7    Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
NÆRING Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år 4. kvartal 20021 1. kvartal 20031 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
00-99 I ALT 3 486 360 159 948 3 325 678 -52 233 5,8 5,9 6,0 5,9
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 50 496 3 332 46 404 -1 551 5,3 5,7 6,2 6,1
   01 Jordbruk, jakt og viltstell 30 987 2 989 29 244 653 5,4 5,9 6,2 6,4
   02 Skogbruk 6 364 -455 5 843 -777 5,8 6,1 6,5 5,9
   03 Fiske og fangst 13 145 797 11 316 -1 428 4,8 5,3 6,1 5,7
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 55 071 3 986 49 051 -2 860 3,7 3,9 4,0 3,4
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 13 299 310 12 706 -1 054 6,7 7,2 6,7 6,7
15-37 INDUSTRI 786 225 -4 367 724 080 -54 419 6,8 6,9 7,0 6,8
   15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 140 536 2 846 130 420 -3 120 7,6 7,5 7,8 7,6
   16 Tobakksindustri 1 533 592 1 435 105 5,1 7,1 8,3 7,6
   17 Tekstilindustri 8 530 -372 7 650 -1 300 7,5 7,8 7,9 7,6
   18 Bekledningsindustri 748 -69 1 145 396 4,7 4,2 4,0 6,4
   19 Beredning av lær 1 160 381 1 193 109 6,0 8,8 8,9 9,8
   20 Trelast- og trevareindustri 54 594 670 52 933 -730 7,7 7,8 7,7 7,9
   21 Treforedling 26 658 -1 146 25 076 -1 513 7,0 6,9 6,9 6,8
   22 Forlag og grafisk industri 50 843 1 541 47 561 -3 125 5,4 5,6 5,7 5,5
   23 Oljeraffinering 2 153 383 1 988 116 3,5 3,7 4,1 3,9
   24 Kjemisk industri 35 205 -1 982 33 218 -1 025 5,5 5,2 5,2 5,1
   25 Gummivare- og plastindustri 19 697 -1 269 18 115 -1 414 8,0 7,5 7,6 7,3
   26 Mineralproduktindustri 39 979 -3 636 38 400 -3 016 9,0 9,1 8,3 8,8
   27 Metallindustri 49 240 425 42 263 -6 411 7,3 7,4 7,7 6,9
   28 Metallvareindustri 80 165 3 541 72 488 -8 816 7,8 8,5 8,5 8,0
   29 Maskinvareindustri 68 882 2 651 62 746 -3 020 5,7 5,8 6,2 6,0
   30 Data- og kontorutrustningsindustri 385 -579 265 -149 5,7 3,2 4,4 3,2
   31 Elektronisk industri 23 637 825 22 281 -375 6,3 6,3 6,6 6,4
   32 Radio- og fjernsynsindustri 7 353 917 6 441 -623 3,2 3,7 3,8 3,6
   33 Instrumentverkstedindustri 9 564 1 030 8 108 -771 3,1 3,3 3,5 3,1
   34 Motorkjøretøyindustri 18 815 -1 524 16 764 -2 291 7,3 7,1 7,6 6,9
   35 Annen transportmiddelindustri 115 395 -7 585 103 423 -15 696 7,0 7,2 7,4 7,1
   36 Møbelindustri og annen industri 26 918 279 26 636 -158 6,4 6,6 7,0 7,2
   37 Gjenvinning 4 236 -2 283 3 531 -1 593 7,8 8,8 8,8 7,3
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 32 887 -637 32 001 545 4,7 4,3 4,4 4,7
   40 Kraftforsyning 28 334 -356 27 684 745 4,6 4,1 4,3 4,5
   41 Vannforsyning 3 400 -768 3 467 -185 6,8 5,8 5,2 6,1
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 543 566 29 975 536 105 -5 209 7,5 8,1 8,0 8,1
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. 560 799 29 401 535 014 2 985 5,4 5,6 5,7 5,5
   50 Motorkjøretøytjenester 142 046 11 130 131 607 1 140 6,0 6,1 6,5 6,0
   51 Agentur- og engroshandel 131 604 8 808 127 509 1 637 5,2 5,6 5,7 5,5
   52 Detaljhandel og reparasjon av varer 121 961 3 759 118 555 -2 881 5,0 5,2 5,1 5,0
   55 Hotell- og restaurantvirksomhet 80 744 3 506 77 011 1 168 6,8 6,9 7,5 6,8
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 427 800 23 427 413 247 2 317 6,9 7,1 7,4 7,1
