6    Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
NÆRING Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år 4. kvartal 20021 1. kvartal 20031 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
00-99 I ALT 7 723 674 398 583 7 414 244 -41 937 7,1 7,3 7,4 7,3
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 71 724 2 838 66 069 -4 029 5,6 6,1 6,4 6,3
   01 Jordbruk, jakt og viltstell 48 374 3 303 45 130 -825 5,8 6,3 6,4 6,5
   02 Skogbruk 7 032 -816 6 632 -846 5,9 6,1 6,5 6,1
   03 Fiske og fangst 16 318 351 14 307 -2 359 5,1 5,8 6,4 6,0
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 73 309 7 690 65 339 -1 257 3,9 4,1 4,4 3,8
10,12-14 BERGVERKSDRIFT 14 670 2 14 251 -844 6,8 7,2 6,7 6,8
15-37 INDUSTRI 1 106 062 -6 836 1 018 678 -75 293 7,4 7,5 7,7 7,4
   15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 253 541 8 825 233 095 -7 621 8,8 8,8 9,2 8,8
   16 Tobakksindustri 2 701 871 2 549 235 6,9 8,6 10,2 9,6
   17 Tekstilindustri 19 770 -105 17 496 -2 103 8,8 8,9 9,7 9,2
   18 Bekledningsindustri 4 329 -1 145 4 100 -640 8,7 7,7 7,1 7,1
   19 Beredning av lær 2 264 664 1 950 49 7,7 9,3 10,8 9,9
   20 Trelast- og trevareindustri 65 115 -527 62 421 -2 335 8,1 8,1 8,0 8,0
   21 Treforedling 33 824 -2 377 31 990 -1 975 7,6 7,3 7,3 7,2
   22 Forlag og grafisk industri 92 966 -14 87 588 -5 656 6,5 6,5 6,6 6,4
   23 Oljeraffinering 2 781 228 2 470 -200 4,0 4,4 4,4 3,9
   24 Kjemisk industri 55 564 -1 620 50 723 -1 289 6,1 5,6 5,9 5,6
   25 Gummivare- og plastindustri 26 832 -1 419 23 995 -2 858 8,5 8,2 8,4 7,9
   26 Mineralproduktindustri 47 615 -3 361 44 987 -3 770 8,9 9,1 8,5 8,9
   27 Metallindustri 55 923 -674 48 865 -7 229 7,4 7,5 7,7 7,0
   28 Metallvareindustri 89 447 2 421 81 575 -10 447 7,9 8,6 8,5 8,1
   29 Maskinvareindustri 82 226 3 726 75 671 -2 660 6,0 6,0 6,5 6,3
   30 Data- og kontorutrustningsindustri 535 -1 062 277 -374 7,4 4,2 5,2 2,9
   31 Elektronisk industri 31 663 -1 086 30 907 -1 038 7,1 7,0 7,2 7,2
   32 Radio- og fjernsynsindustri 17 055 543 15 673 -1 194 5,4 5,9 6,1 6,0
   33 Instrumentverkstedindustri 16 284 2 153 14 679 -1 033 3,9 4,3 4,4 4,1
   34 Motorkjøretøyindustri 23 209 -2 931 20 880 -3 412 8,0 7,8 8,0 7,4
   35 Annen transportmiddelindustri 131 587 -6 067 118 197 -14 736 7,1 7,3 7,5 7,2
   36 Møbelindustri og annen industri 45 927 -1 329 44 524 -3 510 7,7 8,0 8,1 8,1
   37 Gjenvinning 4 903 -2 547 4 067 -1 496 7,9 8,6 9,2 7,6
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 44 683 436 42 378 -433 5,0 4,7 4,8 5,0
   40 Kraftforsyning 39 291 586 37 455 -332 4,9 4,7 4,8 4,9
   41 Vannforsyning 4 034 -755 3 929 -117 6,9 5,8 5,6 6,0
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 588 091 29 423 576 243 -6 327 7,5 8,0 7,9 8,1
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. 1 256 660 65 716 1 191 812 -618 6,6 6,8 7,0 6,7
   50 Motorkjøretøytjenester 186 205 12 054 171 187 -2 912 6,5 6,6 6,9 6,4
   51 Agentur- og engroshandel 214 207 11 727 204 761 2 954 5,9 6,1 6,4 6,1
   52 Detaljhandel og reparasjon av varer 489 534 27 846 476 131 888 6,8 7,2 7,1 7,0
   55 Hotell- og restaurantvirksomhet 246 418 8 481 227 151 -4 099 8,4 8,4 9,0 8,2
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 631 514 28 188 608 156 -3 045 7,6 7,8 8,0 7,8
   60 Landtransport og rørtransport 258 740 15 323 253 898 994 9,5 10,0 10,0 9,9
