8    Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
NÆRING Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år 4. kvartal 20021 1. kvartal 20031 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
00-99 I ALT 4 237 314 238 635 4 088 566 10 296 8,7 9,0 9,2 9,0
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 21 228 -494 19 665 -2 478 6,6 7,3 6,8 6,8
   01 Jordbruk, jakt og viltstell 17 387 314 15 885 -1 479 6,5 7,1 6,8 6,7
   02 Skogbruk 668 -362 789 -69 6,5 6,6 5,9 7,9
   03 Fiske og fangst 3 173 -446 2 991 -930 7,1 8,3 7,5 7,5
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 18 238 3 704 16 289 1 603 5,1 4,9 5,9 5,3
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 1 371 -307 1 545 209 8,1 6,8 6,7 7,6
15-37 INDUSTRI 319 837 -2 469 294 598 -20 874 9,5 9,4 9,8 9,4
   15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 113 005 5 979 102 675 -4 501 11,0 11,2 11,8 11,2
   16 Tobakksindustri 1 168 279 1 115 130 10,8 11,9 14,6 14,7
   17 Tekstilindustri 11 240 267 9 846 -803 10,3 10,2 11,9 11,1
   18 Bekledningsindustri 3 581 -1 076 2 955 -1 036 10,2 9,0 8,5 7,4
   19 Beredning av lær 1 104 283 757 -60 10,4 10,2 13,8 10,1
   20 Trelast- og trevareindustri 10 522 -1 197 9 488 -1 605 10,7 10,2 9,8 9,2
   21 Treforedling 7 167 -1 231 6 914 -462 10,2 9,1 9,5 9,7
   22 Forlag og grafisk industri 42 122 -1 555 40 027 -2 531 8,2 8,0 8,2 8,0
   23 Oljeraffinering 628 -154 482 -317 6,4 7,1 5,4 4,1
   24 Kjemisk industri 20 359 362 17 505 -264 7,7 6,8 7,8 7,0
   25 Gummivare- og plastindustri 7 136 -150 5 880 -1 443 10,7 10,9 11,9 10,1
   26 Mineralproduktindustri 7 636 274 6 587 -754 8,9 9,1 9,7 9,0
   27 Metallindustri 6 683 -1 099 6 602 -818 8,4 8,1 7,9 8,1
   28 Metallvareindustri 9 282 -1 120 9 087 -1 631 8,8 9,3 8,5 8,7
   29 Maskinvareindustri 13 343 1 075 12 926 360 7,7 7,8 8,6 8,8
   30 Data- og kontorutrustningsindustri 149 -483 12 -226 13,7 9,5 9,4 0,9
   31 Elektronisk industri 8 026 -1 911 8 626 -664 10,4 9,7 9,6 10,7
   32 Radio- og fjernsynsindustri 9 703 -374 9 231 -572 10,1 10,5 11,1 11,7
   33 Instrumentverkstedindustri 6 720 1 123 6 571 -262 6,1 7,3 7,1 7,1
   34 Motorkjøretøyindustri 4 394 -1 407 4 116 -1 120 12,2 11,3 10,8 10,6
   35 Annen transportmiddelindustri 16 191 1 518 14 774 960 8,1 8,0 8,4 8,0
   36 Møbelindustri og annen industri 19 009 -1 608 17 888 -3 352 10,4 10,8 10,3 9,9
   37 Gjenvinning 668 -264 536 97 8,9 7,0 13,2 11,0
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 11 796 1 072 10 376 -977 6,3 6,8 7,1 6,3
   40 Kraftforsyning 10 957 942 9 771 -1 077 6,3 6,9 7,0 6,3
   41 Vannforsyning 634 12 462 68 8,3 5,3 8,2 5,4
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 44 525 -552 40 138 -1 118 7,5 7,2 7,8 8,0
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. 695 861 36 314 656 798 -3 603 8,1 8,3 8,5 8,1
   50 Motorkjøretøytjenester 44 160 924 39 580 -4 052 8,4 8,7 8,6 7,7
   51 Agentur- og engroshandel 82 603 2 918 77 252 1 316 7,4 7,4 7,8 7,3
   52 Detaljhandel og reparasjon av varer 367 572 24 087 357 576 3 768 7,9 8,2 8,3 8,1
   55 Hotell- og restaurantvirksomhet 165 674 4 975 150 140 -5 267 9,4 9,4 9,9 9,2
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 203 714 4 761 194 909 -5 362 9,7 9,6 10,0 9,9
   60 Landtransport og rørtransport 34 385 -873 35 350 486 12,7 12,3 12,2 13,0
