4 7,0
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. 21 456 1 709 20 187 86 5,7 5,8 6,1 5,8
   50 Motorkjøretøytjenester 2 898 205 2 673 -36 5,7 5,7 6,1 5,6
   51 Agentur- og engroshandel 3 419 268 3 144 30 5,4 5,5 6,0 5,5
   52 Detaljhandel og reparasjon av varer 9 094 786 8 793 56 5,7 5,9 6,0 5,9
   55 Hotell- og restaurantvirksomhet 4 123 285 3 810 -27 6,5 6,7 7,0 6,6
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 9 893 732 9 055 -56 6,6 6,6 7,3 6,7
   60 Landtransport og rørtransport 3 971 362 3 682 32 8,2 8,3 9,0 8,5
   61 Sjøtransport 900 51 757 -22 4,0 3,7 4,4 3,7
   62 Lufttransport 787 43 639 -70 6,6 6,4 7,6 6,4
   63 Tjenster tilknyttet transport 1 632 135 1 492 -38 5,8 5,9 6,2 5,7
   64 Post og telekommunikasjoner 2 603 141 2 485 42 6,7 6,8 7,5 7,2
65-67 FINANSTJENESTER 2 215 67 2 180 -11 4,8 5,0 5,1 5,1
   65 Finansiell tjenesteyting 1 539 -1 1 524 -11 4,9 5,0 5,1 5,2
   66 Forsikring og pensjonsfond 466 71 459 22 4,7 5,3 5,6 5,6
   67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting 210 -3 197 -22 4,3 4,4 4,3 3,9
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT 10 420 546 9 376 -571 5,2 5,2 5,7 5,1
   70 Eiendomsdrift 1 098 79 1 012 28 5,7 5,5 6,1 5,5
   71 Utleievirsomhet, mask. og utstyr 305 48 287 26 5,7 5,5 6,9 6,4
   72 Databehanlingsvirksomhet 1 162 109 1 025 -86 3,4 3,6 3,9 3,5
   73 Forskning og utviklingsarbeid 439 26 412 1 3,8 3,8 4,1 3,9
   74 Annen forretningsmessig tj.yting 7 416 284 6 640 -540 5,6 5,6 6,1 5,5
   74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon 1 315 126 1 126 31 4,5 4,1 4,9 4,1
   74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 1 028 111 873 -103 3,6 3,9 4,2 3,6
   74.3 Teknisk testing og analyse 303 -37 271 -189 5,3 4,9 5,1 4,8
   74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 341 2 275 -60 5,8 5,9 5,8 4,8
   74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 1 059 6 962 -2 5,5 5,4 5,7 5,4
   74.6 Etterforsking og vakttjeneste 394 68 403 61 5,3 5,6 5,9 5,8
   74.7 Rengjøringsvirksomhet 1 822 94 1 704 -37 10,2 10,5 11,6 11,0
   74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 1 154 -86 1 026 -241 6,0 6,1 6,9 6,0
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 59 565 5 425 56 954 1 387 7,4 7,5 7,9 7,6
   75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr 8 735 982 8 052 11 5,8 5,8 6,2 5,7
   80 Undervisning 12 861 919 12 550 365 6,9 7,0 7,4 7,2
   80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 8 156 474 7 939 273 7,8 7,9 8,4 8,2
   80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 2 463 134 2 467 47 6,5 6,8 6,9 6,9
   80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 1 390 251 1 346 103 4,2 4,5 5,0 4,5
   80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 852 60 798 -58 6,5 7,1 7,1 6,7
   85 Helse- og sosialtjenester 33 618 3 180 32 046 950 8,5 8,7 9,1 8,7
   85.1 Helsetjenester 18 247 1 889 17 164 570 8,1 8,2 8,7 8,2
   85.2 Veterinærtjenester 34 -3 48 10 4,2 4,2 3,6 6,1
   85.3 Sosial- og omsorgstjenester 15 337 1 294 14 834 370 9,1 9,3 9,6 9,4
   90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 486 74 486 6 7,2 7,8 7,7 7,6
   91 Interesseorganisasjoner 1 138 137 1 071 -13 5,4 5,8 5,9 5,6
   92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 503 51 1 478 14 5,5 5,5 5,7 5,4
   93 Annen personlig tjenesteyting 1 164 62 1 224 42 7,7 8,3 8,0 8,5
   95 Lønnet husarbeid 48 13 34 4 2,9 2,3 3,4 2,3
   99 Internasjonale organer 12 7 13 8 3,9 3,6 8,2 8,6
UOPPGITT 28 -18 18 -20 3,9 4,0 5,6 4,9