   61 Sjøtransport 57 032 1 299 54 385 -530 4,3 4,4 4,6 4,4
   62 Lufttransport 51 668 3 925 45 447 -1 604 7,6 7,5 8,9 8,0
   63 Tjenster tilknyttet transport 103 037 5 205 97 351 -2 765 6,6 6,7 6,7 6,4
   64 Post og telekommunikasjoner 161 037 2 436 157 075 859 8,1 8,0 8,5 8,3
65-67 FINANSTJENESTER 128 075 2 624 123 957 -2 496 4,9 5,0 5,2 5,0
   65 Finansiell tjenesteyting 87 880 190 85 618 -2 924 4,9 5,0 5,1 5,1
   66 Forsikring og pensjonsfond 26 943 2 169 26 383 1 443 5,0 5,1 5,5 5,5
   67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting 13 252 265 11 956 -1 015 4,4 4,4 4,6 4,1
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT 632 303 19 619 582 143 -29 782 5,6 5,6 5,9 5,6
   70 Eiendomsdrift 67 647 5 267 61 876 -7 6,2 6,2 6,5 6,0
   71 Utleievirsomhet, mask. og utstyr 19 632 3 211 18 276 550 6,5 6,8 7,8 7,4
   72 Databehanlingsvirksomhet 71 063 1 929 67 082 -2 190 3,7 3,8 3,9 3,8
   73 Forskning og utviklingsarbeid 25 092 2 903 24 056 773 3,5 3,7 3,8 3,8
   74 Annen forretningsmessig tj.yting 448 869 6 308 410 852 -28 907 6,2 6,1 6,5 6,1
   74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon 73 537 9 204 62 977 1 074 4,3 4,1 4,7 4,1
   74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 59 040 2 207 54 424 -3 788 3,8 3,9 4,0 3,8
   74.3 Teknisk testing og analyse 20 003 833 17 222 -11 386 5,1 5,2 5,6 5,2
   74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 20 275 -1 593 18 145 -1 956 6,7 6,4 6,1 5,8
   74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 68 453 -3 115 60 196 -2 687 6,3 6,0 6,3 5,9
   74.6 Etterforsking og vakttjeneste 25 710 4 690 27 067 4 079 6,9 7,4 7,4 7,6
   74.7 Rengjøringsvirksomhet 111 778 2 630 103 086 -2 342 12,9 12,8 13,7 13,4
   74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 70 072 -8 548 67 734 -11 900 6,9 6,9 7,6 7,4
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 3 175 062 250 303 3 123 958 83 221 7,7 8,0 8,1 8,0
   75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr 506 423 48 998 484 841 16 271 5,9 5,9 6,2 6,0
   80 Undervisning 638 578 38 902 641 161 14 509 6,6 6,8 6,9 7,0
   80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 393 562 19 047 398 756 9 729 7,4 7,7 7,7 8,0
   80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 124 230 6 536 124 945 -806 6,1 6,5 6,3 6,5
   80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 76 045 9 858 76 376 9 645 4,4 4,4 4,8 4,6
   80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 44 741 3 460 41 084 -4 060 6,6 7,2 7,0 6,7
   85 Helse- og sosialtjenester 1 769 617 142 360 1 742 451 50 541 9,3 9,8 9,7 9,7
   85.1 Helsetjenester 928 406 83 533 904 221 29 167 8,6 9,1 9,1 9,0
   85.2 Veterinærtjenester 1 419 -500 2 175 209 4,6 4,6 3,2 5,8
   85.3 Sosial- og omsorgstjenester 839 791 59 327 836 055 21 165 10,1 10,7 10,6 10,7
   90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 33 878 6 233 33 381 228 8,4 9,1 9,2 9,0
   91 Interesseorganisasjoner 59 855 4 690 58 643 -180 5,7 5,9 5,8 5,7
   92 Kulturell tjenesteyting og sport 90 915 3 105 88 046 -2 563 6,4 6,3 6,5 6,0
   93 Annen personlig tjenesteyting 71 558 4 531 71 017 3 230 9,2 9,2 9,6 9,4
   95 Lønnet husarbeid 3 773 1 251 3 670 814 4,3 4,4 5,2 5,0
   99 Internasjonale organer 465 233 749 372 3,2 4,9 5,7 8,7
UOPPGITT 1 520 -1 419 1 260 -1 034 4,3 4,4 5,8 6,1