   61 Sjøtransport 17 453 2 081 16 273 593 6,6 6,5 7,0 6,8
   62 Lufttransport 25 659 822 22 239 -1 736 10,5 10,0 11,7 10,7
   63 Tjenster tilknyttet transport 41 402 1 587 40 004 -1 245 7,8 7,8 7,6 7,5
   64 Post og telekommunikasjoner 84 815 1 143 81 044 -3 461 10,7 10,7 11,4 11,2
65-67 FINANSTJENESTER 85 628 180 82 984 -3 333 6,8 7,1 7,1 7,0
   65 Finansiell tjenesteyting 59 713 -1 082 58 037 -3 488 6,6 7,0 6,8 6,7
   66 Forsikring og pensjonsfond 18 334 998 17 973 543 7,1 7,5 7,8 7,7
   67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting 7 582 264 6 974 -389 6,9 7,1 7,5 6,9
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT 340 685 3 202 312 194 -20 408 7,8 7,9 8,3 7,9
   70 Eiendomsdrift 30 421 1 211 27 712 405 7,6 7,3 7,9 7,3
   71 Utleievirsomhet, mask. og utstyr 5 781 766 5 019 -255 7,6 7,8 9,0 8,1
   72 Databehanlingsvirksomhet 31 805 1 851 29 780 -601 6,6 6,8 7,3 7,1
   73 Forskning og utviklingsarbeid 14 693 1 898 13 930 833 5,1 5,3 5,7 5,7
   74 Annen forretningsmessig tj.yting 257 985 -2 525 235 754 -20 789 8,3 8,3 8,6 8,3
   74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon 50 271 4 738 43 607 355 5,8 5,5 6,2 5,5
   74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 20 589 1 270 18 683 -1 796 5,5 6,0 6,1 5,7
   74.3 Teknisk testing og analyse 8 947 -497 7 802 -6 385 7,2 7,4 7,0 7,1
   74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 10 510 -1 384 9 834 -588 8,5 7,7 7,3 7,3
   74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 43 028 -3 481 37 876 -3 130 7,4 7,3 7,5 7,2
   74.6 Etterforsking og vakttjeneste 9 406 1 917 9 209 1 028 9,9 10,8 11,4 11,1
   74.7 Rengjøringsvirksomhet 69 757 967 64 705 -2 254 14,5 14,7 15,4 15,4
   74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 45 476 -6 054 44 038 -8 019 9,2 9,5 9,9 9,9
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 2 493 752 193 903 2 458 684 67 212 9,0 9,4 9,6 9,5
   75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr 321 971 34 924 306 558 14 539 7,8 8,0 8,6 8,3
   80 Undervisning 476 397 27 500 481 826 11 798 7,8 8,1 8,2 8,4
   80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 319 896 14 146 326 457 8 573 8,3 8,5 8,6 9,0
   80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 76 473 5 683 77 243 1 177 7,4 7,8 7,8 8,1
   80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 50 440 5 789 51 098 5 016 6,2 6,2 6,7 6,7
   80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 29 587 1 882 27 028 -2 968 7,8 8,5 8,3 7,8
   85 Helse- og sosialtjenester 1 542 687 121 034 1 519 471 36 741 9,9 10,5 10,5 10,4
   85.1 Helsetjenester 828 360 78 641 803 471 24 095 9,3 9,9 10,0 9,8
   85.2 Veterinærtjenester 1 025 -522 1 693 34 6,2 6,5 3,8 6,6
   85.3 Sosial- og omsorgstjenester 713 303 42 915 714 306 12 612 10,7 11,3 11,2 11,3
   90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 4 346 1 238 4 119 -28 7,2 8,6 8,9 8,0
   91 Interesseorganisasjoner 35 093 2 866 34 483 761 7,0 7,1 7,2 6,9
   92 Kulturell tjenesteyting og sport 50 376 2 234 48 999 -447 7,6 7,5 7,7 7,1
   93 Annen personlig tjenesteyting 59 997 3 214 60 099 2 732 9,7 9,7 9,9 9,8
   95 Lønnet husarbeid 2 514 686 2 503 774 4,2 3,7 4,9 4,7
   99 Internasjonale organer 371 207 626 342 4,1 6,7 7,9 12,3
UOPPGITT 679 -680 386 -575 6,2 5,4 8,1 6,5