Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

5 Jordbruksareal, etter bruken. 1979, 1989, 1999, 2006-2009*. Dekar
Vekst 19791 19891 19992 20062 20072 20082 2009*2
Jordbruksareal i drift i alt 9 535 278 9 910 773 10 382 466 10 344 607 10 320 198 10 244 883 10 152 194
Av dette
Fulldyrka jord 8 303 575 8 817 538 8 871 235 8 627 623 8 574 377 8 493 506 8 398 974
Åker og hageareal 4 146 786 4 432 425 3 994 611 3 731 323 3 668 837 3 609 241 3 570 659
Korn og oljevekstar til mogning 3 252 271 3 529 803 3 345 392 3 246 945 3 181 056 3 138 319 3 109 264
Kveite  170 021  382 484  515 798  857 477  912 150  931 697  816 313
Rug og rugkveite 16 855 4 245 26 891 60 583 76 302 81 694 71 226
Bygg 2 000 838 1 759 910 1 825 917 1 524 260 1 406 749 1 299 067 1 364 205
Havre 1 006 720 1 321 950  913 130  739 486  723 853  777 747  814 407
Oljevekstar til mogning 53 311 61 215 63 656 65 139 62 002 48 114 43 113
Potet  214 013  188 910  148 522  140 460  144 658  143 212  137 537
Grønfr og silovekstar  320 136  397 337  311 428  149 117  137 325  130 566  119 385
Grønsaker på friland 55 218 57 030 60 187 69 774 76 839 76 288 72 346
Jordbær 16 439 14 241 16 787 17 894 16 904 15 233 14 399
Andre vekstar på åker og i hage3  186 788  156 089 91 891 97 343  103 470 96 243  108 102
Brakk  106 447 89 015 20 400 9 790 8 585 9 380 9 626
Eng til slått og beite 5 388 492 5 478 349 6 387 855 6 613 284 6 651 361 6 635 638 6 581 535
Fulldyrka eng 4 156 789 4 385 114 4 876 624 4 896 300 4 905 540 4 884 265 4 828 315
Ikkje fulldyrka eng 1 231 703 1 093 235 1 511 231 1 716 984 1 745 821 1 751 373 1 753 220
Overflatedyrka eng .. ..  295 165  261 102  253 754  243 272  229 919
Innmarksbeite .. .. 1 216 066 1 455 882 1 492 067 1 508 101 1 523 301
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.
3  For 1979 og 1989 er plen og prydhage medrekna. Fra 1979 er frøeng medrekna.

Standardtegn i tabeller