   60 Landtransport og rørtransport 224 355 16 196 218 548 508 9,1 9,7 9,7 9,6
   61 Sjøtransport 39 579 -782 38 112 -1 123 3,8 3,9 4,0 3,9
   62 Lufttransport 26 009 3 103 23 208 132 5,8 6,0 7,2 6,5
   63 Tjenster tilknyttet transport 61 636 3 618 57 347 -1 520 6,0 6,1 6,2 5,7
   64 Post og telekommunikasjoner 76 222 1 292 76 031 4 320 6,3 6,2 6,6 6,5
65-67 FINANSTJENESTER 42 447 2 443 40 974 837 3,1 3,0 3,3 3,2
   65 Finansiell tjenesteyting 28 167 1 272 27 581 564 3,1 3,1 3,4 3,3
   66 Forsikring og pensjonsfond 8 609 1 171 8 410 900 3,0 3,0 3,4 3,4
   67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting 5 670 1 4 982 -627 3,0 2,9 3,1 2,6
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT 291 619 16 417 269 949 -9 375 4,2 4,2 4,4 4,2
   70 Eiendomsdrift 37 226 4 056 34 164 -413 5,4 5,6 5,7 5,2
   71 Utleievirsomhet, mask. og utstyr 13 852 2 445 13 257 805 6,1 6,4 7,4 7,2
   72 Databehanlingsvirksomhet 39 258 79 37 303 -1 589 2,8 2,8 2,9 2,7
   73 Forskning og utviklingsarbeid 10 399 1 005 10 127 -60 2,4 2,6 2,6 2,7
   74 Annen forretningsmessig tj.yting 190 884 8 833 175 098 -8 118 4,6 4,5 4,8 4,5
   74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon 23 266 4 467 19 370 718 2,6 2,5 3,1 2,6
   74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 38 451 937 35 741 -1 992 3,3 3,3 3,3 3,2
   74.3 Teknisk testing og analyse 11 057 1 330 9 420 -5 002 4,0 4,0 4,8 4,2
   74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 9 765 -209 8 311 -1 369 5,4 5,4 5,2 4,7
   74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 25 425 366 22 320 443 5,0 4,5 4,9 4,5
   74.6 Etterforsking og vakttjeneste 16 304 2 773 17 859 3 052 6,0 6,3 6,2 6,5
   74.7 Rengjøringsvirksomhet 42 021 1 663 38 381 -88 11,0 10,5 11,6 11,0
   74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 24 596 -2 495 23 696 -3 881 4,7 4,6 5,3 5,1
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 681 310 56 399 665 274 16 009 5,0 5,1 5,2 5,1
   75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr 184 452 14 074 178 283 1 732 4,2 4,2 4,1 4,0
   80 Undervisning 162 181 11 401 159 335 2 711 4,5 4,6 4,6 4,6
   80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 73 666 4 901 72 299 1 156 5,1 5,3 5,3 5,4
   80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 47 757 853 47 702 -1 982 4,8 5,1 4,7 5,0
   80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 25 605 4 069 25 278 4 629 2,7 2,6 3,1 2,9
   80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 15 154 1 578 14 056 -1 092 4,9 5,5 5,4 5,3
   85 Helse- og sosialtjenester 226 929 21 326 222 980 13 800 6,3 6,6 6,6 6,6
   85.1 Helsetjenester 100 047 4 892 100 750 5 072 5,4 5,5 5,3 5,4
   85.2 Veterinærtjenester 395 22 482 175 2,2 1,8 2,2 4,2
   85.3 Sosial- og omsorgstjenester 126 488 16 411 121 749 8 553 7,6 7,9 8,2 8,2
   90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 29 532 4 996 29 262 256 8,6 9,2 9,2 9,1
   91 Interesseorganisasjoner 24 762 1 824 24 159 -941 4,5 4,8 4,6 4,5
   92 Kulturell tjenesteyting og sport 40 539 870 39 047 -2 116 5,4 5,3 5,4 5,0
   93 Annen personlig tjenesteyting 11 560 1 317 10 918 498 7,1 7,2 7,9 7,7
   95 Lønnet husarbeid 1 259 566 1 167 40 4,7 6,2 6,0 5,6
   99 Internasjonale organer 94 26 123 30 2,1 2,7 2,7 3,5
UOPPGITT 841 -739 874 -459 3,4 3,9 4,7 6,0