03.05 Straffereaksjoner

 Tidligere publiserte tabeller. 2000
Tabell 25:  Noen hovedresultater fra statistikk over straffereaksjoner. 1960-1999 (22.12.2000)
Tabell 26:  Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon. 1995-1999. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 15 år og over (22.12.2000)
Tabell 27:  Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd. 1995-1999 (22.12.2000)
Tabell 28:  Straffereaksjoner , etter reaksjonens art og gjerningssted (fylke). 1999 (22.12.2000)
Tabell 29:  Straffereaksjoner , etter personens kjønn, type rettsinstans og gjerningssted (fylke). 1999 (22.12.2000)
Tabell 30:  Straffereaksjoner , etter gjerningssted (fylke) og type hovedlovbrudd. 1999 (22.12.2000)
Tabell 31:  Straffereaksjoner , etter personens alder og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere. 1999 (22.12.2000)
Tabell 32:  Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter personens alder og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og pr. 1 000 innbyggere. 1999 (22.12.2000)
Tabell 33:  Forenklede forelegg for forseelser mot tolloven, etter personens alder og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere. 1999 (22.12.2000)
Tabell 34:  Straffereaksjoner, etter reaksjonens art og type hovedlovbrudd (22.12.2000)
Tabell 35:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter type reaksjon, tidligere straffeforhold og lovbruddsgruppe. 1999 (22.12.2000)
Tabell 36:  Fengselsdommer, etter dommens sammensetning, utmålt fengselsstraff og type hovedlovbrudd. 1999 (22.12.2000)
Tabell 37:  Forelegg og idømte bøter, etter botens størrelse og type hovedlovbrudd. 1999. Kr (22.12.2000)
Tabell 38:  Gjennomsnittlig utmålt straff, etter reaksjonens art og type hovedlovbrudd. 1999 (22.12.2000)
Tabell 39:  Fengselsdommer, etter utmålt straff og personens kjønn og alder. 1999 (22.12.2000)
Tabell 40:  Betingede straffereaksjoner , etter betingelsens art og type hovedlovbrudd. 1999 (22.12.2000)
Tabell 41:  Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe og personens kjønn og alder. 1999 (22.12.2000)
Tabell 42:  Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter lovbrudddsgruppe og personens tidligere straffeforhold, kjønn og alder. 1999. Absolutte tall og prosent (22.12.2000)
Tabell 43:  Straffereaksjoner, etter personens kjønn og alder og type hovedlovbrudd. 1999 (22.12.2000)
Tabell 44:  Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe og personens statsborgerskap. 1999 (22.12.2000)
Tabell 45:  Straffereaksjoner, etter reaksjonens art og personens kjønn og alder. 1999 (22.12.2000)