Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

6   Allmennaksjeselskap1 etter krav om eigarvalde og tilsettevalde styrerepresentantar og næring. 1. juli 2005
Næring Talet på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller begge krava Oppfyller berre kravet om tilsettevalde styrerepresentantar Oppfyller berre kravet om eigarvalde styrerepresentantar Oppfyller ingen av krava Oppfyller begge krava Oppfyller berre kravet om tilsettevalde styrerepresentantar Oppfyller berre kravet om eigarvalde styrerepresentantar Oppfyller ingen av krava
I alt 71 13 19 10 29 18,3 26,8 14,1 40,8
C - Bergverksdrift og utvinning 2 1 - 1 - 50,0 - 50,0 -
D - Industri 32 4 8 5 15 12,5 25,0 15,6 46,9
E - Kraft- og vassforsyning 1 1 - - -  100,0 - - -
F - Byggje- og anleggsverksemd 2 - - - 2 - - -  100,0
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer og varer til personleg bruk 9 - 7 - 2 - 77,8 - 22,2
I - Transport, lagring og kommunikasjon 6 2 - 2 2 33,3 - 33,3 33,3
J - Finansiell tenesteyting og forsikring 8 5 1 1 1 62,5 12,5 12,5 12,5
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting 9 - 3 1 5 - 33,3 11,1 55,6
O - Andre sosiale og personlege tenester 2 - - - 2 - - -  100,0
1  Omfattar ikkje 45 ASA som berre har ein tilsettvald styrerepresentant og ASA som har mindre enn 20 prosent kvinnelege eller mannlege tilsette.

Standardtegn i tabeller