Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

2   Allmennaksjeselskap etter krav om eigarvalde styrerepresentantar og næring. 1. juli 2005
Næring Talet på føretak Del av føretak
I alt Oppfyller kravet Oppfyller ikkje kravet Oppfyller kravet Oppfyller ikkje kravet
I alt  519 88  431 17,0 83,0
A - Jordbruk og skogbruk 1 - 1 -  100,0
B - Fiske 11 1 10 9,1 90,9
C - Bergverksdrift og utvinning 20 2 18 10,0 90,0
D - Industri 86 22 64 25,6 74,4
E - Kraft- og vassforsyning 9 2 7 22,2 77,8
F - Byggje- og anleggsverksemd 4 - 4 -  100,0
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer og varer til personleg bruk 36 2 34 5,6 94,4
H - Hotell- og restaurantverksemd 4 - 4 -  100,0
I - Transport, lagring og kommunikasjon 51 10 41 19,6 80,4
J - Finansiell tenesteyting og forsikring  129 28  101 21,7 78,3
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting  149 19  130 12,8 87,3
N - Helse- og sosialtenester 1 - 1 -  100,0
O - Andre sosiale og personlege tenester 12 - 12 -  100,0
Uoppgitt 6 2 4 33,3 66,7

Standardtegn i tabeller